To determine the administrative act

О. О. Борбунюк

Abstract


Reveals the notion administrative act, the main theoretical and methodological approaches to the definition of an administrative act. Highlight a sign of an administrative act as a written document containes the rules of conduct of general direction.


Keywords


administrative act; the theory of the administrative act; the definition of an administrative act; legal act

GOST Style Citations


1. Поляков А. В. Общая теория права : Феноменолого-коммуникативный подход : курс лекций / А. В. Поляков. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 845 с.

2. Битяк Ю. П. Наука адміністративного права України : поняття, предмет, методологія дослідження (адміністративних) правовідносин / Ю. П. Битяк // Право України. − 2013. − № 12. − С. 122−140.

3. Малько А. В. Теория правових актов : необходимость и пути создания / А. В. Малько, Я. В. Гайворонская // Государство и право. − 2012. − № 2. − С. 15−24.

4. Старилов Ю. Н. Административное право : в 2 ч. / Ю. Н. Старилов. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2001. − Ч. 2. Кн. вторая. − 2001. – 432 с.

5. Васильев Р. Ф. Акты управления : монография / Р. Ф. Васильев. – М. : МГУ. − 1987. – 140 с.

6. Косович В. До визначення поняття «нормативно-правовий акт» : практична необхідність і теоретична можливість уточнення / В. Косович // Право України. − 2012. − № 9. − С. 274−280.

7. Курс адміністративного права України : підручник / [В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко та ін.]. − 2-ге вид., перероб. і допов. − К. : Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.

8. Гуржій Т. О. Адміністративне право України : навч. посіб. / Т. О. Гуржій. − К. : КНТ, Х. : Бурун і К, 2011. – 680 с.

9. Універсальний словник української мови [уклад. З. Й. Куньч]. – Тернопіль : Навчальна книга − Богдан, 2005. – 848 с.

10. Харитонова О. І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії) : монографія / О. І. Харитонова. – Одеса : Юрид. літ., 2004. – 328 с.

11. Адміністративне право : підручник / [Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), Д. В. Лученко, В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.]; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. − [2-ге вид., переробл. та допов]. − Х. : Право, 2012. – 656 с.

12. Артикул 12, 13 поділу 2 Адміністративний кодекс УСРР, затверджений постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету від 12 жовтня 1927 р. [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP270014.html.

13. Антоненко С. А. Електронні фонди нормативно-правової інформації парламенту України : (прав., організац. та технол. аспекти) : монографія / С. А. Антоненко ; за заг. ред. М. Я. Швеця. − К. : Ред. журн. «Право України» ; Х. : Право, 2013. – 308 с. − (Наук. зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України» ; вип. 32).

14. Проект Закону України «Про нормативно-правові акти» № 7901 від 01.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=7409&skl=7.

15. Проекти Адміністративно-Процедурних кодексів [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2789&skl=7 , http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=44893.

16. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 16.05.2008 р., № 279-VI // Офіц. вісн. През. Укр. від 17.05.2008 р., № 17 − С. 3. − Ст. 557.

17. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р., № 950 // Урядовий кур’єр від 03.08.2007 р., № 138.

18. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17.03.2011 р., № 3166-VI // Голос України від 09.04.2011 р., № 65.

19. Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів : Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2005 р., № 34/5 // Офіційний вісник України від 29.04.2005 р., № 15. − С. 312. − Ст. 799. − Код акту 32062/2005.

20. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування) від 16.04.2009 р., № 7-рп/2009 // Офіційний вісник України від 08.05.2009 р., № 32. −С. 77. − Ст. 1084. − Код акту 46467/2009.

21. Рішення Коституційного Суду України у справі за конституційним поданням 139 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) указів Президії Верховної Ради України «Про тимчасове припинення діяльності Компартії України» і «Про заборону діяльності Компартії України» (справа про укази Президії Верховної Ради України щодо Компартії України, зареєстрованої 22 липня 1991 року) від 27.12.2001 р., № 20-рп/2001 // Офіційний вісник України від 18.01.2002 р., № 1. − С. 148. − Ст. 28. − Код акту 21067/2002.

22. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення підпункту 2 пункту 3 розділу IV Закону України «Про Конституційний Суд України» стосовно правових актів органів Верховної Ради України від 23.06.1997 р., № 2-зп // Офіційний вісник України. – 1997. – № 27. − С. 155. − Код акту 1778/1997.

23. Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів : Постанова Пленуму ВАСУ від 20.05.2013 р., № 8.

24. Риндюк В. І. Проблеми законодавчої техніки в Україні : теорія та практика : монографія / В. І. Риндюк ; відп. ред. О. І. Ющик. − К. : Юридична думка, 2012. – 272 с.

25. О нормативных правовых актах : Закон Республики Казахстан. − Алматы : ЮРИСТ, 2011. – 28 с.

26. Про нормативні акти Уряду і інших центральних органів: Закон Республіки Молдова № 317 від 18.07.2003 р. [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу : http://www.law-moldova.com/law_moldova_rus.html.

27. Про адміністративний суд : Закон Республіки Молдова № 793-XIV від 10.02.2000 р. [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу : http://www.law-moldova.com/laws/rus/administrativnom-sude-ru.txt.

28. Административно-процесуальное право Германии = Verwaltungs-rechtsschutz in Deutschland : Закон об административном производстве ; Закон об административных судах ; Закон об административных расходах ; Закон о доставке административных решений ; [пер. с нем.] ; введ., сост. В. Бергманн. − [2-е изд., перераб.]. − М. : Инфотропик Медиа, 2013. – 288 с.

29. Введение к российскому изданию. Административно-процессуальное право Германии = Verwaltungs-rechtsschutz in Deutschland : Закон об административном производстве; Закон об административных судах; Закон об административных расходах ; Закон о доставке административных решений ; [пер. с нем.] ; введ., сост. В. Бергманн. − [2-е изд., перераб.]. − М. : Инфотропик Медиа, 2013. – 288 с.

30. Адміністративно-процедурний кодекс від 11 березня 199 р., № 570 Естонської Республіки [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу: http://estonia.news-city.info/docs/sistemse/dok_iegwei/index.htm.

DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.125.52476

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 О. О. Борбунюк

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281