The correlation between diversion (Article 113 of the Criminal Code of Ukraine) and terrorist act (Article 258 of the Criminal Code of Ukraine)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21564/2414-990x.140.122125

Keywords:

bases of national security, diversion, terrorist act

Abstract

The subject of this article covers the ratio of diversion and terrorist act, which includes: 1) a comparative analysis of the Criminal Law provisions defined in the Article 113 and Article 258 of the Criminal Code of Ukraine; 2) study of competition issues of these norms and separation from a similar set of such crimes.

It is substantiated that the difference in the elements of crimes provided defined in Article 113 and Article 258 of the Criminal Code of Ukraine, above all, consists in the discrepancy between their mandatory signs of the object of the crime, the objective and subjective elements of the crime. Therefore, with the possible coincidence of some legal features of these crime elements, one or more of such distinctive features may be crucial for separation between a diversion and a terrorist act.

During the investigating of the punishability for these crimes, it was found that in some cases the actual infliction of harm by a s diversion causes the necessity for additional qualifications by Part 2 of Art. 115 or Part 3 of Art. 258 of the Criminal Code of Ukraine. It is proved that the norm of diversion can be competed with the norm of a terrorist act as a whole (Article 113 of the Criminal Code of Ukraine) and as part of the whole (Article 258 of the Criminal Code of Ukraine), and in such cases the preference in enforcement should be qualified as a diversion. Examples given in this article are an illustrations of an ideal and actual set of diversion e and terrorist act.

Author Biography

Андрій Сергійович Климосюк, Yaroslav Mudryi National Law University

Post Graduate Student of Criminal Law number 1

References

Klymosyuk, A.S. (2017). Bezposerednii ob’iekt dyversii (stattia 113 KK Ukrainy) [The immediate object of diversion (article 113 of the criminal code of ukraine)]. Problemy zakonnostiProblems of Legality, issue 137, 101–112. doi: https://doi.org/10.21564/2414-990x.137.101743 [in Ukrainian].

Kryminal’ne pravo Ukrayiny: Osoblyva chastyna. (2015). V. Ya. Tatsiy, V. I. Borysov, V. I. Tyutyuhin (Eds.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Sokolovskyi, V.L. (2017). Hromadska bezpeka yak ob’iekt zlochynu. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Mohonchuk, S.M. (1999). Ugolovnaja otvetstvennost’ za terrorizm. Candidates thesis. Har’kov [in Russian].

Shamara, O.V. (2009). Ob’iekt zlochynu peredbachenoho statteiu 258 «terorystychnyi akt» Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E. O. Didorenka Bulletin of Luhansk State University of Internal Affairs named after E. O. Didorenko, 2, 8591 [in Ukrainian].

Chornyi, O.M. (2015). Dyskusiia shchodo vyznachennia rodovoho obiekta terorystychnoho aktu. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia Yurysprudentsiia – Scientific Bulletin of International Humanistic University. Series of Jurisprudence, 18, Vol. 2, 122125 [in Ukrainian].

Koloskov, V.V. (2002). Spivvidnoshennia statei 113 (dyversiia) i 258 (terorystychnyi akt) u Kryminalnomu Kodeksi Ukrainy. Visnyk Luhanskoi akademii vnutrishnikh sprav MVS imeni 10-richchia nezalezhnosti Ukrainy Bulletin of Luhansk State University of Internal Affairs named after E. O. Didorenko, Ch. 1, 193196 [in Ukrainian].

Shamara, O.V. (2014). Vidpovidalnist za zdiisnennia terorystychnoi diialnosti za kryminalnym zakonodavstvom Ukrainy. Kyiv: Vydavnychyi dim «Artek» [in Ukrainian].

Yemelianov, V.P. (2016). Antyterorystychne zakonodavstvo: poniattia, systema, shliakhy vdoskonalennia. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Bantyshev, O.F. (2011). Shchodo podalshoho vdoskonalennia diiuchoho KK Ukrainy. 10 rokiv chynnosti Kryminalnoho kodeksu Ukrainy: problemy zastosuvannia, udoskonalennia ta podalshoi harmonizatsii iz zakonodavstvom yevropeiskykh krain: proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Kharkiv: Pravo, 133–136 [in Ukrainian].

Klymosyuk, A.S. (2017). Kontseptualni pidkhody do vyznachennia bezposerednoho ob’iekta dyversii (st. 113 KK Ukrainy). Aktualni problemy kryminalno-pravovoi okhorony osnov natsionalnoi bezpeky Ukrainy: Proceedings of the Conference Title. Kharkiv: Yurait, 135–139 [in Ukrainian].

