The mechanism to contribute during the establishment of a commercial company

Фатіма Магомедівна Ханієва

Abstract


The author analyzed the mechanism for making capital contributions to the authorized (share) capital during the process of establishment a commercial company. Attention was paid to different scientific views and concepts for determination of the legal essence of company’s founders’ /members’ action system when they make their contributions. The scientific research of «ideal form» for such mechanism, both before and after the registration of a company, found that it is the acts of founders/members that are not devoid of specificity and are qualify as specific corporate (due to the irreversibility of the state registration of a company) or treaty, or those that are generated by one-sided deal. If the company was established by one founder, then the process of making capital contributions is a unilateral contract as a decision of only founder. Besides, the researcher conducted a comparative legal analysis of current Ukrainian legislation and law of foreign countries such as France, the Czech Republic and Latvia. As the results, it was found that the acts of founders/members to contribute to the authorized (share) capital are specific with defined difference.


Keywords


commercial company; authorized (share) capital; capital contribution; share; the procedure for making a capital contribution; the mechanism to contribute

References


Spasybo-Fatieieva, I., Kibenko, O., Borysova, V.; Spasybo-Fatieieva, I. (Eds.). (2007). Korporatyvne upravlinnya [Corporate governance: Monograph]. Kharkiv: Right [in Ukrainian].

Pro aktsionerni tovarystva : zakon Ukrainy vid 17.09.2008 r. № 514-VI [On Joint Stock Companies : the law of Ukraine of 17.09.2008 № 514-VI]. (2014). Ofitsijnyj visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 81 [in Ukrainian].

Borysova, V.I., Baranova, L.M., Biehova, T.I., ets.; Borysova, V.I., Spasybo-Fatieieva, I.V., Yarots’kii, V.L. (Eds.). (2011). Tsyvil’ne pravo [Civil Law]. (Vol. 1). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Tarasenko, Yu.A. (2005). O pryrode vnesenyia ymuschestva v ustavnyj kapytal pry uchrezhdenyy aktsyonernoho obschestva [About the nature of adding the property to the authorized (share) capital during the establishment of joint-stock company]. Yzvestyia Vysshykh uchebnykh zavedenyj – News of the higher educational institutions, 1, 21–29 [in Russian].

Murzyn, D.V. (2011). Avtonomnost’ sdelky po formyrovanyiu ustavnoho kapytala khoziajstvennoho obschestva [The autonomy deal on the formation of the authorized (share) capital of a commercial company]. Razvytye osnovnykh ydej Hrazhdanskoho kodeksa Rossyy v sovremennom zakonodatel’stve y sudebnoj praktyke: Sbornyk statej, posviaschennyj 70-letyiu S.A. Khokhlova – The development of the basic ideas of Russian Civil Code in modern legislation and judicial practice: Collection of papers dedicated to the 70th anniversary of S. Khokhlov. Moscow: Statut, 130–172 [in Russian].

Majfat, A.V. (2006). Hrazhdansko-pravovye konstruktsyy ynvestyrovanyia [Civil Law constructions of investment]. Moscow: Volters Kluver [in Russian].

Tsepov, H.V. (2006). Aktsyonernye obschestva: teoryia y praktyka [Joint-stock companies: Theory and Practice]. Moscow: TK «Velby»; Prospekt [in Russian].

Savat’ie, R. (1972). Teoryia obiazatel’stv [The theory of liability]. Moscow: Prohress [in Russian].

Lomakyn, D.V. (2004). Korporatyvnye otnoshenyia y predmet hrazhdansko-pravovoho rehulyrovanyia [Corporate relations and subject of the Civil Law regulation]. Zakonodatel’stvo – Legislation, 5, 6, 53–56 [in Russian].

Lomakyn, D.V. (2004). Dohovory o sozdanyy y reorhanyzatsyy iurydycheskykh lyts [Agreements on the establishment and reorganization of legal entities]. Zakonodatel’stvo – Legislation, 2, 44–52 [in Russian].

Stepanov, D.Y. (2010). Sdelka uchredytelej y prysoedynenye k nej posleduiuschykh uchastnykov [Transaction of founders and the subsequent accession to it the next members]. Vestnyk VAS RF – The messenger of Supreme Court of Arbitration of Russia, 10, 13 – 41 [in Russian].

