Legal regulation of social adaptation process of persons who are serving or have already completed their sentences in the form of restraint or deprivation of freedom for a specified time

О. В. Лисодєд

Abstract


In the article the evolution of legislation regulating social adaptation of persons who are serving or have already completed their sentences in the form of restraint or deprivation of freedom for a specified time for a period of 1991 – 2012 is considered and measures directed at improvement of this process are analyzed. 


Keywords


social adaptation; conception of social adaptation; social patronage; subjects of social patronage

GOST Style Citations


1. Бандурка А. М. Общая теория социальной адаптации освобожденных от отбывания наказания (правовой и социально-психологический анализ уголовно-исполнительной политики по реабилитации осужденных) / А. М. Бандурка, Т. А. Денисова, В. М. Трубников. – Запорожье : ЗГУ, 2002. – 440 с.

2. Бандурка О. М. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-трудових колоній : моногр. / О. М. Бандурка, В. М. Трубников, А. О. Яровий. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 260 с.

3. Борисов В. І. Ставлення соціуму до можливостей соціальної адаптації колишніх засуджених / В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва, І. С. Яковець, О. І. Опанасенков // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2012. – Вип. 23. – С. 64-75.

4. Збірник урядових нормативних актів України.

5. Зелинский А. Ф. Рецидив преступлений (структура, связи, прогнозирование) / А. Ф. Зелинский. – Харьков : Вищ. шк.; изд-во при Харьк. ун-те, 1980. – 152 с.

6. Криминология: учебник / отв. ред. В. К. Звибруль, Н. Ф. Кузнецова, Г. М. Миньковский. – М. : Юрид. лит., 1979. – 304 с.

7. Криминология: учебник / под ред. Б. В. Коробейникова, Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. – М. : Юрид. лит., 1988. – 384 с.

8. Криминология и профилактика преступлений : учебник / под ред. А. И. Алексеева. – М. : МВШМ МВД СССР, 1989. – 431 с.

9. Неживець О. М. Соціальна адаптація та реабілітація осіб, звільнених із місць позбавлення волі / О. М. Неживець // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України. – 2003. – № 4. – С. 259-263.

10. Організація роботи персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України з підготовки засуджених до звільнення: наук.-практ. посіб. / В. І Борисов, А. В. Байлов, В. С. Батиргареєва та ін. – Х. : ХНУВС, 2010. – 332 с.

11. Офіційний вісник України.

12. Телефанко Б. Соціальна адаптація звільнених з місць позбавлення волі в порядку амністії / Б. Телефанко // Вісн. Львів. ун-ту: Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 508-511.

13. Трубников В. М. Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания / В. М. Трубников. – Х. : Основа, 1990. – 173 с.

14. Урядовий кур’єр.

15. Основні напрями реформи кримінально-виконавчої системи в Українській РСР: схв. постановою Кабінету Міністрів УРСР від 11 липня 1991 р., № 88 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/88%D0%B0-91-%D0%BF. – Заголовок з екрану.

16. Програма приведення умов тримання засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, а також осіб, які тримаються у слідчих ізоляторах і лікувально-трудових профілакторіях у відповідність з міжнародними стандартами: затв. постановою Кабінету Міністрів УРСР від 26 січня 1994 р., № 31 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/31-94-%D0%BF.

17. Комплексна цільова програма боротьби зі злочинністю на 1996–2000 роки: затв. Указом Президента України від 17 вересня 1996 р., № 837/96 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/837/96. 

DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.124.52504

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 О. В. Лисодєд

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281