DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.124.52497

Implemention of the concept of sustainable development in the protection and use of vegetation

І. В. Гиренко

Abstract


The article deals with background and the stages of formation the concept of sustainable development, its reflection in legal acts on vegetation adopted by the Soviet Union, the independent Ukraine is shown. The content of the seven tasks and principles of sustainable development that should be implemented to the current legislation for the protection of vegetation.


Keywords


sustainable development; regulation; legal act; protection and use of vegetation

GOST Style Citations


1. Відомості Верховної Ради України.

2. Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / Г. І. Балюк, А. П. Гетьман, Т. Г. Ковальчук; за ред. Г. І. Балюк. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 368 с.

3. Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки: пост. КМУ від 26.04.2003 р., № 634.

4. Про охорону природи Української РСР: Закон УРСР від 30.06.1960 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1960. – № 23. – Ст. 175.

5. Сталинский план преобразования природы. Великие стройки коммунизма: сб. док. – М. : Гос. издат. полит. лит., 1952. – 86 с.

6. Фурдичко О. І. Лісова галузь України у контексті збалансованого розвитку: теоретико-методологічні, нормативно-правові та організаційні аспекти / О. І. Фурдичко, В. В. Лавров. – К. : Основа, 2009. – 424 с.Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2015 І. В. Гиренко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281