Violation of judicial oath as the constitutional as the responsibility of judges

О. М. Овчаренко

Abstract


The author analyzes breaches of judicial oath as a reason for legal liability of a judge. Based on the provisions of national legislation, judicial practice, and international legal standards significant signs of the violation of judicial oath are presented.


Keywords


judicial oath; violation of judicial oath; removal of a judge; legal responsibility of a judge

GOST Style Citations


1. Банчук О. А. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод до процедури здійснення судочинства: моногр. / О. А. Банчук, О. Р. Куйбіда – К.: ІКЦ «Леста», 2005. – 116 с.

2. Виноградова Л. Є. Юридична відповідальність суддів загальних судів України: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: 12.00.10 /Л. Є. Виноградова. – О., 2004. – 18 с.

3. Інформація про результати діяльності Вищої ради юстиції за 2011 рік: дані Вищої ради юстиції // Офіц. сайт Вищої ради юстиції [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/statistics.

4. Кодекс суддівської етики: затв. на ХІ з'їзді суддів України 22.02.2013 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/7EE5086FAF9454F5C2257B1F0048AC02?opendocument.

5. Куйбіда Р. О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи: моногр. / Р. О. Куйбіда. – К.: Атіка, 2004. – 288 с.

6. Маляренко А. В. Про присягу судді та відповідальність за її порушення / А. В. Маляренко // Вісн. Верхов. Суду України. – 2012. – № 2. – С. 27-32.

7. Міжнародні стандарти незалежності суддів: зб. документів / укл. А. Г. Алєксєєв. – К.: Поліграф-Експрес, 2008. – 184 с.

8. Огляд стану здійснення правосуддя за 2011 рік // Офіц. веб-портал судової влади України [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://court.gov.ua/sudova_statystyka/oglyad/.

9. Офіційний вісник України.

10. Подкопаєв Д. В. Про підставу дисциплінарної відповідальності суддів / Д. В. Подкопаєв // Юрид. вісник. – 2005. – № 12. – С. 119-121.

11. Практика розгляду Вищим адміністративним судом України як судом першої інстанції справ щодо оскарження актів Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції про звільнення суддів у зв'язку з порушенням присяги судді: узагальнення судової практики ВАС України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://cct.inf.ua/2012/01.07.2011.htm.

12. Про незалежність судової влади: пост. Пленуму Верхов. Суду України № 8 від 13.06.2007 р. // Вісни. Верхов. Суду України, 2007. – № 6. – С. 2-6.

13. Спільний висновок щодо Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження»: ухв. Венеціан. комісією на 84 пленар. засіданні (Венеція, 15-16 жовтня 2010 р.) [Електрон. ресурс] // Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/285DC84A1EFF78FAC22577C20051A2AA?opendocument.

14. Тихомиров Ю. А. Теория компетенции: моногр. / Ю. А. Тихомиров. – М.: Юринформцентр, 2001. – 355 с.

15. Щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки: рекоменд. КМ Ради Європи від 17.11.1994 р., № R (94)12 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_a38. 

DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.123.52543

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 О. М. Овчаренко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281