The concept and characteristics of amnesty in Ukraine

Г. С. Крайник

Abstract


In this article the author analyzed the concept, characteristics of amnesty in Ukraine, considered the subjects taking the amnesty. Proposed changes to the Law of «On amnesty in Ukraine».


Keywords


amnesty; the concept of amnesty in Ukraine; amnesty signs

GOST Style Citations


1. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: монографія / М. І. Хавронюк. – К. : Юрисконсульт, 2006. – 1048 с.

2. Романов А. Приговорить … к свободе / А. Романов // Человек и закон. – 2001. – № 5. – С. 65–67.

3. Ромашки П. С. Амнистия и помилование в СССР: монография / П. С. Ромашкин. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1959. – 364 с.

4. Школа С. М. Кримінально-правові проблеми застосування амністії та здійснення помилування в Україні : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 / С. М. Школа ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2004. – 22 с.

5. Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право: общ. ч. : монография / под общ. и науч. ред. С. П. Щербы. – М. : Юрлитинформ, 2009. – 448 с.

6. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

7. Виступ Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни Карпачової під час представлення у ВРУ щорічної доповіді про стан дотримання та захисту прав і свобод людини 14 січня 2011 року // Голос України. – 2011. – 20 квіт. – С. 8-9.

8. Про розповсюдження акта амністії на осіб, засуджених військовими трибуналами : Указ Президії Верховної Ради УРСР від 21.10.1991 р., № 1672-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991 р. – № 51. – Ст. 750; Про порядок застосування Указа Президії Верховної Ради УРСР «Про амністію з нагоди річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України» // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991 р. – № 34. – Ст. 458; Про підтвердження факту амністії громадян України – колишніх військовослужбовців контингенту радянських військ в Афганістані, які вчинили злочин : Указ Президента України від 1.07.1992 р., № 359/92 // Голос України. – 1992 р. – 3 верес. ; Про амністію з нагоди річниці проголошення незалежності України : Указ Президента України від 17.08.1992 р., № 395/92 // Голос України. – 1992 р. – 18 верес.; Про амністію учасників війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах : Указ Президента України від 10.03.1994 р., № 78/94 // Голос України. –1994 р. − 7 квітня; Про амністію з нагоди третьої річниці незалежності України : Указ Президента України від 18.08.1994 р., № 446/94 // Уряд. кур’єр. – 1994 р. – 20 серп. – № 130. – С. 4; Про амністію з нагоди 50-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні : Указ Президента України від 19.04.1995 р., № 321/95 // Уряд. кур’єр. – 1995 р. – 22 квіт. – № 61. – С. 2; Про амністію у зв’язку з десятою річницею Чорнобильської катастрофи : Указ Президента України від 16.04.1996 р., № 258/96 // Уряд. кур’єр. – 1996 р. – 18 квіт. – № 72-73. – С. 6; Про амністію з нагоди п’ятої річниці незалежності України : Указ Президента України від 27.06.1996 р., № 479/96 // Уряд. кур’єр. – 1996 р. – 16 лип. – № 131. – С. 10.

9. Коржанський М. Й. Уголовне право України: ч. Загальна: Курс лекцій / М. Й. Коржанський. – К. : Наук. думка та Укр. видав. група, 1996. – 336 с.

10. Житний О. О. Кримінальне право України: ч. Заг. (у схемах та таблицях): навч. посіб. / О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2008. – 200 с.

11. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Заг. ч. : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] [2-ге вид., допов. і перероб.] / П. Л. Фріс. – К. : Атіка, 2009. – 512 с.

12. Про застосування амністії в Україні : Закон України від 02.06.2011 р., № 3465-VI // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 48. – Ст. 1958.

13. Крайник Г. С. Амністія за вчинення необережних злочинів, де було спричинено загибель кількох потерпілих // Проблеми правового регулювання і практики застосування амністії та помилування : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Луганськ, 6–20 лют. 2012 р. / упоряд. : Є. О. Письменський ; МВС України; Луган. держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2012. – 112 с. – С. 35–40.

14. Кримінальний кодекс України : Закон України від 25.04.2001 р., № 2341-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.

15. Кримінальне право України. Заг. ч.: підруч. / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-е вид., перероб. і допов. – Х. : Право, 2010. – 456 с.

16. Про амністію осіб, які брали участь у масових акціях протесту проти несвоєчасних виплат заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат : Закон України від 21.11.1996 р., № 533/96-ВР // Голос України. – 1996 р. – 18 груд.; Про амністію з нагоди першої річниці Конституції України : Закон України від 26.06.1997 р., № 401/97-ВР // Голос України. – 1996 р. – 17 лип.; Про амністію : Закон України від 24.07.1998 р., № 61-XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 234; Про амністію : Закон України від 16.07.1999 р., № 1005-XIV // Уряд. кур’єр. – 1999 р. – 11 серп.; Про амністію: Закон України від 11.05.2000 р., № 1713-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 24. – Ст. 191; Про амністію : Закон України від 05.07.2001 р., № 2593-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 129; Про амністію : Закон України від 11.07.2003 р., № 1131-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 283; Про амністію : Закон України від 31.05.2005 р., № 2591-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 25. – Ст. 332; Про амністію : Закон України від 19.04.2007 р., № 955-V // Відом. Верхов. Ради України. – 2007. – № 31. – Ст. 401; Про амністію: Закон України від 12.12.2008 р., № 660-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2009. – № 15. – Ст. 189; Про амністію у 2011 році : Закон України від 08.07.2011 р., № 3680-VI // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 57. – Ст. 2275.

17. Про застосування амністії в Україні : Закон України від 01.10.1996 р., № 392/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 48. – Ст. 263.

18. Грищук В. К. Кримінальне право України. Заг. ч. : навч. посіб. [для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл.] / В. К. Грищук. – К. : Вид. дім «Ін юре», 2006. – 568 с.

19. Демидова Л. М. Проблеми кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок) : теорія, закон, практика: монографія / Л. М. Демидова. – Х. : Право, 2013. – 752 с.

DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.125.52481

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Г. С. Крайник

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281