DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.125.52462

Information and functional component of the functions system of the Verkhovna Rada of Ukraine apparatus as the main indicator of its constitutional-legal status

Н. С. Погребняк

Abstract


The article is devoted to the research of the information function realization by the Verkhovna Rada of Ukraine apparatus as a component in the system of it constitutional-legal status with the use of the applied knowledges of the information law philosophy. The critical analysis of the information support of the lawmaking activity of the Verkhovna Rada of Ukraine has been made. The conceptual positions have been formulated, new recommendations and conclusions as to the investigated problems have been given grounds.


Keywords


information function; status; apparatus; Parliament; Verkhovna Rada of Ukraine

GOST Style Citations


1. Антоненко С. А. Електронні фонди нормативно-правової інформації парламенту України : (прав., організац. та технол. аспекти) : монографія / (Наук. зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України» ; вип. 32) / С. А. Антоненко ; за заг. ред. М. Я. Швеця. – К. : Ред. журн. «Право України» ; Х. : Право, 2013. – 308 с.

2. Арзамаскин Н. Н. Теоретико-методологические основания возникновения, становления и развития формы Российского государства : автореф. дисс. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 ; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский государственный университет», Московский государственный университет имени В. М. Ломоносова / Н. Н. Арзамаскин. – М., 2008.

3. Битяк Ю. П. Маніпуляція свідомістю як проблема інформаційного суспільства / Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк / Інформаційне суспільство і держава : проблеми взаємодії на сучасному етапі : зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 жовтн. 2012 р. / редкол. : С. Г. Серьогіна, В. Г. Пилипчук, І. В. Яковюк. – Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2012. – С. 27-28.

4. Дзьобань О. П. Інформаційна безпека у проблемному полі соціокультурної реальності : монографія / О. П. Дзьобань. – Х. : Майдан, 2010. – 260 с.

5. Дзьобань О. П. Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти : монографія / О. П. Дзьобань, В. Г. Пилипчук ; за заг. ред. проф. В. Г. Пилипчука. – Х. : Майдан, 2011. – С. 209.

6. Дзьобань О. П. Філософія інформаційного права : світоглядні й загальнотеоретичні засади : монографія / О. П. Дзьобань. – Х. : Майдан, 2013. – С. 25.

7. Костецька Т. А. Інформатизація / Т. А. Костецька / Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол. та ін.) – К. : «Укр. енцикл.», 1998. / Т. 2 : Д – Й. – 1999.

8. Кошева Н. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення законотворчої та правозастосовної діяльності / Н. А. Кошева / Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній діяльності : навч. посіб. / В. Г. Іванов, С. М. Іванов, В. В. Карасюк та ін. ; за заг ред. В. Г. Іванова. – 2-ге вид. – Х. : Право, 2012. – 240 с.

9. Лавренюк С. Для включення сенсорної клавіші не вистачило чотирьох голосів : ранкове засідання [Верховної Ради України] 17 берез. [2011 р.] : [голосування у Верховній Раді України про впровадження реєстрації народних депутатів та фіксації результатів їхнього особистого голосування за допомогою сенсорної клавіші] / С. Лавренюк // Голос України. – 2011. – 18 берез. (№ 49). – С. 1-2.

10. Міжнародна інформація : навч. посіб. / М. П. Требін, І. О. Поліщук, Н. П. Осипова та ін. ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2014. – С. 9.

11. Парамонова М. Ю. Ресурсне забезпечення діяльності Верховної Ради України : стан і тенденції розвитку (теоретичні засади) : дис. … канд. наук з державн. управл. : 25.00.01 / Марина Юріївна Парамонова ; Інститут законодавства Верховної Ради України ; наук. кер. Н. Г. Плахотнюк. – К. : [б. в.], 2007.

12. Погребняк Н. С. Компетенция аппарата парламента (на примере Украины) / Н. С. Погребняк // Юридические науки : проблемы и перспективы : материалы II Mеждунар. науч. конф. (г. Пермь, январь 2014 г.). – Пермь : Меркурий, 2014.

13. Положення про Апарат Верховної Ради України / Про затвердження положення про Апарат Верховної Ради України : Розпорядження Голови Верховної Ради України № 769 від 25 серпн. 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/769/11-%D1%80%D0%B3.

14. Словська І. Є. Конституційно-правовий статус парламенту – Верховної Ради України : монографія / І. Є. Словська. – К. : Юрінком Інтер, 2013.

15. Слюсарчук М. Ю. Складові інформаційного забезпечення діяльності Верховної Ради України / М. Ю. Слюсарчук / Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького університету управління та права, 2006. – № 3-4 (19-20).

16. Швець М. Системна інформатизація законотворчого процесу : сучасність, зручність, прозорість / М. Швець, І. Здзеба // Віче. – № 3(156). – 2005. Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2015 Н. С. Погребняк

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281