Spasybo-Fatieieva, I.V., Krat, V.I., Pechenyj, O.P., ets., Spasybo-Fatieieva, I.V. (Eds.). (2015). Tsivilniy kodeks Ukrayini: naukovo-praktichniy komentar (poyasnennya, tlumachennya, rekomendatsiyi z vikoristannyam pozitsiy vischih sudovih instantsiy, Ministerstva yustitsiyi, naukovtsiv, fahivtsiv). T. 10 : Kredytni ta rozrakhunkovi zobov’iazannia. Dohovir komertsijnoi kontsesii. Dohovir pro spil’nu diial’nist’ [Civil Code of Ukraine: Scientific and Practical commentary (explanations, interpretations, recommendations by using the positions of higher courts, Ministry of Justice, researchers, professionals). Vol. 10 : Credit and settlement obligations. Contract of the commercial concession. Agreement on cooperation]. Kharkov: Pravo («Seriia komentari ta analityka») [in Ukrainian].

Stepanov, D.Y. (2000). Osobennosty dohovora uchredytelej o sozdanyy aktsyonernoho obschestva [Features of the founders’ agreement on the establishment of the joint stock company]. Khoziajstvo y pravo – Economy and Law, 2, 42–57 [in Russian].

Kamynka, A.Y. (2007). Osnovy predprynymatel’skoho prava [Fundamentals of Business Law]. Moscow: Zertsalo [in Russian].

Bakshynskas, V.Yu. (1998). Formyrovanye ustavnoho kapytala v protsesse uchrezhdenyia aktsyonernoho obschestva (pravovye voprosy) [Formation of authorized (share) capital in the process of establishment of joint-stock company (legal issues)]. Zakonodatel’stvo – Legislation, 1, 54–58 [in Russian].

Pro hospodars’ki tovarystva : zakon Ukrainy vid 19.09.1991 r. № 1576-XII [On Commercial Companies : the law of Ukraine of 19.09.1991 № 1576-XII]. (1991). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Supreme Council of Ukraine, 49 [in Ukrainian].

Pro tsinni papery ta fondovyj rynok : zakon Ukrainy vid 23.02.2006 r. № 3480-IV [On Securities and Stock Market Law of Ukraine]. (2006). Ofitsijnyj visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 13 [in Ukrainian].

Kamynka, A.Y. (1902). Aktsyonernye kompanyy: Yurydycheskoe yssledovanye [Joint-stock companies: legal research]. (Vol. 1). St. Petersburg: Typo-lyt. A.E. Landau [in Russian].

Prykhod’ko, A.Y. (2007). Trebovanyia o vozvrate ymuschestva, vnesennoho v ustavnyj kapytal aktsyonernoho obschestva [Requirements for returns of the property that was contributed to the authorized (share) capital of the joint-stock company]. Arbytrazhnaia praktyka – Arbitration practice, 4, 3–18 [in Russian].

Kozlova, N.V. (2005). Pravosub’ektnost’ iurydycheskoho lytsa [Personality of a legal entity]. Moscow: Statut [in Russian].

Bevzenko, R.S. (2004). Ystrebovanye ymuschestva, vnesennoho v ustavnyj kapytal iurydycheskoho lytsa [Reclamation of the property that was contributed to the authorized (share) capital of the legal entity]. Zakonodatel’stvo – Legislation, 12, 18–25 [in Russian].

Atamanova, Yu. (2005). Pravovi problemy peredachi innovatsijnykh produktiv do statutnykh fondiv hospodars’kykh tovarystv [Legal problems of the contributing the innovative products to the authorized (share) capital of the commercial companies]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo – Business, Economy and Law, 2, 118–122 [in Ukrainian].

Zakhvataev, V.N. (2008). Kommercheskyj kodeks Frantsyy (rehuliatyvnaia chast’) [Commercial code of France (Regulatory part)]. Moscow: Volters Kluver [in Russian].

Pro hospodars’ki spilky, hospodars’ki tovarystva ta kooperatyvy (pro pidpryiemnyts’ki korporatsii) : zakon Ches’koi Respubliky vid 25.01.2012 [On business associations, business partnerships and cooperatives (the business corporation) : The law of the Czech Republic of 25.01.2012]. (2012). Retrieved from: http://anesro.com/downl/zakon/rus_zakon_korporacii_firma_czechii.pdf [in Russian].

Komertsijnyj zakon Latvijs’koi Respubliky vid 04.05.2000 [Commercial law of Latvia of 04.05.2000]. (2000). Retrieved from: http://www.inlatplus.lv/rus/laws/ [in Russian].


