DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.125.52473

Organizational and legal issues of ensuring the implementation of public and production environmental policy in the field of waste management

Віталій Анатолійович Зуєв

Abstract


The article deals with the basic principles of environmental policy in the field of waste management; it is analyzed the correlation of legal acts, qualitative and quantitative indices of waste management policy. It is proposed the propositions for unification and differentiation of directions of environmental policy in this area. It is distinguished levels of environmental policy and the basic differences between them. It is characterized the features of the state, public and industrial environmental policy as a form of policy on waste management.


Keywords


waste; waste management; environmental policy; environmental safety; environmental protection

GOST Style Citations


1. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України № 2818-VI від 21.12.2010 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – № 26 (30.06.2011). – Ст. 218.

2. Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля: Закон України № 832-XIV від 06.07.1999 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 34 (27.08.99). – Ст. 296; Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті: Закон України № 534-XIV від 19.03.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 17. – Ст. 704; Про уповноваження В. Шевчука на підписання Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті: Розпорядження Президента України № 139/2003-рп від 19.05.2003 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/139/2003-рп.

3. Протокол по стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте от 21.05.2003 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_b99.

4. Порядок залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 771 від 29.06.2011 р. // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 55. – Ст. 2210.

5. Системи екологічного керування: Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, IDT): ДСТУ ISO 14001:2006 / Національний стандарт України: Затверджено Наказ Держспоживстандарту України за № 71 від 13.03.2006 р. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 18 с.

6. Canon Україна Бізнес — Відповідальне здійснення діяльності. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.canon.ua/About_Us/sustainability/business/#tcm:212-898575.

7. Компанія «Монсанто» увійшла до переліку 100 найбільш сталих корпорацій світу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.monsanto.com/global/ua/newsviews/pages/2014-global-100-most-sustainable-corporations-index.aspx.

8. Кодекс поведінки для постачальників Toyota Material Handling Europe. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bt-ukraine.com/SiteCollectionDocuments/BT%20Ukraine/Code-of-Conduct-TMHE-Suppliers%20-%20ukr.pdf. Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2015 В. А. Зуєв

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281