Functions and principles of organization of the Ukrainian Armed Forces

С. Ю. Поляков

Abstract


This article analyzes the functions and principles of the law that underlie the ensure of organization and functioning of the Ukrainian Armed Forces. It was suggested the author’s definition of the Armed Forces of Ukraine functions. And it was presented the general description of the principles of Armed Forces of Ukraine’s activity.


Keywords


Ukrainian Armed Forces; law and order; the principles of the law; military duty; the functions

GOST Style Citations


1. Головистикова А. Н. Проблемы теории государства и права : учебник / А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев. – М. : Эксмо, 2005. – 832 с.

2. Григоренко Є. І. Конституційні засади проходження військової служби громадянами України: проблеми теорії та практики : моногр. / Є. І. Григоренко. – Х. : Право, 2010. – 280 с.

3. Григоренко Є. І. Реалізація конституційного принципу рівноправності у призові громадян України на строкову військову службу / Є. І. Григоренко // Вісник Харк. нац. ун-ту внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 37. – С. 97–103.

4. Загальна теорія держави і права : [підруч. для студентів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. ; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Х. : Право, 2009. – 584 с.

5. Конституція України : наук.-практ. коментар / В. Б. Авер’янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін. ; ред. кол. : В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. – Х. : Право ; К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 808 с.

6. Корж І. Ф. Принципи військової служби в Україні / І. Ф. Корж // Часопис Київ. ун-ту права. – 2003. – № 2. – С. 7–13.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відом. Верх. Ради України. – 2013. – № 9-10.

8. Общая теория государства и права. Академический курс : в 2-х т. / отв. ред. М. Н. Марченко. – Т. 1: Теория государства. – М. : Зерцало, 1998. – 416 с.

9. Права людини в Україні. Доповідь правозахисних організацій / за ред. Е. Ю. Захарова / Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Х. : Права людини, 2012. – 352 с.

10. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5-ти т. –– Т. 2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / за заг. ред. Ю. П. Битяка. − Х. : Право: 2008.– 306 с.

11. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5-ти т. – Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Х. : Право, 2008. – 728 с.

12. Про військовий обов’язок і військову службу : Закон України від 25.03.1992 р., № 2232-XII [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

13. Про державну службу : Закон України від 17.11.2011 р., № 4050-VI (Редакція станом на 05.12.2012 р.) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

14. Про Збройні Сили України : Закон України від 06.12.1991 р., № 1934-XII (Редакція станом на 13.10.2012 р.) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

15. Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України : Закон України від 24.03.1999 р., № 548-XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 22-23.

DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.122.51407

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281