Foreign economic transactions with scrap metal: economic and legal aspects

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21564/2414-990x.140.123214

Keywords:

scrap metal market, foreign economic transactions with scrap metal, export and import of scrap metal, scrap metal regulations, transactions with the scrap metal, processing of scrap metal, pricing on the scrap metal market

Abstract

The article is devoted to economic and legal analysis of foreign economic transactions with scrap metal. Specific features of economic legal ground work for foreign economic transactions with scrap-metal have been considered in the article. Strategic importance of transactions with the scrap metal has been defined. Legislation in force in this sphere has been analyzed. It is main defects and prospective improvements have been studied.

The article is devoted to research of licensing of collection, recycling and export of scrap metal. The main interests in private and public spheres of investigated industry has been defined. The expediency of systematizing the legislative work within the economic and legal support in operations with scrap metal have been proved. The author proposed the ways to achieve a compromise between public and private sectors in sphere of operations with scrap metal through the use of economic and legal instruments. The dysfunction of economic and legal mechanism for regulation the secondary metals market has been defined. The disparity between real social interests and economic and legal mechanism of licensing in this sphere has been proved. The necessity to reform the structure of subjects with organizational and economic powers has been substantiated. Specific features of economic law regulation of pricing on the scrap metal market have been considered in the article.

Conclusions and proposals have been based on economic and legal concept analysis and statistical data. 

Author Biography

Артем Романович Шимко, Poltava Law Institute of Yaroslav Mudryi National Law University

Candidate of Legal Sciences, Teaching Assistant of Department of Civil, Economic and Ecological Law

References

Guzhva, I.Yu. (2016). Mekhanizmy obmezhennia eksportu brukhtu chornykh metaliv u ramkakh SOT. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 6, 67–70 [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo zmenshennia defitsytu brukhtu chornykh metaliv na vnutrishnomu rynku: Zakon Ukrainy vid 12.07.2016 r. № 1455-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1455-19 [in Ukrainian].

Pro zovnishnoekonomichnu diialnist: Zakon Ukrainy vid 16.04.1991 r. № 959-XII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12/parao276#o276 [in Ukrainian].

Pro metalobrukht: Zakon Ukrainy vid 05.05.1999 r. № 619-XIV. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/619-14 [in Ukrainian].

Pro vyvizne (eksportne) myto na vidkhody ta brukht chornykh metaliv: Zakon Ukrainy vid 24.10.2002 r. № 216-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/216-15 [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.12.2016 r. № 1035. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1035-2016-p [in Ukrainian].

Pro vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh nakaziv: Nakaz Minekonomrozvytku Ukrainy vid 10.11.2017 r. № 16261035. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1439-17 [in Ukrainian].

Mazur, V. (2015). Cherez koruptsiini kvoty na eksport metalobrukhtu Ukraina vtrachaie sotni milioniv dolariv. DT.UA. URL: https://dt.ua/ECONOMICS/cherez-korupciyni-kvoti-na-eksport-metalobruhtu-ukrayina-vtrachaye-sotni-milyoniv-dolariv-166303_.html [in Ukrainian].

Heneralna uhoda z taryfiv i torhivli (HATT 1947): Uhoda, Mizhnarodnyi dokument vid 30.10.1947 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_264 [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro Mytnyi taryf Ukrainy» shchodo zmenshennia defitsytu brukhtu chornykh metaliv na vnutrishnomu rynku z metoiu pershocherhovoho zabezpechennia potreb oboronnoi promyslovosti ta vidbudovy ob’iektiv infrastruktury: Zakon Ukrainy vid 04.10.2016 r.

№ 1645-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1645-19/paran5#n5 [in Ukrainian].

Mytnyi taryf Ukrainy (Hrupy 01-72): Zakon Ukrainy; Taryf vid 19.09.2013 r. № 584-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/584a-18 [in Ukrainian].

Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 436-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15 [in Ukrainian].

Pro tsiny ta tsinoutvorennia: Zakon Ukrainy vid 21.06.2012 r. № 5007-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5007-17 [in Ukrainian].

Published

2018-03-13

How to Cite

Шимко, А. Р. (2018). Foreign economic transactions with scrap metal: economic and legal aspects. Problems of Legality, (140), 121–130. https://doi.org/10.21564/2414-990x.140.123214

Issue

Section

Economic law