General conditions of application and reasons for release for the liability for the harm caused during self-defense

Л. І. Ляшевська

Abstract


The article deals with general conditions of application and reasons for release for the liability for the harm caused during self-defense. The main scientific discussions as for the conditions of liability for the harm caused by a person including self-defense are studied.


Keywords


general tort; illegal behaviour; casual link; guilt of the offender; tort liability (compensation for the harm); self-defense; occurrence; force majeure

GOST Style Citations


1. Алексеев С. С. О составе гражданского правонарушения. / С. С. Алексеев // Правоведение. – 1958. – № 1. – С. 47-53.

2. Антимонов Б. С. Значение вины потерпевшего при гражданском правонарушении : монография / Б. С. Антимонов. – М. : Госюриздат, 1950. – 275 c.

3. Блинкова Е. В. Общая характеристика гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный преступлением / Е. В. Блинкова, В. Э. Козацкая // Рос. юстиция. – 2011. – № 4. – С. 10-14.

4. Бурлака І. В. Понятійна суть та юридична природа зобов’язань з відшкодування шкоди, заподіяної без вини завдавача // Право України. –2009. – № 9.– С. 106-109.

5. Во Всесоюзном институте юридических наук: обзор заседаний сектора гражданського права // Сов. гос-во и право. – 1949. – № 11. – С. 73.

6. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав: монографія / В. П. Грибанов. – М. : Статут, 2000. – 411 с.

7. Гринько Р. В. Непереборна сила як безумовна підстава звільнення від цивільно-правової відповідальності в зобов'язаннях внаслідок заподіяння шкоди / Р. В. Гринько, С. Д. Русу // Вісн. Одеськ. ін.-ту внутр. справ. – 2001. – № 1. – С. 162-167.

8. Заварза Т. В. Непереборна сила та випадок як підстава звільнення від цивільно-правової відповідальності за неналежне лікування / Т. В. Заварза // Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права : мат. міжнар. наук.-практ. конф., присв. 91-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф. В. П. Маслова (м. Харків, 15 лют. 2013 р.). – Х.: Право, 2013. – С. 286-290.

9. Иоффе О. С. Обязательства по возмещению вреда : монография / О. С. Иоффе. – [2-е изд.] – Л. : Изд-во ЛГУ, 1952. – 126 с.

10. Иоффе О. С. Обязательственное право: монография / О. С. Иоффе. – М. : Юрид. лит., 1975. – 880 с.

11. Ківалова Т. С. Застосування норм цивільного законодавства до відносин відшкодування шкоди, завданої при надзвичайних морських подіях / Т. С. Ківалова // Митна справа: науково-аналітичний журнал. – 2008. – № 3. –С. 44-48.

12. Ківалова Т. С. Зобов’язання відшкодування шкоди як цивільні правовідносини / Т. С. Ківалова // Митна справа. – 2008. – № 4.– С. 64-69.

13. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р., № 2341-III // http://zakon1.rada.gov.ua/.

14. Крисань Т. Є. Збитки як категорія цивільного права України : дис... канд. юрид. наук / Тетяна Євгенівна Крисань. – О.: ОНЮА, 2008. – 198 с.

15. Мазіна О. Проблеми зобов’язань, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи, в новому Цивільному кодексі України / О. Мазіна // Актуал. пробл. держави і права: зб. наук. пр. – Вип. 23. – О.: Юрид. літ., 2004. – С. 264-267.

16. Малеин Н. С. Возмещение вреда, причиненного личности : монографія / Н. С. Малеин. – М. : Юрид. лит., 1965. – 230 c.

17. Малеин Н. С. Правонарушение: Понятие, причины, ответственность : монография / Н. С. Малеин – М. : Юрид. лит., 1985. – 182 с.

18. Маслов В. Ф. Обязательства из причинения вреда : учеб. пособ. / В. Ф. Маслов. – Харьков : Юрид. ин-т, 1961. – 102 с.

19. Матвеев Г. К. Вина в советском гражданском праве : монографія / Г. К. Матвеев. – К. : – 1955. – 306 c.

20. Матвеев Г. К. Основания гражданско-правовой ответственности : монография / Г. К. Матвеев. – М.: Юрид. лит., 1970. – 312 с.

21. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – [У 2-х т. – Т. ІІ. 4-те вид., перероб. і доп.] / за ред. О. В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1056 с.

22. Очиченко О. Г. Випадок як суб’єктивна підстава виникнення неможливості виконання зобов’язання / О. Г. Очиченко // Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права: матер. міжнар. наук.-практ. конф., присв. 91-річчю з дня народж. д-ра юрид наук, проф. В. П. Маслова (м. Харків, 15 лют. 2013 р.). – Х. : Право, 2013. – С. 350-352.

23. Подколзін І. В. Правові підстави відшкодування збитків / І. Подколзін, І. Дзера // Юрид. Україна. – 2009. – № 6. – С.73-80.

24. Подколзін І. В. Загальні засади відшкодування збитків за цивільним законодавством України // Юрид. Україна. – 2007. – № 12. – С. 37-43.

25. Сидельников Р. М. Ознаки самозахисту цивільних прав / Р. М. Сидельников // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2004. – № 2(37). – С. 214-222.

26. Смирнов В. Т. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве: учеб. пособ. / В. Т. Смирнов, А. А. Собчак: – Л.: Изд-во : ЛГУ, 1983. – 152 с.

27. Тархов В. А. Обязательства, возникающие из причинения вреда : монографія / В. А. Тархов; отв. ред. Зейдер Н. Б. – Саратов : Коммунист, 1957. – 121 c.

28. Тархов В. А. Ответственность по советскому гражданскому праву : монографія / В. А. Тархов. – Саратов, 1973. – 456 с.

29. Церковна О. В. Елементи складу цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди / О. В. Церковна // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2011. – № 1 (52). – С. 137-144.

30. Церковна О. В. Цивільно-правова відповідальність за порушення зобов'язання / О. В. Церковна // Проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., (м. Харків, 31 трав. 2008 р.). – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2008. – С. 268-271.

31. Цивільне право України (традиції та новації) : монографія / заг. ред. Є. О. Харитонова, Т. С. Ківалової, О. І. Харитонової. – О.: Фенікс, 2010. – 700 с.

32. Цивільне право України : підруч. – [У 2-х т. – Т. 2.] / [Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова І. В.] та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 486 с.

33. Цивільний кодекс України. – Х. : Одіссей, 2012. – 384 с.

34. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). – М. : Спарк, 1995. – 556 с.

DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.125.52467

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Л. І. Ляшевська

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281