Klymosyuk, A.S. (2016). Pro kryminal’no-pravovu kharakterystyku predmetiv dyversiyi ta neobkhidnist’ vdoskonalennya yikh zakonodavchoho formulyuvannya v st. 113 Kryminal’noho kodeksu Ukrayiny. Naukovyy visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetu. Seriya Yurydychni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series of Law, 5, 101–106 [in Ukrainian].

Foros, A.V. (2012). Kryminalno-pravovi oznaky terorystychnoho aktu. Pravova derzhava – Legal State, 15, 177182 [in Ukrainian].

Emel’janov, V.P. (2014). Ugolovno-pravovoe protivodejstvie terrorizmu. Har’kov: Pravo [in Russian].

Chuvakov, O.A. (2010). Teroryzm i dyversiia: porivnialnyi analiz. Aktualni problemy kryminalnoho prava, protsesu ta kryminalistyky: proceedings of the 2 International Scientific and Practical Conference. Lviv, 350–353 [in Ukrainian].

Hizimchuk S. V. (2003). Terorystychnyi akt ta yoho vidminnist vid sumizhnykh zlochyniv. Problemy vidpovidalnosti za zlochyny proty hromadskoi bezpeky za novym Kryminalnym kodeksom Ukrainy: proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Kharkiv, 218–221 [in Ukrainian].

Yashchenko, O.H. (2010). Suchasnyi tsyvilizatsiinyi pidkhid do rozuminnia sutnosti teroryzmu i vidmezhuvannia yoho vid teroru i dyversii. Naukovyi visnyk Instytutu mizhnarodnykh vidnosyn NAU – Scientific Bulletin of Institute of international relations NAU, 1, 105111 [in Ukrainian].

Tykhyi, V.P. (2016). Vidpovidalnist za terorystychnyi akt. Protydiia proiavam teroryzmu, separatyzmu, ekstremizmu ta nelehalnii mihratsii v suchasnykh umovakh: stan, problemy ta perspektyvy: proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Dnipro, 333–334 [in Ukrainian].

Tykhyi, V.P., Panov, M.I. (2007). Zlochyn, yoho vydy ta stadii. Kyiv: Vydavnychyi dim «Promeni» [in Ukrainian].

Pro praktyku zastosuvannia sudamy Ukrainy zakonodavstva u spravakh pro zlochyny proty bezpeky vyrobnytstva: Postanova Plenumu VSU vid 12.06.2009. № 7. (2009). Visnyk Verkhovnoho sudu Ukrainy – Visnyk of the Supreme Court of Ukraine, 8, 15.

Koloskov, V.V. (2016). Zakonodavstvo ukrainy z pytan borotby z teroryzmom ta ekstremizmom. Protydiia proiavam teroryzmu, separatyzmu, ekstremizmu ta nelehalnii mihratsii v suchasnykh umovakh: stan, problemy ta perspektyvy: proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Dnipro, 75–79 [in Ukrainian].

Yemelianov, V.P. (2015). Terorystychnyi akt: zahalne poniattia, vidmezhuvannia vid sumizhnykh zlochyniv ta shliakhy vdoskonalennia skladu zlochynu. Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy Bulletin of the Association of Criminal Law of Ukraine, 1(4), 233244 [in Ukrainian].

Briashchei, R.I., Klymenko, O.A. (2016). Aktualni pytannia kvalifikatsii ta rozmezhuvannia terorystychnoho aktu ta dyversii za KK Ukrainy. Protydiia proiavam teroryzmu, separatyzmu, ekstremizmu ta nelehalnii mihratsii v suchasnykh umovakh: stan, problemy ta perspektyvy: proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Dnipro, 141–146 [in Ukrainian].

Chornyi, О. (2017). Сurrent issues of qualification and difference between the act of terrorism and sabotage. European cooperation. Vol. 1(20), 93–97.

Brych, L.P. (2013). Teoriia rozmezhuvannia skladiv zlochyniv. Lviv [in Ukrainian].

Us, O.V. (2018). Teoriia ta praktyka kryminalno-pravovoi kvalifikatsii. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Published

2018-03-12

How to Cite

Климосюк, А. С. (2018). The correlation between diversion (Article 113 of the Criminal Code of Ukraine) and terrorist act (Article 258 of the Criminal Code of Ukraine). Problems of Legality, (140), 78–92. https://doi.org/10.21564/2414-990x.140.122125

Issue

Section

CRIMINAL LAW AND СRIMINOLOGY

Most read articles by the same author(s)