Theoretical, methodological and practical aspects of systematic method in the study of crime

В. Ф. Оболенцев

Abstract


The article presents information on the history and prospects of systems engineering in criminology . Disclosed the theoretical , methodological and practical aspects of using the system method in the study of crime. Marked with the basic fundamentals of the modeling methodology crime.


Keywords


criminology; crime; systematic method; system engineering; modeling crime

References


Bazjaruk, I. M. (2013). Kryminologichna harakterystyka ta zapobigannja kontrabandi v Ukrai'ni. Kyiv, 20.

Batyrgarejeva, V. S. (2009). Recydyvna zlochynnist' v Ukrai'ni: social'no-pravovi ta kryminologichni problemy: monografija. Kharkiv: Pravo, 576.

Bylenchuk, P. D., Erkenov, S. E., Kofanov, A. V.; Bylenchuk, P. D. (Ed.) (1999). Transnacyonal'naja prestupnost': sostojanye y transformacija: uchebnoe posobie. Kyiv: Attyka, 272.

Bogdanov, A. A. (1989). Tektologija. Vseobshhaja organizacionnaja nauka. Moscow: Jekonomika, 193.

Gegel', V.; Gulyga, A. V. (Ed.) (1971). Raboty raznyh let: in 2 volumes. Vol. 2. Moscow: Mysl', 630.

Golina, V. V., Smetanina, N. V.; Golini, V. V., Kivvi, F. V. (Eds.) (2013). Zlochynnist' i systemnyj pidhid. Systemnyj pidhid u doslidzhenni zlochynnosti: materialy naukovoi konferentcij. Kharkiv: vydavnyk Kim V. S., 28−38.

Golovko, I. V.; Golini, V. V., Kivvi, F. V. (Eds.) (2013). Osoblyvosti systemnogo pidhodu do vyznachennja ponjattja «suspil'stvo». Systemnyj pidhid u doslidzhenni zlochynnosti: materialy naukovoj konferemtcij. Kharkiv: vydavnyk Kim V. S., 79−81.

Dan'shin, I. N. (1994). Kriminologija (ponjatie, predmet, zadachi i sistema kriminologicheskoj nauki): uchebnoe posobie. Kharkiv: HIVD, 34.

Dolgova, A. I. (2001). Kriminologija: uchebnik. Moscow: Norma, 272.

Drjomin, V. N.; Orzіh, M. P., Dr'omіn, V. M. (Eds.) (2008). Institucionalizacija prestupnosti i institucional'naja kriminologija: konceptual'nye podhody. Krimіnologіja v Ukrainі ta protidіja zlochinnostі: zbirnyk naukovyh statey. Odesa: Fenіks, 56–68.

Drjomin, V. N. (2009). Prestupnost' kak social'naja praktika: institucional'naja teorija kriminalizacii obshhestva. Odesa: Juridicheskaja literatura, 550.

Zelinskij, A. F. (1996). Kriminologija: uchebnoe posobie. Kharkiv: Prapor, 130.

Kant, I. (1980). Traktaty i pis'ma. Moscow: Nauka, 709.

Kyrnos, A. Ju.; Golini, V. V., Kivvi, F. V. (Eds.) (2013). Systemnyj harakter tin'ovoi' ekonomiky. Systemnyj pidhid u doslidzhenni zlochynnosti: materialy naukovoj konferentcij. Kharkiv: vydavnyk Kim V. S., 14–15.

Kivva, F. V.; Golini, V. V., Kivvi, F. V. (Eds.) (2013). Vykorystannja systemnogo metodu v nauci: istorija ta suchasna praktyka. Systemnyj pidhid u doslidzhenni zlochynnosti: materialy naukovoj konferentcij. Kharkiv: vydavnyk Kim V. S., 14−15.

Kuznecova, N. F. (1984). Problemy kriminologicheskoj determinacii: monografija. Moscow: Izdtelstvo MGU, 208.

Li, D. A. (1997). Prestupnost' kak social'noe javlenie: monografija. Moscow: Inform.-izdat. agentstvo «Russkij mir», 176.

Luneev, V. V. (2012). Kurs mirovoj i rossijskoj kriminologii: uchebnik dlja magistrov. in 2 volumes. Vol. 1. Moscow: Jurajt, 1003.

Manoha, O. Je. (1996). Systemnyj analiz v kryminologii'. Kyiv, 22.

Obolencev, V. F. (2005). Latentna zlochynnist': problemy teorii' ta praktyky poperedzhennja. Kharkiv: Vydavec' SPDFO Vapnjarchuk V. V., 127.

Pirozhkov, V. F. (2001). Kriminal'naja psihologija. Moscow: Os'-89, 704.

Platon. Dialogi (1986). Moscow: Mysl', 607.

