DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.122.51489

Establishment and development perspectives of judges’ self-government in Ukraine

О. О. Овсяннікова

Abstract


The article studies the creation history of judges’ self-government institute in Ukraine, its primary forms are reviewed. The legislature in  creation and functioning of the judges’ self-government bodies of foreign countries is analyzed. Propositions as to  development perspectives of judges’ self-government bodies in Ukraine are given.


Keywords


court; judge; judges’ self-government; assembly of judges; conferences of judges; councils of judges; convention of judges

GOST Style Citations


1. Архів апеляційного суду Харківської області.

2. Баталов О. В. Самоврядування / О. В. Баталов // Юрид. енцикл. : 6-ти т. – Т. 5: П-С. – К. : Укр. енцикл., 2003. – 736 c.

3. Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1989. – № 9. – Ст. 223.

4. Власов В. И. История судебной власти. Кн. 2 (1917 – 2003 года) / В. И. Власов. – М. : Компания Спутник+, 2004. – 644 с.

5. Городовенко В. В. Роль органів суддівського самоврядування в забезпеченні незалежності судової влади / В. В. Городовенко // Під-во, держава і право. – 2004. – № 1. – С. 119.

6. Жданов Ю. Н. Судебные уставы России 1964 г. Опыт истории и современность : учеб. пособие / Ю. Н. Жданов, А. С. Хмелин. – М. : МЮИ МВД России, 1998. – 127 c.

7. Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до Європейських стандартів: схвалена Указом Президента України від 10.05.2006 р., № 361/2006 // Офіц. вісник України. – 2006. – № 19. – Ст. 1376.

8. Концепція судово-правової реформи // Голос України. – 1992. – № 152.

9. Кривенко В. В. Суддівське самоврядування як елемент управління судовою системою України / В. В. Кривенко // Вісн. Верх. Суду України. – 2006. – № 4 (68).

10. Подкопаєв С. В. Правова природа кваліфікаційних комісій суддів / С. В. Подкопаєв // Бюл. Мін-ва юстиції України. – 2005. – № 10.

11. Прилуцький С. В. Суддівське самоврядування як самостійна форма організації / С. В. Прилуцький // Судова апеляція. – 2008.– № 4 (13).

12. Притика Д. М. Історико-правові аспекти виникнення і розвитку форм регулювання суддівського управління на Україні у 1917 – 1922 рр. / Д. М. Притика, Р. М. Мінченко // Актуал. проб. держави і права. – Одеса, 2001. – Вип. 10. – С. 116.

13. Про органи суддівського самоврядування : Закон України від 02.02.1994 р. // Голос України. – 1994. – № 63. – (Не чинний з 1 червня 2002 р.).

14. Про статус суддів України : Закон України від 15.12.1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 8. – Ст. 56.

15. Про судоустрій України : Закон України від 07.02.2002 р., № 3018-III // Офіц. вісник України. – 2002. – № 10.

16. Стефанюк В. С. Судова система України та судова реформа / В. С. Стефаник. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 176 c.

17. Сучасне управління в суді : навч.-практ. посіб. / відповід. ред. : І. П. Голосніченко, Пітер Г. Соломон. – К. : Юрінком Інтер. – 2010. – 528 c.

18. Учреждение судебных установлений 1864 г. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа : http://constitution.garant.ru/DOC_39400.htm.

19. Штогун C. Суддівське самоврядування: з’їзди проходять – проблеми залишаються / С. Штогун // Юридичний вісник України. – 2007. – № 31.Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2015

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281