DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.132.58435

Functionality of civil proceedings

Сергій Володимирович Васильєв

Abstract


The author justifies a possibility to include such a property of the civil proceedings in the scientific turnover as its functionality that allows you to see the full semantic characteristics of the aforementioned type of the judicial proceedings at the appropriate stage of its development. Functionality of the civil proceedings is defined as a property of the judicial proceedings that characterizes it in terms of implementation of the regulatory assigned functions, goals and objectives of the civil proceedings. The ratio of functionality with such legal categories as the effectiveness of the judicial proceedings and the civil procedural legal policy has been studied.


Keywords


сivil proceedings; functionality of the civil procedure; functions of the civil procedure; objectives of the trial; tasks of the civil proceedings and effectiveness of the judicial proceedings

References


Mykolenko, O.I. (2012). Sub"yektyvni faktory, yaki nehatyvno vplyvayut' na rozvytok nauky administratyvnoho prava [Subjective factors affecting the development of science of administrative law]. Aktual'ni problemy derzhavy i prava – Actual problems of law, 68, 453–458 [in Ukrainian].

Get'man, A.P. (2009). Vytoky nauky ekolohichnoho prava Ukrayiny [The origins of the science of environmental law Ukraine]. Problemy zakonnosti / nauk. red. V.Ya. Tatsiy – Problems of legality. V.Ya. Tatsiy (Eds.), 100, 165–175 [in Ukrainian]; Getman, A. P. (2010). Geneza nauky ekologichnogo prava: istorychnyj aspekt [Genesis of Environmental Law Science: a historical aspect]. Actual Problems of Reforming of Land, Environmental, Agricultural and Economic Relations in Ukraine. Hmel'nyc'kyj: Vydavnyctvo Hmel'nyc'kogo un-ta upravlinnja ta prava, 196-199 [in Ukrainian]; Get'man, A.P. (2010). Retrospektyva rozvytku ekolohichnoyi pravovoyi nauky [Retrospective of environmental jurisprudence]. Derzhava i pravo u svitli suchasnoyi yurydychnoyi dumky. Kyiv: Yuryd. dumka, 342–347 [in Ukrainian]; Get'man, A.P. (2012). Vytoky ekolohichnoho zakonodavstva v naukovykh pratsyakh uchenykh-yurystiv [The origins of environmental legislation in the scientific works of scientists, lawyers]. Byuleten' Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny, 11 (133), 38–43 [in Ukrainian]; Get'man, A.P. (2014). Doktryna nauky ekolohichnoho prava: geneza teoretychnykh doslidzhen' ekoloho-pravovykh problem u XX st. [Doctrine of Science Environmental Law: Genesis theoretical studies environmental and legal issues in the XX century]. Pravo Ukrayiny, 12, 143–154 [in Ukrainian]; Getman, A. (2016). Environmental and legal science: current state and prospects of development. Yearbook of Ukrainian law. O.V. Petryshyn (Ed.), 8, 259–267 [in Ukrainian].

Orendarets', O.O. (2015). Rozvytok nauky ekolohichnoho prava [The development of science of environmental law]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Lloyd, D. (2009). Ideya prava [The right idea]. (M.A. Yumasheva Trans.). Yu.M. Yumashev (Ed.). 5d ed. Moskva: Knigodel [in Ukrainian].

Pasporty spetsial'nostey (2009): zatv. postanovoyu prezydiyi VAK Ukrayiny vid 8 zhovt. 2008 N 45-06/7 / Atestatsiynyy protses: normatyvna baza [Passport of spetsіalitys]. Byuleten' VAK Ukrayiny, 1, 6–19 [in Ukrainian].

Gorodov, O.A. (2015). Vvedenie v energeticheskoe pravo [Introduction to the energy law]. –Moscow: Prospekt [in Russian].

Balyuk, H.I., Koval'chuk T.H., Sushyk O.V. (2012). Enerhetychne pravo Ukrayiny. Modul' 1: Enerhetychne pravo Ukrayiny. Ekoloho-pravovi problemy v enerhetytsi: robocha navch. prohrama [Energy Law Ukraine. Module 1: Energy LawUkraine. Ecological and legal problems in the energy sector: Working teach. program]. Kyiv: Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka [in Ukrainian].

