DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.125.52478

To the question of systematization of the patient’s rights

Ю. А. Козаченко

Abstract


This article is devoted to conducting analysis of the patient’s rights as one of the part of legal status of the patients. The author proposes the classification of the patient’s rights on the basis of the legislation of Ukraine: human and citizen rights established by the Constitution; general and special rights of the patient.


Keywords


patient; legal basics; legal status; patient's rights; classification of the patient's rights

GOST Style Citations


1. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від19.11.1992р., № 2801-XII // ВВР України. – 1993. − № 4. − Ст. 19.

2. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині: Закон України від16.07.1999р., № 1007-XIV // ВВР України. – 1999. − № 41. − Ст. 377.

3. Колоколов Г. Р. Защита прав пациентов / Г. Р. Колоколов. – М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009. – 192 с.

4. Конституція України від28.06.1996р., № 254к/96-ВР // ВВР України. – 1996. − № 30. − Ст. 141.

5. Малеина М. Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан / М. Н. Малеина. – М., 1991.

6. Пищита А. Н. Правовое регулирование медицинской деятельности в современной России. Теоретико-правовые аспекты / А. Н. Пищита. – М.: ЦКБ РАН, 2008. – 196 с.

7. Порядок надання паліативної допомоги, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України від21.01.2013 р., № 41 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0229-13.

8. Сенюта І. Я. Право людини на охорону здоров’я та його законодавче забезпечення в Україні: сб. науч. тр. / І. Я. Сенюта; Акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Львів: ПАІС, 2007. – 223 с.

9. Стефанчук Р. О. До питання про систему особистих немайнових прав пацієнта / Р. О. Стефанчук // Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення): матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 17-18.04.2008 р., м. Львів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://medicallaw.org.ua\uploads\media\02_319.pdf.

10. Стеценко С. Г. Медичне право України: підручник для студентів вузів / С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта. – К.: Правова єдність, 2008. – 507 с.

11. Стеценко С. Г. Медичне право України (реалізація та захист прав пацієнтів): монографія / С. Г. Стеценко, В. О. Галай. – К.: Атіка, 2010. – 166 с.

12. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / [ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко]. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

13. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права : підручник для студентів юрид. спец. вузів / ред. М. В. Цвік – Х. : Право, 2009. – 584 с.

14. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., № 435-IV // ВВР України. – 2003. − №№ 40-44. − Ст. 356. Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2015 Ю. А. Козаченко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281