The reasonableness among the rule-making principles

К. О. Мандрікова

Abstract


The article describes the principles on which the process of creation of the law is based. The role of reasonableness as rule-making requirement is explained.


Keywords


rule of law; principle; rule-making; the requirement; the reasonableness

GOST Style Citations


1. Алексеев С. С. Теория государства и права: учебник для ВУЗОВ; 3-е издание / С. С. Алексеев, С. И. Архипов. – М. : НОРМА, 2005. – 458 с.

2. Верховенство права (доповідь, схвалена Венеціанською комісією на 86-му пленарному засіданні 25 − 26 березня 2011 р.) // Право України. – 2011. – № 10. – С. 168-184.

3. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффе-Спинози. – М. : Международные отношения, 1999. – 400 с.

4. Карпен У. Процес виконання закону // Нариси з нормотворення (міжнародний досвід). Книга 2 / Укр.-канад. програма з нормотворення. – К.: Укр. шк. навчання нормопроектувальників, 2000. – С. 221-234.

5. Ковальський В. С. Правотворчість : теоретичні та логічні засади / В. С. Ковальський, І. П. Козінцев. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 192 с.

6. Лагасе Жак. Дроблення думок: часта форма порушення структури законодавчих текстів // Нариси з нормотворення (міжнародний досвід) Книга 1 / Укр.-канад. програма з нормотворення, М-во юстиції України, М-во юстиції Канади, Центр правової реформи і законопроектних робіт при М-ві юстиції України. – К. : Укр. шк. навчання нормопроектувальників, 2000. – С. 73-99.

7. Москалькова Т. Н. Нормотворчество : науч.-практ. пособие / Т. Н. Москалькова, В. В. Чернишов. – М : Проспект, 2011. – 384 с.

8. Николло Макиавелли. Государь / перевод : Муравьевой Г. Оригинальное издание: Макиавелли Н. Избранные произведения. − М. : Худ. лит. – 1982. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.ru/POLITOLOG/MAKIAWELLI/gosudar.txt.

9. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб.; вид. 6-е / П. М. Рабінович. – X. : Консум, 2002. – 160 с.

10. Рабінович С. П. Нормативний зміст засади розумності: природно- та позитивно-правовий виміри // Бюлетень Міністерства юстиції України. – № 7(69). – 2007. – С. 47-58.

11. Сысоев Ю. Е. Системообразующие принципы нормотворчества : дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Сысоев Юрий Євгеньевич. – М., 2006. –166 c.

12. Теорія держави і права : посіб. для підгот. до держ. іспитів / за заг. ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2012. – 192 с.

13. Цвик М. В.Политические взгляды Макиавелли : конспект лекций / М. В. Цвик. – Х., 1963. – 29 с.

14. Черданцев А. Ф. Теория государства и права : учебник для вузов / А. Ф. Черданцев. – М. : Юрайт, 2002. – 432 с.

15. Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції / С. Шевчук. – К. : Укр. центр правнич. студій, 2001. – 302 с.

DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.124.52509

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 К. О. Мандрікова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281