GOST Style Citations


 1. Корпоративне управління : монографія / І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова ;
  за ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. – Харків : Право, 2007. – 500 с.
 2. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI // Офіційний вісник України. – 2008. – № 81. – Ст. 2727.
 3. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Харків : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с.
 4. Тарасенко Ю. А. О природе внесения имущества в уставный капитал при учреждении акционерного общества / Ю. А. Тарасенко // Известия высших учебных заведений. – 2005. – № 1 – С. 21–29.
 5. Мурзин Д. В. Автономность сделки по формированию уставного капитала хозяйственного общества // Развитие основных идей Гражданского кодекса России в современном законодательстве и судебной практике: сборник статей, посвященный 70-летию С. А. Хохлова. – Москва : Статут, 2011. – С. 130–172.
 6. Майфат А. В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования / А. В. Майфат. – Москва : Волтерс Клувер, 2006. – 328 с.
 7. Цепов Г. В. Акционерные общества: теория и практика: учебное пособие / Г. В. Цепов. – Москва : ТК Велби; Изд-во Проспект, 2006. – 200 с.
 8. Саватьє Р. Теория обязательств / Р. Саватьє. – Москва : Прогресс, 1972. – 443 с.
 9. Ломакин Д. В. Корпоративные отношения и предмет гражданско-правового регулирования / Д. В. Ломакин // Законодательство. – 2004. – № 5, 6. – С. 53–56.
 10. Ломакин Д. В. Договоры о создании и реорганизации юридических лиц / Д. В. Ломакин // Законодательство. – 2004. – № 2. – С. 44–52.
 11. Степанов Д. И. Сделка учредителей и присоединение к ней последующих участников / Д. И. Степанов // Вестник ВАС РФ. – 2010. – № 10. – С. 13–41.
 12. Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар : пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій України, науковців, фахівців. – Т. 10 : Кредитні та розрахункові зобов’язання. Договір комерційної концесії. Договір про спільну діяльність / І. В. Спасибо-Фатєєва, В. І. Крат, О. П. Печений та ін. ; за ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Харків : Право, 2015. – 496 с. – («Серія коментарі та аналітика»).
 13. Степанов Д. И. Особенности договора учредителей о создании акционерного общества / Д. И. Степанов // Хозяйство и право. – 2000. – № 2. – С. 42 – 57.
 14. Каминка А. И. Основы предпринимательского права / А. И. Каминка. – Москва : Зерцало, 2007. – 320 с.
 15. Бакшинскас В. Ю. Формирование уставного капитала в процессе учреждения акционерного общества (правовые вопросы) / В. Ю. Бакшинскас // Законодательство. – 1998. – №1. – С. 31–58.
 16. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.
 17. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV // Офіційний вісник України. – 2006. – № 13. – Ст. 857.
 18. Каминка А. И. Акционерные компании: Юридическое исследование / А. И. Каминка. Т. 1. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А. Е. Ландау, 1902. – 512 с.
 19. Приходько А. И. Требования о возврате имущества, внесенного в уставный капитал акционерного общества / А. И. Приходько // Арбитражная практика. – 2007. – № 4. – С. 3–18.
 20. Козлова Н. В. Правосубъектность юридического лица / Н. В. Козлова. – Москва : Статут, 2005. – 385 с.
 21. Бевзенко Р. С. Истребование имущества, внесенного в уставный капитал юридического лица / Р. С. Бевзенко // Законодательство. – 2004. – № 12. – С. 18–25.
 22. Атаманова Ю. Правові проблеми передачі інноваційних продуктів до статутних фондів господарських товариств / Ю. Атаманова // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2. – С. 118–122.
 23. Коммерческий кодекс Франции / предисловие, перевод с французского, дополнение, словарь-справочник и комментарии В. Н. Захватаева. – Москва : Волтерс Клувер, 2008. – 1272 с.
 24. Про господарські спілки, господарські товариства та кооперативи (про підприємницькі корпорації) [Електронний ресурс] : Закон Чеської Республіки від 25.01.2012 р. – Режим доступу : http://anesro.com/downl/zakon/rus_zakon_korporacii_firma_czechii.pdf.
 25. Комерційний закон Латвійської Республіки [Електронний ресурс] : Закон Латвійської Республіки від 04.05.2000 р. – Режим доступу : http://www.inlatplus.lv/rus/laws/.
DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.135.82830

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

 • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Фатіма Магомедівна Ханієва

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281