About direct object offense under art. 2392 CC of Ukraine (misappropriation of lands of water fund in especially large amounts)

М. В. Кумановський

Abstract


Defines the direct object of the crime stipulated in Article st. 2392 СС of Ukraine (misappropriation of lands of water fund in especially large amounts). Investigate its structure and mechanism of injury.


Keywords


society relations; subjects; subject; social communication; the mechanism causing the damage

GOST Style Citations


1. Глистин В. К. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений: объект и квалификация преступлений / В. К. Глистин. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1979. – 127 с. 

2. Конституція України : наук.-практ. коментар / [ред. кол. : В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевой та ін.]. – Х. : Право ; Вид. дім «Ін Юре», 2003. – 808 с.

3. Кримінальне право України: Особл. ч. : підруч. / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид.– Х. : Право, 2010. – 270 с.

4. Кудрявцев В. Н. Право и поведение : моногр. / В. Н. Кудрявцев. – М. : Юрид. лит., 1978. – 191 с.

5. Мельник М. І. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 7-ме вид., переробл. та доп. / М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – К. : Юрид. думка, 2010. – 1288 с.

6. Митрофанов І. І. Злочини проти довкілля : навч. посіб. / І. І. Митрофанов, А. М. Притула. – Суми : Університет. кн., 2010. – 205 с.

7. Музика А. А. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання : моногр. / А. А. Музика, Є. В. Лащук. – К. : Вид. Паливода А. В., 2011. – 192 с.

8. Положення про Державне агентство водних ресурсів України : Указ Президента України від 13.04.2011 р., № 453/2011 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.scwm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=124.

9. Положення про Державне агентство земельних ресурсів України : Указ Президента України від 08.04.2011 р., № 445 [Електрон. ресурс]. − Режим доступу : http://www.dazru.gov.ua/terra/control/uk/publish/article?art_id=120915&cat_id=138633.

10. Положення про Державне агентство лісових ресурсів України : Указ Президента України від 13.04.2011 р., № 458/2011 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=79023&cat_id=79022.

11. Положення про Державне агентство рибного господарства України : Указ Президента України від 16.04.2011 р., № 484/2011 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://darg.gov.ua/index.php?option=com_content &view=article&id=55&Itemid=47.

12. Положення про Державну службу геології та надр України : Указ Президента України від 06.04.2011 р., № 391/2011. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/391/2011.

13. Про внесення змін  до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері довкілля : Закон України від 05.11.2009 р., № 1708-VI / Відом. Верхов. Ради України. – 2010 – № 5. – Ст. 44.

14. Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України : навч. посіб. – Х. : УкрЮА, 1994. – 74 с.

15. Шульга А. М. Злочини проти довкілля. Питання кваліфікації : посіб. / А. М. Шульга. – Х. : Ніка Нова, 2012. – 192 с.

DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.122.51510

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 М. В. Кумановський

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281