DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.126.52432

Formation and development of legislation in the field of world of plants

Е. Є. Блошенко

Abstract


Gradual development of each formation stage of the legislation in the field of usage of the world of plants was studied, as well as contemporary condition and problems of legislation in this sphere were analyzed.


Keywords


environmental law; environmental legislation; world of plants; usage of world of plants; usage of forest resources

References


Pro Osnovni zasady (strategiju) derzhavnoi' ekologichnoi' polityky Ukrai'ny na period do 2020 roku: Zakon Ukrai'ny. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17

Kolbasov, O. S. (1986). Sobljudenie trebovanij prirodoohranitel'nogo zakonodatel'stva. Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 4, 64–71.

Shershun, S. M. (2005). Ekologo-pravove reguljuvannja lisokorystuvannja v Ukrai'ni. NAN Ukrai'ny; Instytut derzhavy i prava im. V. M. Korec'kogo, 20.

Bykovskij, V. K. (2009). Ispol'zovanie lesov v Rossijskoj Federacii: pravovoe regulirovanie. Moscow: Volters Kluver. Available at: http://www.booksite.ru/fulltext/byuk/ovs/kiy/index.htm

Red'ko, G. I., Red'ko, N. G. (2002). Istorija lesnogo hozjajstva Rossii. Moscow: Izdatelstvo MGUL, 438.

Lazarenko, Ja. (2003). Rozvytok lisovogo zakonodavstva Ukrai'ny. Pravo Ukrai'ny: Respublikan’skyj jurydychnyj zhurnal, 2, 131–135.

Chajkovs'kyj, A. S., Kopylenko, O. L., Kryvonis, V. M. et. al. (2003). Hrestomatija z istorii' derzhavy i prava Ukrai'ny: navchalnyj posibnyk. Kyiv: Jurinkom inter, 656.

Tihomirov, M. N., Epifanov, P. P. (1961). Sobornoe Ulozhenie 1649 goda: uchebnoe posobie. Moscow: Moskovskogo gosudarstvenogo unuvrsiteta, 444.

Shumylo, O. M., Zujev, V. A., Brygadyr, I. V., Shehovcov, I. V. (2013). Ekologichne pravo Ukrai'ny. Osoblyva chastyna: navchal’nyj posibnyk. Harkivskyj natcional’nyj universytet vnutrishnih sprav. Kyiv: CUL, 432.

Lekarstvennie rastenija v russkoj istorii. Available at: http://tisyachelistnik.ru/fitoterapiya/lekarstvennye-rasteniya-v-russkoj-istorii.html

Rjabec', K. A. (2009). Ekologichne pravo Ukrai'ny. Kyiv: Centr uchbnoi literatury, 438.

Zajcev, D. M. (1913). Lesnoe zakonodatel'stvo: (komment. k proektu novogo Ustava lesnogo): doklady 1-mu Vserosijskomu s’ezdu predstatelej lesnoi promyshlenosti i torgovli. SPb.: Zhurnal «Lesopromyshlennik», 152.

Vysochajshe utverzhdennoe Polozhenie o sberezhenii lesov (1888). Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii: Sobranie tret'e. Vol. VIII. SPb.: Gos. tip., 148–155.

Pro lisy v Ukrai'ns'kij Narodnij Respublici : Zakon UNR vid 26 sichnja 1919 (2009). NTI v lisovomu gospodarstvi «Zakony pro lisy Ukrai'ny radjans'kogo periodu», 4, 63.

Lesnoj kodeks RSFSR s postatejno-sistematizirovannymi materialami (zakonodatel'nymi i vedomstvennymi postanovlenijami, instrukcijami, pravilami i cirkuljarami) na 1 janvarja 1929 goda: zakony i zakonodatel'nye akty (1929). Moscow: Izdatelstvo narkomzema «Novaja derevnja», 1312.

Ob utverzhdenii Zakona o lesah USSR: Postanovlenie IV sessii VUCIK ot 3 nojabrja 1923 (1923). SU USSR, 46, article 575.

Lozo, V. I. (1983). Osnovnye jetapy razvitija lesnogo zakonodatel'stva USSR. Kharkiv: B. i., 237.

Konstitucija SSSR 1936 (1960). Moscow: Gosudarstvenoe izdatel’stvo juridicheskaja literatura.

Bogoljubov, S. A., Kichigin, N. V., Sivakov, D. O. (2008). Jekologicheskoe pravo. Konspekt lekcij. Prospekt. Available at: http://gendocs.ru/v38787/?cc=1#887900

Konstitucija SSSR ot 7 oktjabrja 1977 goda (1977). Konstitucija (Osnovnoj Zakon) Sojuza Sovetskih Socialisticheskih Respublik. Moscow: Izdatelstvo «Izvestija Sovetov narodnyh deputatov SSSR», 48.

Gorbovoj, V. F. (1984). Predmet i sistema sovetskogo lesnogo prava. Krasnojarsk: Izdatelstvo Krasnojarskogo universiteta, 144.

