Principles of state control of traffic in narcotic drugs

О. М. Шевчук

Abstract


Studied and described the main principles of state control of the activity connected with the turnover of narcotic drugs, formulated his concept of control of this species.


Keywords


principles; of state control; the turnover of narcotic drugs; psychotropic substances and precursors

GOST Style Citations


1. Адміністративне право України: підруч. / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін. − Х.: Право, 2010. – 624 с.

2. Бандурка А. М. Административный процесс: учебник / А. М. Бандурка, Н. М. Тищенко. – Харьков: Изд-во НУВД, 2001. – 352 с.

3. Виконавча влада і адміністративне право: моногр / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Вид. дім «Ін−Юре», 2002. – 668 с.

4. Відомості Верховної Ради України.

5. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні: моногр. / В. М. Гаращук. – Х.: Фоліо, 2002. – 176 с.

6. Гетманець О. П. Принципи державного контролю в бюджетному процесі / О. П. Гетманець // Форум права. – 2006. – № 1. – С. 20 – 24.

7. Державне управління: теорія і практика / за заг. В. Б. Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

8. Коломоєць Т. О. Державний контроль у галузі чорної металургії в Україні: організаційно-правовий аспект: моногр. / Т. О. Коломоєць, П. С. Лютіков. – Запоріжжя: Запорізьк. нац. ун-т, 2009. – 216 с.

9. Колпаков В. К. Адміністративне право України: підруч. / В. К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.

10. Лученко Д. В. Контрольне провадження: дис. на здоб. наук. ступ. канд.. юрид. наук: 12.00.07 / Лученко Дмитро Валентинович. – Х., 2003. – 180 с.

11. Мамішев А. Зміст і призначення контролю в механізмі управління / А. Мамішев // Економіка, фінанси, право. – 2003. – № 3. – С. 5 – 10.

12. Матвієнко П. Д. Принципи контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного права України / П. Д. Матвієнко // Митна справа. – 2011. – № 5. – Ч. 2. – С. 230 – 237.

13. Новий тлумачний словник української мови. – [У 4−х т. – Т. 4.] / укл. В. В. Яременко, О. М. Сліпко. – К.: Аконіт, 1998. – 944 с.

14. Питання Державної служби України з контролю за наркотиками: указ Президента України від 13.04. 2011 р., № 457/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 29. – Ст. 1263.

15. Рябченко О. П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин: моногр. / О. П. Рябченко; за заг. ред. О. М. Бандурки. – Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ., 1999. – 304 с.

16. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1991.− 560 с.

17. Шорина Е. В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР: моногр. / Е. В. Шорина. – М.: Наука, 1981. – 301 с.

18. Юридична енциклопедія. – [У 6-ти т. – Т. – 2] / [редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін.]. – К.: Укр. енцикл., 2003. – 736 с.

DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.124.52501

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 О. М. Шевчук

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281