DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.123.52548

Definition of the concept use information in the anthropocentric approach

Д. О. Біленська

Abstract


Definition of the term "information" is analyzed in the concept of substantive approach, benefits are determined and their flaws. The author's interpretation of this category.


Keywords


information; non-deterministic hike; tehnotsentrichesky podod; anthropocentric hike; statements

GOST Style Citations


1. Артеменко І. А. Поняття адміністративних актів органів виконавчої влади / І. А. Артеменко // Право і безпека. − 2012. − № 4 (46). − С. 36-40.

2. Брижко В. М. До гносеології категорії «інформація» / В. М. Брижко // Інформація і право. 2011. − № 2 (2). − С. 13-20.

3. Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине / Н. Винер; пер. с англ. И. В. Соловьева, Г. Н. Пивоварова. − М.: Наука, 1983. − 344 с.

4. Відомості Верховної Ради України.

5. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доп.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. − 1728 с.

6. Державне управління: навч. посіб. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко; за ред. А. Ф. Мельник. − К. : Знання-Прес, 2003. – 343 с.

7. Ємельянов С. Л. Генезис поняття «інформація» у законодавстві України в контексті проблеми її захисту / С. Л. Ємельянов // Право і безпека. − 2012. − № 2 (44). — С. 29-33.

8. Конклюдентные действия // Википедия [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://ru.wikipedia.org.

9. Кормич Б. А. Інформаційне право: підруч. / Б. А. Кормич. − Х.: БУРУН і К, 2011. – 334 с.

10. Кірейцева Г. В. Екологічна інформація в бухгалтерському обліку підприємства / Г. В. Кірейцева // Вісн. ЖДТУ. − 2011. − № 3 (57). − С. 65-69.

11. Осауленко О. І. Місце правозастосовних актів у правовій системі актів / І. О. Осауленко // Держава і право. − 2010. − Вип. 49. − С. 23-27.

12. Про затвердження форм заяв про реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних і порядку їх подання : наказ М-ва юстиції від 08.07.2011 р., № 1824/5 [Електрон. ресурс] . − Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0890-11.

13. Пчелін В. Б. Переглад адміністративних актів органів внутрішніх справ: дис. … канд.. юрид. наук: 12.00.07 / Пчелін Віталій Борисович. − Х., 2011. − 189 с.

14. Рябко Б. Я. Основы современной криптографии для специалистов в информационных технологиях / Б. Я. Рябко, А. Н. Фионов. − М.: Науч. мир, 2004. – 173 с.

15. Скакун О. Ф. Юридическая деонтология: учебник / О. Ф. Скакун. − Х.: Эспада, 2002. − 504 с.

16. Тихомиров О. О. Правова інформація: теоретико-правовий аспект // Інформаційна безпека, суспільство, держава − 2012. − № 1(8). — С. 29-35.

17. Ткач М. П. Проблеми визначення поняття державного управління / М. П. Ткач // Прав. вісн. Укр. акад. банк. справи : наук.-практ. жур. − 2012. − № 1 (6). − С. 59-63.

18. Тронь В. Феномен інформації – майбутнє Всесвіту / В. Тронь // Вісн. Акад. держ. управління при Президентові України. − 1998. − № 4. − С. 201-207.

19. Шмелев А. А. О правовой информации / А. А. Шмелев / Науч. центр прав. информации [Электрон. ресурс] − Режим доступа: http://www.scli.ru/rights/.Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2015 Д. О. Біленська

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281