Osnovy lesnogo zakonodatel'stva Sojuza SSR i sojuznyh respublik ot 17 ijunja 1977 (1977). Vedomosti Verhovnogo Soveta SSSR, 25, 388.

Pravila podsochki, osmolopodsochki i zagotovki lesohimicheskogo syr'ja v lesah SSSR (1971). Moscow: CBNTIleshoz, 44.

Lisovyj kodeks URSR vid 13 grudnja 1979 roku (1981). Kyiv: Urozhaj, 59.

El'kin, S. V. (2005). Istorija stanovlenija pravovyh osnov sohranenija i ispol'zovanija rastitel'nogo mira. Uchenye zapiski nac. un-ta im. V. I. Vernadskogo. Serija «Juridicheskie nauki», 18 (57 (1)), 126–135.

Pro dokorinnu perebudovu spravy ohorony pryrody v respublici: Postanova CK Kompartii' Ukrai'ny i Rady Ministriv URSR vid 18 lystopada 1988 roku (1988). ZP URSR, 11, article 44.

Sokolova, A. K. (2009). Florystychne pravo Ukrai'ny: problemy formuvannja ta rozvytku: monografija. Natcional’na jurydychna akademija Ukrajny im. Jaroslava Mudrogo. Kharkiv: Pravo, 288.

Deklaracija pro derzhavnyj suverenitet Ukrai'ny vid 16 lypnja 1990 roku № 55 – HII (1990). Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrai'ny RSR, 31, article 429.

Konstytucija Ukrai'ny: pryjn. na p’jatij ses. Verhov. Rady Ukrai'ny vid 28 cherv. 1996 (1996). Vidomosti Verhovnoj Rady Ukrai'ny, 30, article 141.

Konvencija OON pro ohoronu biologichnogo riznomanittja vid 5 chervnja 1992. Konvenciju ratyfikovano Zakonom Ukrai'ny № 257/94-VR vid 29 lystopada 1994. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_030

Konvencija OON pro mizhnarodnu torgivlju vydamy dykoi' fauny i flory, jaki znahodjat'sja pid zagrozoju znyknennja vid 3 bereznja 1973. Konvenciju ratyfikovano Zakonom Ukrai'ny № 662-HIV vid 14 travnja 1999. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_129

Pro roslynnyj svit: Zakon Ukrai'ny vid 09.04.1999. № 591-XIV (1999). Vidomosti Verhovnoj Rady Ukrai'ny, 22-23, article 198.

Pro ohoronu navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha: Zakon Ukrai'ny vid 25.06.1991. № 1264-HII (1991). Vidomosti Verhovnoj Rady Ukrai'ny, 41, 546.

Pro pryrodno-zapovidnyj fond Ukrai'ny: Zakon Ukrai'ny vid 16.06.1992. № 2456-HII (1992). Vidomosti Verhovnoj Rady Ukrai'ny, 34, article 502.

Lisovyj kodeks Ukrai'ny : pryjnjatyj Verhov. Radoju Ukrai'ny vid 21.01.1994. №3852-HII (1994). Vidomosti Verhovnoj Rady Ukrai'ny, 17, article 99.

Get'man, A. P. (1999). Problemy kodyfikacii' zakonodavstva pro roslynnyj svit: dejaki mirkuvannja (komentar do Zakonu Ukrai'ny «Pro roslynnyj svit»). Visnyk Akademii' pravovyh nauk Ukrai'ny, 103–109.

Basaj, O. V. (2008). Pravovyj rezhym roslynnogo svitu Ukrai'ny. Ivano-Frankivs'k, 214.


GOST Style Citations


1. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17

2. Колбасов О. С. Соблюдение требований природоохранительного законодательства / О. С. Колбасов // Советское государство и право. – 1986. – № 4. – C. 64–71.

3. Шершун С. М. Еколого-правове регулювання лісокористування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.06 / Шершун С. М. – НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2005. – 20 с.

4. Быковский В. К. Использование лесов в Российской Федерации: правовое регулирование [Електронний ресурс] / В. К. Быковский // М. : Волтерс Клувер. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://www.booksite.ru/fulltext/byuk/ovs/kiy/index.htm

5. Редько Г. И. История лесного хозяйства России / Г. И. Редько, Н. Г. Редько. – М. : Изд-во МГУЛ, 2002. – 438 с.

6. Лазаренко Я. Розвиток лісового законодавства України / Я. Лазаренко. // Право України : Респ. юрид. журнал. – 2003 . – № 2. – С.131–135.

7. Хрестоматія з історії держави і права України: навч. посіб. / [А. С. Чайковський, О. Л. Копиленко, В. М. Кривоніс та ін.]. – К.: Юрінком інтер, 2003. – 656 с.

8. Тихомиров М. Н. Соборное Уложение 1649 года : учеб. пособие / М. Н. Тихомиров, П. П. Епифанов. – М. : Моск. гос. ун-т, 1961. – 444 с.

9. Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб. / О. М. Шумило, В. А. Зуєв, І. В. Бригадир, І. В. Шеховцов; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – К.: ЦУЛ, 2013. – 432 с.

10. Лекарственные растения в русской истории [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://tisyachelistnik.ru/fitoterapiya/lekarstvennye-rasteniya-v-russkoj-istorii.html

11. Рябець К. А. Екологічне право України / К. А. Рябець. – К.: Центр учб. літ-ри, 2009. – 438 с.

12. Зайцев Д. М. Лесное законодательство : (коммент. к проекту нового Устава лесного) : докл. 1-му Всерос. съезду предст. лесн. пром-ти и торговли / Д. М. Зайцев. – СПб. : Журнал «Лесопромышленник». – 1913. – 152 с.

13. Высочайше утвержденное Положение о сбережении лесов // Полное собрание законов Российской империи: Собрание третье. Том VIII. –СПб.: Гос.тип., 1888. – С. 148-155.

14. Про ліси в Українській Народній Республіці : Закон УНР від 26 січня 1919 р. // НТІ в лісовому господарстві «Закони про ліси України радянського періоду». – 2009. – № 4. – 63 с.

15. Лесной кодекс РСФСР с постатейно-систематизированными материалами (законодательными и ведомственными постановлениями, инструкциями, правилами и циркулярами) на 1 января 1929 года : законы и законодательные акты / сост.: В. И. Соловьев, В. С. Колонтаев. – М. : Изд-во наркомзема «Новая деревня», 1929. – 1312 с.

16. Об утверждении Закона о лесах УССР : Постановление IV сессии ВУЦИК от 3 ноября 1923 г. – СУ УССР. – 1923. – № 46. – ст. 575.

17. Лозо В. И. Основные этапы развития лесного законодательства УССР : дис. ... канд. юрид. наук / В. И. Лозо. – Х. : Б. и., 1983. – 237 с.

18. Конституция СССР 1936 г. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1960.

19. Боголюбов С. А. Экологическое право. Конспект лекций [Електронний ресурс] / С. А. Боголюбов, Н. В. Кичигин, Д. О. Сиваков // Проспект. – 2008. – Режим доступу : http://gendocs.ru/v38787/?cc=1#887900

20. Конституция СССР от 7 октября 1977 года // Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. – М.: Изд-во «Известия Советов народных депутатов СССР», 1977. – 48 с.

21. Горбовой В. Ф. Предмет и система советского лесного права / В. Ф. Горбовой. – Красноярск: Из-во Красноярского ун-та, 1984. – 144 с.

22. Основы лесного законодательства Союза ССР и союзных республик от 17 июня 1977 г. // Ведомости Верховн. Совета СССР. – 1977 – № 25. – 388 с.

23. Правила подсочки, осмолоподсочки и заготовки лесохимического сырья в лесах СССР. – М.: ЦБНТИлесхоз, 1971. – 44 с.

24. Лісовий кодекс УРСР від 13 грудня 1979 року. – К.: Урожай, 1981. – 59 с.

25. Елькин С. В. История становления правовых основ сохранения и использования растительного мира / С. В. Елькин // Ученые записки нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2005. – Т. 18 (57). – №1. – С. 126–135.

26. Про докорінну перебудову справи охорони природи в республіці: Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 18 листопада 1988 року // ЗП УРСР. – 1988. – № 11. ­– Ст. 44.

27. Соколова А. К. Флористичне право України: проблеми формування та розвитку: монографія / Нац. юрид. акад. Укр. ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2009. – 288 с.

28. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року № 55 - ХІІ // Відомості Верх. Ради Україн. РСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

29. Конституція України : прийн. на п’ятій сес. Верхов. Ради України від 28 черв. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

30. Конвенція ООН про охорону біологічного різноманіття від 5 червня 1992 р. [Електронний ресурс] / Конвенцію ратифіковано Законом України № 257/94-ВР від 29 листопада 1994 р. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_030

31. Конвенція ООН про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які знаходяться під загрозою зникнення від 3 березня 1973 р. [Електронний ресурс] / Конвенцію ратифіковано Законом України № 662-ХIV від 14 травня 1999 р. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_129

32. Про рослинний світ : Закон України від 09.04.1999 р. № 591-XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 22-23. – Ст. 198.

33. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1991 р. – № 41. – Ст. 546.

34. Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16.06.1992 р. № 2456-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – №34. – Ст. 502.

35. Лісовий кодекс України : прийнятий Верхов. Радою України від 21.01.1994 р. №3852-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 17. – Ст. 99.

36. Гетьман А. П. Проблеми кодифікації законодавства про рослинний світ: деякі міркування (коментар до Закону України «Про рослинний світ») / А. П. Гетьман // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – С. 103–109.

37. Басай О. В. Правовий режим рослинного світу України : дис. канд. юр. наук : 12.00.06 / Басай О. В. – Івано-Франківськ, 2008. – 214 с.Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2015 Е. Є. Блошенко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281