DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.124.52511

Sources of formation of marital property

О. О. Довбиш

Abstract


The article is dedicated to types of sources of formation of marital property, in particular to the order and the grounds of acquisition of property during cohabitation, conducting entrepreneurial activity, contribution of property to the charter capital of business entities and private enterprises, a substantial increase of the property or its improvement over time of the marriage at the expense of the common funds of the conjoints.


Keywords


conjoints; common property; property; acquisition; entrepreneurship; business entities

GOST Style Citations


1. Академічний тлумачний словник [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/nabuvaty.

2. Галянтич М. Спільна власність подружжя на житло за нормами Сімейного та Цивільного кодексів України / М. Галянтич, Ю. Комаровська-Чуркіна // Юридична Україна. – 2004. – № 5.

3. Гриняк А. Б. Спільна сумісна власність фізичних осіб: окремі питання виникнення та припинення / А. Б. Гриняк. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppip/2009_8/Grinyak.pdf.

4. Жилинкова И. В. Право собственности супругов / И. В. Жилинкова – Харьков: Ксилон, 1997. – 236 с.

5. Жилінкова І. В. Приватизація житла подружжя: аналіз питання в аспекті новітніх змін до ст. 61 СК України / І. В. Жилінкова. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://stride.com.ua/stride/men/data/men02_2011_c42_Simeine_pravo_Zhilinkova.dоc

6. Кучерук К. І. Спірні питання спільної власності подружжя / К. І. Кучерук, М. С. Євдокимова [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_pravo/2009_4/files/LA409_04.pdf.

7. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. − [У 4-х т.] / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. – Т. 1. – К: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004. – 928 с.

8. Пост. Верхов. Суду України від 02.10.2013 р. у справі № 6-79цс13 [Електрон. ресурс] // Офіційний сайт Верхов. Суду України. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/2698391BDE1C8620C2257B1E00498230.

9. Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка: Закон України № 4766-VI від 17.05.2012 р., // Відом. Верхов. Ради України 2013. – № 15. – Ст. 100.

10. Про внесення зміни до статті 61 Сімейного кодексу України щодо об'єктів права спільної сумісної власності подружжя: Закон України № 2913-VI від 11.01.2011 р. // Відом. Верхов. Ради України. − 2011. − № 31. − Ст. 298.

11. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: пост. Пленуму Верхов. Суду України від 21.12.2007 р., № 11 [Електрон. ресурс] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/v0011700-07.

12. Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / З. В. Ромовська. – [3-тє вид., перероб. і доп.]– К.: Правова єдність, 2009. – 432 с.

13. Ромовська З. В. Українське сімейне право: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / З. В. Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с.

14. Спасибо-Фатєєва І. В. Право спільної власності подружжя на частку в статутному капіталі господарського товариства: за і проти / І. В. Спасибо-Фатєєва // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2008. – № 6. – Ст. 31-38.

15. Тлумачний словник [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://tolkslovar.ru/p19571.html.

16. Якименко О. // Виникнення права спільної сумісної власності подружжя на майно, що належало дружині, чоловікові (стаття 62 СК) / О. Якименко // Закон і Бізнес. − № 13 (за 27.03-02.04.2010 р.).Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2015 О. О. Довбиш

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281