Ponjatija sovetskoj kriminologii: metodicheskoe posobie (1985). Moscow, 100.

Popovych, V. M. (1998). Tin'ova ekonomika jak predmet ekonomichnoi' kryminologii'. Kyiv: Pravovi dzherela, 448.

Rushhenko, I. P.; Golіni, V. V., Kіvvi, F. V. (Eds.) (2013). Prestupnost' ili sistemnyj pohod? Sistemnij pіdhіd u doslіdzhennі zlochinnostі: materialy naukovoj konferentcij. Kharkiv: vidavnyk Kіm V. S., 28−38.

Rushhenko, I. P. (2001). Teorija social'nogo polja jak zasib interpretacii' zlochynnosti. Metodologija, teorija ta praktyka sociologichnogo analizu suchasnogo suspil'stva: zbirnyk naukovyh prac'. Kharkiv: vydavnyk centr Harkivskogo derzhavnogo universytetu im. V. N. Karazina, 172−178.

Soroka, N. K., Soroka, K. O.; Golini, V. V., Kivvi, F. V. (Eds.) (2013). Pro systemnyj pidhid do vyvchennja zlochynnosti. Systemnyj pidhid u doslidzhenni zlochynnosti: materialy naukovoj konferentcij. Kharkiv: vydavnyk Kim V. S., 28−38.

Zhukov, E. L. (Ed.) (1994). Teksty po istorii sociologii XIX-XX vv.: hrestomatija. Moscow: Nauka, 357.

Tuljakov, V. O. (2000). Viktymologija (social'ni ta kryminologichni problemy). Odesa: Jurydychna literatura, 336.

Turkevych, I. K. (2005). Do problemy pro misce kryminologii' v systemi nauk. Visnyk Akademij advokatury Ukrai'ny, 3, 50−55.

Uzlov, D. Ju., Savchenko, O. M.; Golini, V. V., Kivvi, F. V. (Eds.) (2013). Praktychna znachushhist' dlja pravoohoronnyh organiv doslidzhennja zlochynnosti jak systemy. Systemnyj pidhid u doslidzhenni zlochynnosti: materialy naukovoj konferentcij. Kharkiv: vydavnyk Kim V. S., 11–13.

Frolova, O. G. (1997). Zlochynnist' i systema kryminal'nyh pokaran' (social'ni, pravovi ta kryminologichni problemy j shljahy i'h vyrishennja za dopomogoju logiko-matematychnyh metodiv): navchalnyj posibnyk. Kyiv: ArtEk, 208.

Shakun, V. I. (2010). Ontologichnyj vymir u kryminologii'. Pravo Ukrai'ny, 7, 140−145.


GOST Style Citations


1. Базярук І. М. Кримінологічна характеристика та запобігання контрабанді в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук / І. М. Базярук. – К. : 2013. – 20 с.

2. Батиргареєва В. С. Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми : монографія / В. С. Батиргареєва. – Х. : Право, 2009. – 576 с.

3. Биленчук П. Д. Транснациональная преступность: состояние и трансформація : учеб. пособ. / П. Д. Биленчук, С. Е. Еркенов, А. В. Кофанов ; под ред. П. Д. Биленчука. – К. : Аттика, 1999. – 272 с.

4. Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организационная наука / А. А. Богданов. – М. : Экономика, 1989. – 193 c.

5. Гегель В. Работы разных лет / В. Гегель; под ред. А. В. Гулыги. – [ В 2-х т. – Т. 2]. – М. : Мысль, 1971. – 630 с.

6. Голіна В. В. Злочинність і системний підхід / В. В. Голіна, Н. В. Сметаніна // Системний підхід у дослідженні злочинності : матер. наук. конф. (м. Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 21 червня 2013 р.). / за ред. В. В. Голіни , Ф. В. Ківви ; укладач В. Ф. Оболенцев. – Х. : вид. Кім В. С., 2013. – С. 28−38.

7. Головко І. В. Особливості системного підходу до визначення поняття «суспільство» / І. В. Головко // Системний підхід у дослідженні злочинності : матер. наук. конф. (м. Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 21 червня 2013 р.). / за ред. В. В. Голіни , Ф. В. Ківви ; укладач В. Ф. Оболенцев. – Х. : видавник Кім В. С. , 2013. – С. 79−81.

8. Даньшин И. Н. Криминология (понятие, предмет, задачи и система криминологической науки) : учеб. пособ. / И. Н. Даньшин. – Х. : ХИВД, 1994. – 34 с.

9. Долгова А. И. Криминология : учебник / А. И. Долгова. – М. : Норма, 2001. – 272 с.