Kostryukov, S.V. (2015). Navchal'no-metodychne zabezpechennya dystsypliny «Enerhetychne pravo» [Educational and methodical discipline "Energy Law"]. Dnipropetrovs'k: NHU [in Ukrainian].

Mel'nyk, R.S. (2010). Systema administratyvnoho prava Ukrayiny [The system of administrative law Ukraine]. Extended abstract of doctor’s thesis. Kharkiv: Khark. nats. un-t vnutr. sprav [in Ukrainian].

Dzhumahel'diyeva, H.D. (2014). Pravove rehulyuvannya hospodars'koho vykorystannya pryrodnykh resursiv [Legal regulation of economic use of natural resources]. Kyiv: Yuryd. dumka [in Ukrainian].

Bevzenko, V.M. (2015). Administratyvno-zemel'ne pravo Ukrayiny [Administrative and Land Law Ukraine]. Kyiv: Alerta [in Ukrainian].

Yureskul, V.O. (2014). Shchodo podatku na atmosferni opady [As for the tax on precipitation]. Pravove zhyttya suchasnoyi Ukrayiny: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysvyachenoyi yuvileyu akad. S.V. Kivalova (16-17 trav.2014, m. Odesa), vols. 1-2, vol. 2. V.M. Dryomin (Ed.)]. Odesa: Yuryd. l-ra, 511-513 [in Ukrainian].

Andreytsev, V.I. (2015). Perspektyvy rozvytku pryrodoresursovoho prava v systemi ekolohichnoho prava Ukrayiny [Prospects pryrodnoresursovoho law system of environmental law Ukraine]. Pryrodoresursne pravo v systemi prava Ukrayiny: istoriya, s'ohodennya, perspektyvy : zb. materialiv kruhloho stolu, 30-31 zhovt.2015. M. Shulga (Ed.). Kharkiv: Oberih, 8–12 [in Ukrainian].

Malysheva, N.R. (2015). U pryrodoresursnoho prava mayut' nareshti z"yavytys' kryla [In natural resource rights have finally emerged wings]. Pryrodoresursne pravo v systemi prava Ukrayiny: istoriya, s'ohodennya, perspektyvy: zb. materialiv kruhloho stolu, 30-31 zhovt.2015. M. Shulga (Ed.). Kharkiv: Oberih, 132–134 [in Ukrainian].

Yermolenko, V.M. (2015). Pryrodoresursne pravo v systemi prava Ukrayiny / V. M. Yermolenko [Natural resource law in the law Ukraine]. Pryrodoresursne pravo v systemi prava Ukrayiny: istoriya, s'ohodennya, perspektyvy: zb. materialiv kruhloho stolu, 30-31 zhovt.2015. M. Shulga (Ed.). Kharkiv: Oberih, 65–67 [in Ukrainian].

Bavbekova, E.A., Bondar, L.O., Havrysh, N.S. et al. (2005). Pryrodoresursove pravo Ukrayiny [Еnvironmental legal science ofUkraine]. I.I. Karakash (Ed.). Kyiv: Istyna [in Ukrainian].

Karakash, I.I. (2015). Shchodo pryntsypiv suchasnoho pryrodoresursovoho prava Ukrayiny [As for the principles of modern law pryrodnoresursovoho Ukraine]. Pryrodoresursne pravo v systemi prava Ukrayiny: istoriya, s'ohodennya, perspektyvy: zb. materialiv kruhloho stolu, 30-31 zhovt.2015. M. Shulga (Ed.). Kharkiv: Oberih, 79–82 [in Ukrainian].

Kulynych, P.F. (2015). Pryrodoresursne pravo yak yurydychnyy fenomen: polemichni aspekty [Natural resource law as a legal phenomenon: the polemical aspects]. Pryrodoresursne pravo v systemi prava Ukrayiny: istoriya, s'ohodennya, perspektyvy: zb. materialiv kruhloho stolu, 30-31 zhovt.2015. M. Shulga (Ed.). Kharkiv: Oberih, 111–113 [in Ukrainian].

