DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.125.52483

Some contextual aspects of the principle of respect for human rights and freedoms in the criminal and executive law, execution and serving of a sentences

О. В. Гальцова

Abstract


This article examines the content of the principle of respect for human rights and freedoms in the penal legislation, execution and imprisonment. States that in Ukraine there is reform of the penitentiary system and penal legislation, the effectiveness of which is associated with the implementation of international standards in their treatment of prisoners. Analyzes international instruments in the field of the treatment of prisoners.


Keywords


reformation; criminal and executive legislation; human rights and freedoms; punishment; international standards of treatment of convicts

GOST Style Citations


1. Витрук Н. В. О некоторых особенностях использования решений Европейского Суда по правам человека в практике Конституционного Суда Российской Федерации и иных судов / Н. В. Витрук // Сравнит. конституц. обозрение. – 2006. − № 1. – С. 83-87.

2. Виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Н. Карпачової під час представлення Щорічної доповіді про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні 07.02.2012 р. у Верховній Раді // Верхов. Рада України: офіц. веб. сайт. – Режим доступу : http://www.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1365:-7-2012-&catid=221:2012&Itemid=222.

3. Відомості Верховної Ради України.

4. Гулак О. Гармонізація вітчизняного законодавства з міжнародними правовими актами: в контексті оптимізації функціонування кримінально-виконавчих установ / О. Гулак // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 12 (78). – С. 56–62.

5. Джужа О. Концептуальні засади і загальна характеристика Кримінально-виконавчого кодексу України / О. Джужа, Є. Бодюл // Право України. – 2004. – № 7. – С. 80-84.

6. Кравченко В. В. Конституційне право України: навч. посіб; вид. 6-те, виправл. та доповн. / В. В. Кравченко. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.

7. Лукашева Е. А. Права человека: [учеб. для вузов] / Е. А. Лукашева. – М.: Изд. гр. НОРМА– ИНФРА, М, 1999. – 573 с.

8. Назаров В. В. Право людини на повагу до її гідності: національні та міжнародні аспекти / В. В. Назаров // Наук. вісн. Чернівецьк. ун-ту. – 2008. – Вип. 435. – С. 17–23.

9. Панькевич І. М. Здійснення прав людини: проблеми обмеження (загальнотеоретичні аспекти) : автореф. дис. … канд. юрид. наук / І. М. Панькевич; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2000. – 20 с.

10. Погорілко В. Ф. Права та свободи людини і громадянина в Україні / В. Ф. Погорілко, В. В. Головченко, М. І. Сірий – К.: Ін Юре, 1997. – 52 с.

11. Права людини в Україні // Інформ. портал Харків. правозахисної групи. – Режим доступу : http://khpg.org.index.php?id=1184074406.

12. Права человека в современном мире : пособие / отв. ред. Рагозин Н. П. – Донецк : Новый мир, 1995. – 292 с.

13. Проблеми забезпечення прав засуджених у кримінально-виконавчій системі України : моногр. / [В. А. Бадира, О. П. Букалов, А. П. Гель та ін.]; за заг. ред. Є. Ю. Захарова / Харк. правозахисна група – Х : Права людини, 2009. – 368 с.

14. Рабінович П. М. Права людини і громадянина : навч. посіб. / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2004. – 464 с.

15. Степанюк А. Х. Втілення міжнародних стандартів у практичну діяльність кримінально-виконавчої системи України : моногр. / А. Х. Степанюк, І. С. Яковець – Х.: Кроссроуд, 2007. – 184 с. Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2015 О. В. Гальцова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281