Procedure of appeal of decisions of the Higher Qualification Commission and the Higher Council of Justice of Ukraine in the cases of liability of judges

О. М. Овчаренко

Abstract


The author analyzes procedure f appeal of decisions of the Higher Qualification Commission  and the Higher Council of Justice of Ukraine when a judge is brought under legal responsibility.  Some propositions on improvement of the legislation, that regulates this procedure  are presented. 


Keywords


Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine; Higher Council of Justice; Higher Administrative court of Ukraine; legal responsibility of judge

GOST Style Citations


1. Аналітичний огляд стану здійснення судочинства ВАС України у 2011 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :  http://www.vasu.gov.ua/ua/generalization_court_practice.html?_m=publications&_t=rec&id=2240.

2. Аналітичний огляд стану здійснення судочинства ВАС України у першому півріччі 2012 р. України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :  http://www.vasu.gov.ua/ua/generalization_court_practice.html?_m=publications&_t=rec&id=2484&fp=11.

3. Гаврилюк Ю. О. Суб’єкти адміністративного судочинства у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої ради юстиції [Електрон. ресурс] / Ю. О. Гаврилюк // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 2 (10). – С. 171–181. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vvryu/2012_2/DOC/12gyohcj.pdf.

4. Закаблук М. Страсбурзьке хрещення [Електрон. ресурс] / М. Закаблук. – Режим доступу :  http://www.judges.org.ua/dig3806.htm.

5. Інформація про результати діяльності ВРЮ за 2011 р. / Офіц. сайт ВРЮ [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.vru.gov.ua/statistics.

6. Кодекс адміністративного судочинства України // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446.

7. Наказ Вищого адміністративного суду України від 20.05.2010 р., № 146-к [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://admincourt.net/?p=1288.

8. Нікітченко Ю. Г. Правове регулювання дисциплінарної відповідальності суддів / Ю. Г. Нікітченко // Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції: позиції теорії та практики: матер. наук.-практич. конф., 5 жовт. 2012. – Одеса : Проект «Справедливе судочинство», 2012. – С. 142–151.

9. Офіційний вісник України.

10. Практика розгляду ВАС України як судом першої інстанції справ щодо оскарження актів ВР України, Президента України, ВРЮ про звільнення суддів у зв’язку з порушенням присяги судді / ВАС України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :  http://cct.inf.ua/2012/01.07.2011.htm.

11. Про незалежність судової влади : постанова Пленуму Верховного Суду України від 13.06.2007 р., № 8 // Вісн. Верховного Суду України. – 2007. – № 6. – С. 2–6.

12. Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : затв. рішення ВККС України від 08.06.2011 р., № 1802/зп-11 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :  http://vkksu.gov.ua/ua/about/reglament-vkks-ukraini/.

13. Регламент Вищої ради юстиції : затв. рішенням ВРЮ від 04.10.2010 р., № 791/0/15-10 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.vru.gov.ua/legislative_acts/3.

14. Сase of Oleksandr Volkov v. Ukraine (Application no. 21722/11) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=.

DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.122.51493

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281