Krasnova, M.V. (2015). Suchasni realiyi pryrodoresursnoho prava Ukrayiny / M. V. Krasnova [Modern realities of natural resource law Ukraine]. Pryrodoresursne pravo v systemi prava Ukrayiny: istoriya, s'ohodennya, perspektyvy: zb. materialiv kruhloho stolu, 30-31 zhovt.2015. M. Shulga (Ed.). Kharkiv: Oberih, 111–113 [in Ukrainian].

Shul'ha, M.V., Leyba L.V. (2015). Do pytannya pro pryrodoresursove pravo [On the Law pryrodnoresursove]. / M. V. Shul'ha, // Pryrodoresursne pravo v systemi prava Ukrayiny: istoriya, s'ohodennya, perspektyvy: zb. materialiv kruhloho stolu, 30-31 zhovt.2015. M. Shulga (Ed.). Kharkiv: Oberih, 208–211. [in Ukrainian].

Kazantsev,N.D.(1967). Prirodnoresursovoe pravo i ego predelyi kak integrirovannoy otrasli prava [Natural resource law and its limits with an integrated industry law]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10 «Pravo», 6, 3–9 [in Russian].

Malyisheva, N., Nepyiyvoda V. (2007). Sootnoshenie prirodoresursnogo prava i prava okruzhayuschey sredyi: novyiy vzglyad na staruyu problemu [The ratio of natural resource rights and environmental law: a new look at an old problem]. Gosudarstvo i pravo, 9, 31–40 [in Russian].

Get'man, A.P. (2014). Kontseptsiya rozvytku ekolohichnoho prava ta zakonodavstva yak peredumova zabezpechennya natsional'noyi ekolohichnoyi polityky [The concept of environmental law and legislation as a precondition for the national environmental policy]. Visnyk Pivdennoho rehional'noho tsentru Natsional'noyi akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny, 1,. 107–114 [in Ukrainian].

Kalynyn, Y.B. (2001). Pravovoe rehulyrovanye resursopol'zovanyya [Legal regulation of resource use]. Tomsk: Yzd-vo nauch.-tekh. lyt. [in Russian].

Hunyan, L. (2010). Kontsept i vzglyadyi na prirodu v ekologicheskom prave [Conceived and views of nature in environmental law]. Gosudarstvo i pravo, 3, 90–99 [in Russian].

Krasnova, M.V. (2012). Metodolohichni zasady suchasnoho ekolohichnoho prava [Methodological principles of modern environmental law]. Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky, 92, 5–8 [in Ukrainian].

Reymers, N.F. (1994). Ekologiya (teorii, zakonyi, pravila, printsipyi i gipotezyi) [Ecology (theories, laws, rules, principles and hypotheses)].Moscow: Rossiya Molodaya [in Russian].

Andrushkiv B.M., Vovk Yu.Ya., Vovk I.P. et al. (2012). Resursonomika: teoretychni ta prykladni aspekty [Resursonomika: theoretical and applied aspects]. – Ternopil': Ternohraf [in Ukrainian].

Kokorin A.O. (Ed.). (2004). Parnikovyie gazyi – globalnyiy ekologicheskiy resurs: spravochnik [Greenhouse gases – global environmental resource].Moscow: WWF Rossiya [in Russian].

Planning for sustainable use of land resources: towards a new approach. (1995). Land and water bulletin of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2.

Sostoyanie okruzhayuschey sredyi i vklad Programmyi Organizatsii Ob'edinennyih Natsiy po okruzhayuschey srede v reshenie osnovnyih ekologicheskih problem [State of the environment and contribution of the United Nations Programme on Environment in addressing substantive environmental challenges]: doklad Direktora-ispolnitelya Soveta upravlyayuschih Programmyi Organizatsii Ob'edinennyih Natsiy po okruzhayuschey srede: dokument UNEP/GC.23/3/. Retrived from: http://www.unep.org/GC/GC23/documents/GC23-3-Russian.pdf [in Russian].

