The municipal power in the aspect of the electoral rights of the voters

О. М. Новак

Abstract


This article examines some of the problems, connected mainly with the development of human ideas about the municipal authorities in the historical and legal context. Covers the basic form of democracy that have existed for human development at the local level. Discusses the different types of electoral systems in different European countries. It turns out the question of what electoral system is optimal for the local elections for modern Ukraine.


Keywords


electoral system; local elections; the proportional system; a majoritarian system mixed system; the municipal authorities

GOST Style Citations


1. Алексеев С. С. Общая теория права: учеб. / С. С. Алексеев. – М.: Проспект, 2009. – 576 с.

2. Байтин М. И. Сущность и типы государства // Теория государства и права : курс лекций / М. И. Байтин; под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – М.: Юристъ, 2001. – С. 42-59.

3. Бакумов О. С. Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації : дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. / О. C. Бакумов; НЮАУ. – Х., 2012. – 214 с.

4. Баталов Э. Я. Политическое – «слишком человеческое» / Э. Я. Баталов. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 136 с.

5. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії та практики / О. В. Батанов. – К.: Юрид. думка, 2010. – 656 с.

6. Гозман Л. Я. Политическая психология / Л. Я. Гозман, Е. Б. Шестопал. – Р/н/Д.: Феникс, 1996. – 448 с.

7. Громыко Ал. А. Модернизация партийной системы Великобритании / Ал. А. Громыко. – М.: Весь Мир, 2007. – 344 с.

8. Ковлер А. И. Институты самоуправления в средние века / А. И. Ковлер // Институты самоуправления: историко-правовое исследование / отв. ред. Л. С. Мамут. – М.: Наука, 1995. – С. 62-81.

9. Кравченко В. В. Конституційне право України / В. В. Кравченко. – К.: Атіка, 2004. – 500 с.

10. Кузнецов А. А. Конституционно-правовые аспекты развития местного самоуправления в РФ в свете Европейской Хартии местного самоуправления: автореф. дисс. … канд. юрид. наук / А. А. Кузнецов. – М., 2005. – 21 с.

11. Куликов В. В. Реформа местного самоуправления в России : теория и реальность / В. В. Куликов // Государство и право. – 2000. − № 11. – С. 15-22.

12. Кутафин О. Е. Предмет конституционного права / О. Е. Кутафин. – М.: Юристъ, 2001. – 444 с.

13. Любченко П. М. Коментар до статті 7 / П. М. Любченко // Конституція України : наук.-практ. комент. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – К.-Х.: Право, Ін Юре, 2003. – С. 38-43.

14. Муніципальне право України / за ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. – К.: Ін Юре, 2001. – 590 с.

15. Пашин С. Мировой судья возвращается / С. Пашин // Человек и закон. – 1999. − № 6. – С. 38-44.

16. Скрипилев Е. А. Основы римского права: конспект лекцій / Е. А. Скрипилев. – М.: Ось-89, 2005. – 208 с.

17. Тодика Ю. М. Місцеве самоврядування / Ю. М. Тодика, Ю. В. Ткаченко // Конституційне право України: підручник / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – С. 379-404.

18. Цвік М. В. Поняття держави / М. В. Цвік // Загальна теорія держави і права: підручник / за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Х.: Право, 2009. – С. 74-88.

19. Чеботарев Г. Н. Развитие конституционных основ местного самоуправления / Г. Н. Чеботарев. – Т.: ИМЭКС, 1995. – 240 с.

20. Чиркин В. Е. Государствоведение: ученик / В. Е. Чиркин. – М.: Юристъ, 1999. – 400 с.

21. Чиркин В. Е. Конституционное право в РФ: учебник / В. Е. Чиркин. – М.: Юристъ, 2001. – 600 с.

22. Шаповал В. Сутнісні характеристики місцевого самоврядування / В. Шаповал // Право України. – 2002. − № 3. – С. 51-57.

23. Rallings C., Thrasher M. Local elections in Britain. – L.: Routledge, 1997. – 232 p.

DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.125.52463

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 О. М. Новак

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281