Features of the duties caused by the person in the case of the realization of his right to self-defense

Л. І. Ляшевська

Abstract


Peculiarities of the duties on compensation of the harm caused by a person in the realization of his right to self-defense.

The article deals with the analysis of the elements on compensation of the harm caused by a person in the realization of his rights to self-defense. The characteristic features of the duties on compensation of this harm, the grounds and conditions of their emergence are established. It is stressed that the specifics of such duties (subjective condition) are the lack of guilt in the causer of the harm as self-defense is a lawful act.


Keywords


right to self-defense; lawful act; imperative method; compensation of the harm; unlawful act; creditor (victim); debtor

GOST Style Citations


1. Антонюк О. І. Щодо питання визначення права на самозахист учасників цивільних правовідносин / О. І. Антонюк // Актуал. пробл. держави і права: зб. наук. пр. – Вип. 15. – О: Юрид. літ, 2002. – С. 92-97.

2. Атрошенко В. М. Проблеми визначення «права на самозахист» за Цивільним кодексом України / В. М. Атрошенко // Юриспруденція ХХІ ст.: теорія і практика: зб. тез. – Дніпропетровськ: Держ. ун-т внутр. справ, 2008. – С. 49-53.

3. Басин Ю. Г. Основы гражданского законодательства о защите субъективных гражданских прав / Ю. Г. Басин // Проблемы применения Основ гражданского законодательства и Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик. – Саратов: Изд-во Сарат. юрид. ин-та, 1971 – С. 32-37.

4. Берестова І. Е. Щодо відшкодування збитків як способу захисту суб’єктивних цивільних прав / І. Е. Берестова // Проблеми цивільного права та процесу: матер. міжнар. наук-практ. конф., присв. пам’яті проф. О. А. Пушкіна (23.05.2009 р.). – Х.: Вид-во ХНУВС, 2009. – С. 47-49.

5. Гринько С. Д. Поняття та підстави виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди, завданої правомірними діями / С. Д. Гринько // Університет. наук. зап. – 2008. – № 3.– С. 65-73.

6. Иоффе О. С. Обязательства по возмещению вреда: моногр./ О. С. Иоффе. – [2-е изд.] – Л.: Изд-во ЛГУ, 1952. – 126 с.

7. Мазіна О. Проблеми зобов’язань, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи, в новому Цивільному кодексі України / О. Мазіна // Актуал. пробл. держави і права: зб. наук. пр. – Вип. 23. – О.: Юрид. літ., 2004. – С. 264-267.

8. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – [У 2-х т.; 4-те вид., перероб. і доп.] / за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – Т. ІІ. – 1056 с.

9. Цивільне право України (традиції та новації): моногр. / авт. кол.; заг. ред. Є. О. Харитонова, Т. С. Ківалової, О. І. Харитонової; наук. ред. Н. Ю. Голубєва. – О.: Фенікс, 2010. – 700 с.

10 Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: підруч. / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін. – К.: КНТ, 2006. – 498 с.

11. Цивільне право України: підруч. –[ У 2-х т.] / Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т. 2. – 486 с.

12. Цивільний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2012. – 384 с.

13. Чернат В. А. Поняття та характерні риси зобов’язань відшкодування шкоди за ЦК України 2003 року/ В. А. Чернат // Митна справа. – 2005. – № 1. – С. 95-99.

14. Янчук А. В. До питання про універсальність відшкодування збитків за Цивільним кодексом України / А. В. Янчук // – Підпр-во, госп-во і право. – 2010. – № 1. – С. 126, 127. 

DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.123.52546

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Л. І. Ляшевська

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281