Zuеv, V.A., Shmidt M., Hansmann et al. (2015). Pravovoe regulirovanie obrascheniya s othodami [Legal regulation of waste management]. Upravlenie ustoychivyim razvitiem v usloviyah perehodnoy ekonomiki. Dnepropetrovsk-Kottbus: NGU – BTU, 118–128 [in Russian]; Zuev, V.A. (2014). Pravovyie problemyi formirovaniya prava obrascheniya s othodami i napravleniya sistematizatsii zakonodatelstva v dannoy sfere v natsionalnom zakonodatelstve [Legal problems of formation of the right waste management and direction of systematization of legislation in this area in the national legislation]. Legea si Viata. Sept., 50–53 [in Russian]; Zuev, V.A. (2015). Vid pryrodoresursnoho do resursnoho prava: otsinka perspektyv ta potentsialu [From natural resource to resource rights: grade prospects and potential]. Pryrodoresursne pravo v systemi prava Ukrayiny: istoriya, s'ohodennya, perspektyvy: zb. materialiv kruhloho stolu, 30-31 zhovt.2015. M. Shulga (Ed.). Kharkiv: Oberih, 154-156 [in Ukrainian].


GOST Style Citations


1. Комиссарова Е. Г. К вопросу о функциональности гражданско-правовой науки / Е. Г. Комиссарова // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Серия: Право. – 2011. - №6 (223). - С. 76-80.

2. Websters New Universal Unabridged Dictionary. – N.Y., 1993. – P.741.

3. Ісаєва В. В. Функції права: теоретико-правовий аналіз / В. В. Ісаєва // Часопис Київського університету права. – 2013. - №1. – С. 45-48.

4. Зайцев И. М. О функциях гражданского судопроизводства / И. М. Зайцев // Проблемы применения норм гражданского процессуального права: межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск: Изд-во Саратовского ун-та, 1986. – С. 14.

5. Попов П. А. Функции современного гражданского судопроизводства: автореф. дис.. канд. юрид. наук: 12.00.15 / П. А. Попов. – М., 2005. – 22 с.

6. Лукьянова Е. Г. Теория процессуального права / Е. Г. Лукьянова. – М.: Норма, 2003. – 240 с.

7. Комаров В. В. Сутність і природа правосуддя в цивільних справах / Курс цивільного процесу: підручник; за ред. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. - 1352 с.

8. Ківалов С. В. Теоретична характеристика функціонального змісту адміністративного судочинства як правозахисного механізму у сфері публічного управління / С. В. Ківалов //Актуальні проблеми держави і права. – 2014. - №71. – С. 7-19.

9. Невский И. А. Исполнимость постановлений судов общей юрисдикции и арбитражных судов в контексте гражданского судопроизводства: автореф. дис. …канд. юрид. наук:12.00.15 / И. А. Невский. – Саратов: СГАП, 2005. – 22 с.

10. Зайцев И. М. Процессуальные функции гражданского судопроизводства / И. М. Зайцев. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1990. – 139 с.

11. Жилин Г. А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: монография / Г.А. Жилин. – М.: Проспект, 2010. - 576 с.

12. Харламова И. В. Цели судопроизводства и условия их достижения арбитражным судом кассационной инстанции: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.15 / И. В. Харламова. - М, 2005. – 24 с.

13. Палазян А. С. Методологические основания исследования функциональной характеристики права / А. С. Палазян // Общество и право. – 2010. - № 1(28). – С. 34-42.

14. Llewellyn K. The Case Law System in America / Ed. by P. Gewirts. - Chicago: The University of Chicago Press, 1989. - P. 78–79.

15. Цихоцкий А. В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским делам / А. В. Цихоцкий. - Новосибирск: Наука, 1997. – 392 с.

16. Малько Е. А. Гражданская процессуальная правовая политика в современной России: монография / Е. А. Малько. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 192 с.Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2016

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281