10. Дрёмин В. Н. Институционализация преступности и институциональная криминология: концептуальные подходы / В. Н. Дрёмин // Кримінологія в Україні та протидія злочинності : зб. наук. ст. / за ред. М. П. Орзіха, В. М. Дрьоміна. – Одеса : Фенікс, 2008. – С. 56–68.

11. Дрёмин В. Н. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества / В. Н. Дрёмин. – О. : Юрид. литер., 2009. – 550 с.

12. Зелинский А. Ф. Криминология : учеб. пособ. / А. Ф. Зелинский. – Х. : Прапор, 1996. – 130 с.

13. Кант И. Трактаты и письма / И. Кант. – М. : Наука, 1980. – 709 с.

14. Кирнос А. Ю. Системний характер тіньової економіки // Системний підхід у дослідженні злочинності : матер. наук. конф. (м. Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 21 червня 2013 р.). / за ред. В. В. Голіни, Ф. В. Ківви ; укладач В. Ф. Оболенцев. – Х. : вид. Кім В. С. , 2013. – С. 14–15.

15. Ківва Ф. В. Використання системного методу в науці: історія та сучасна практика // Системний підхід у дослідженні злочинності : матер. наук. конф. (м. Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 21 червня 2013 р.). / за ред. В. В. Голіни , Ф. В. Ківви ; укладач В. Ф. Оболенцев. – Х. : вид. Кім В. С. , 2013. – С. 14−15.

16. Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации : монография / Н. Ф. Кузнецова. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 208 с.

17. Ли Д. А. Преступность как социальное явление : монография / Д. А. Ли. – М. : Информ.-издат. агентство «Русский мир», 1997. – 176 с.

18. Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии : учебник для магистров. – [В 2-х т. – Т. 1: Общ. ч.] / В. В. Лунеев. – М. : Юрайт, 2012. – 1003 с.

19. Маноха О. Є. Системний аналіз в кримінології : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Є. Маноха – К. , 1996. – 22 с.

20. Оболенцев В. Ф. Латентна злочинність: проблеми теорії та практики попередження / В. Ф. Оболенцев. – Х. : Видавець СПДФО Вапнярчук В. В. , 2005. – 127 с.

21. Пирожков В. Ф. Криминальная психология / В. Ф. Пирожков. − М. : Ось-89, 2001. – 704 с.

22. Платон. Диалоги / пер. с древнегреч. ; сост. и ред. А. Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1986. – 607 с.

23. Понятия советской криминологии : методическое пособие. – М. , 1985. – 100 с.

24. Попович В. М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології / В. М. Попович. – К. : Правові джерела, 1998. – 448 с.

25. Рущенко И. П. Преступность или системный поход? // Системний підхід у дослідженні злочинності : матер. наук. конф. (м. Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 21 червня 2013 р.). / за ред. В. В. Голіни , Ф. В. Ківви ; уклад. В. Ф. Оболенцев. – Х. : вид. Кім В. С. , 2013. – С. 28−38.

26. Рущенко І. П. Теорія соціального поля як засіб інтерпретації злочинності / І. П. Рущенко // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць. – Х. : вид. центр Харків. держ. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 2001. – С. 172−178.

27. Сорока Н. К. Про системний підхід до вивчення злочинності / Н. К. Сорока , К. О. Сорока // Системний підхід у дослідженні злочинності : матер. наук. конф. (м. Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 21 червня 2013 р.). / за ред. В. В. Голіни , Ф. В. Ківви ; уклад. В. Ф. Оболенцев. – Х. : вид. Кім В. С. , 2013. – С. 28−38.

28. Тексты по истории социологии XIX-XX вв. : хрестоматия / под ред. Е. Л. Жукова. – М. : Наука, 1994. – 357 с.

29. Туляков В. О. Віктимологія (соціальні та кримінологічні проблеми) / В. О. Туляков. – Одеса : Юрид. літ. , 2000. – 336 с.

30. Туркевич І. К. До проблеми про місце кримінології в системі наук / І. К. Туркевич // Вісн. Акад. адвокатури України. – 2005. – Вип. 3. – С. 50−55.

31. Узлов Д. Ю. Практична значущість для правоохоронних органів дослідження злочинності як системи / Д. Ю. Узлов , О. М. Савченко // Системний підхід у дослідженні злочинності : матер. наук. конф. (м. Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 21 червня 2013 р.). / за ред. В. В. Голіни , Ф. В. Ківви ; уклад. В. Ф. Оболенцев. – Х. : вид. Кім В. С., 2013. – С. 11–13.

32. Фролова О. Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-математичних методів) : навч. посіб. / О. Г. Фролова. – К. : АртЕк, 1997. – 208 с.

33. Шакун В. І. Онтологічний вимір у кримінології / В. І. Шакун // Право України. – 2010. – № 7. – С. 140−145.

DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.127.52416

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 В. Ф. Оболенцев

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281