The subject of the crime provided for article 203-1 of the criminal code of Ukraine and its characteristics

Ю. Д. Бартман

Abstract


The article is devoted to the problem of determination
characteristics of disks for laser reading systems, matrices, equipment and raw materials for their production as subjects of the crime provided for article 203-1 of the Criminal Code of Ukraine. The basic characteristics of the pointed subjects are analized in the research. Among additional characteristics the author underlines the specific features inherent only to particular subjects of this crime.


Keywords


subject of the crime provided for article 203-1 of the Criminal Code of Ukraine; characteristics of the subject of the crime; disks for laser reading systems; matrices; equipment and raw materials for their production

GOST Style Citations


1. Борисов В. І. До питання про сутність кримінально-правової характеристики злочинів / В. І. Борисов, О. Пащенко // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – 03 (42). – С. 180-190.

2. Борисов В. І. Склад злочину як правова модель / В. І. Борисов // Адвокат. – 2008. – № 2. – С. 48-49.

3. Коржанський М. Й. Уголовне право України. Загальна частина : курс лекцій для студ. вищ. учб. закл. / М. Й. Коржанський. – К. : Наукова думка, 1996. – 336 с.

4. Панов Н. И. Понятие предмета преступления по советскому уголовному праву // Панов М. І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства / М. І. Панов ; передм. В. П. Тихого. – К. : Ін Юре, 2010. – С. 292–300.

5. Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве / В. Я. Таций. – Харьков : Вища шк., изд-во при Харьк. ун-те, 1988. – 198 с.

6. Панов М. М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків : монографія / М. М. Панов // наук. ред. В. І. Борисов. – Х.: Право, 2009. – 184 с.

7. Зайда В. В. Предмет злочину, передбаченого ст. 216 КК, його зміст та загальні ознаки / В. В. Зайда // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наук. пр. – Вип. 16. – Х. : Право, 2007. – С. 234-245.

8. Базелюк В. В. Предмет незаконного проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини (ст. 289 КК) / В. В. Базелюк // Пробл. законності : респ. міжвідом. наук. зб. – Х. : Нац. ун-т «ЮАУ», 2011. – Вип. 116. – С. 184-191.

9. Нетеса Н. В. Поняття та ознаки предмета порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК) / Н. В. Нетеса // Часопис Київ. ун-ту права. – 2010. – № 4. – С. 307-311.

10. Сташис В. В. Новые учебники уголовного права / Сташис В. В., Бажанов М. И. // Советское право. – 1970. – № 1. – С. 107 – 109.

11. Кравцов С. Ф. Предмет преступления: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / С. Ф. Кравцов ; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1976. – 17 с.

12. Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування [Електронний ресурс] : Закон України від 17 січня 2002 р., № 2953-III // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2953-14.

13. Левин В. И. Носители информации в цифровом веке / В. И. Левин ; под общ. ред. Д. Г. Красковского. – М. : КомпьютерПресс, 2000. – 256 с.

14. Словник української мови : в 11 томах / [ред. колегія І. К. Білодід та ін.] − К. : Наук. думка. – 1970. – Т. 8. – 1977. – 929 с.

15. Словник української мови : в 11 томах / [ред. колегія І. К. Білодід та ін.] − К.: Наук. думка. – 1970. – Т. 1. – 1970. – 802 с.

16. Словник української мови : в 11 томах / [ред. колегія І. К. Білодід та ін.] — К. : Наук. думка. – 1970. – Т. 2. – 1971. – 550 с.

17. Панов Н. И. Непосредственный объект и его значение для квалификации преступлений // Панов М. І. Вибрані наук. пр. з пробл. правозн. / М. І. Панов ; предм. В. П. Тихого. – К. : Ін Юре, 2010. – С. 282 – 292.

DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.125.52482

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Ю. Д. Бартман

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281