DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.127.52398

On the status of Ukrainian SSR before the beginning of perestroika

А. А. Омарова

Abstract


The article studies legal status of Ukrainian SSR before the beginning of Perestroika. Constitutional acts, laws and other regulatory acts are analyzed which fixed the status of Ukrainian SSR within USSR. On the basis of study of regulatory sources and monographs we came to conclusion that a contradiction existed between legally fixed and actual status of Ukrainian SSR within USSR before the beginning of Perestroika.


Keywords


Ukrainian SSR; legal status; perestroika; USSR

References


Deklaracija ob obrazovanii SSSR. Sovetskoe sodruzhestvo narodov: Ob'edinitel'noe dvizhenie i obrazovanie SSSR: Sbornik dokladov 1917-1922 (1972). Moscow: Politizdat, 336.

Dogovor ob obrazovanii SSSR. Sovetskoe sodruzhestvo narodov: Ob'edinitel'noe dvizhenie i obrazovanie SSSR: Sbornik dokladov 1917–1922 (1972). Moscow: Politizdat.

Trajnin, I. P. (Ed.) (1940). Osnovnoj Zakon (Konstitucija) Sojuza Sovetskih Socialisticheskih Respublik. Konstitucii i konstitucionnye akty Sojuza SSR (1922–1936): Sbornik dokladov. Moscow: Izdatelstvo «Vedomosti Verhovnogo Soveta RSFSR».

Konstytucija USRR 1929 (1929). Zbirnykiv zakoniv ta rozporjadzhen' robitnycho-seljans'kogo urjadu Ukrai'ny, 14, article 100.

Konstitucija SSSR 1936 (1956). Konstitucija (Osnovnoj zakon) Sojuza Sovetskih Socialisticheskih Respublik. Konstitucii (osnovnye zakony) Sovetskih Socialisticheskih Respublik. Moscow: Juridicheskaya literatura.

Konstitucija USSR 1937 (1956). Konstitucija (Osnovnoj zakon) Sojuza Sovetskih Socialisticheskih Respublik. Konstitucii (osnovnye zakony) Sovetskih Socialisticheskih Respublik. Moscow: Juridicheskaya literatura.

Konstitucija (Osnovnoj Zakon) Sojuza Sovetskih Socialisticheskih Respublik ot 7 oktjabrja 1977 (1977). Vedomosti Verhovnogo Soveta SSSR, 41, article 617.

Konstytucija (Osnovnyj Zakon) Ukrai'ns'koi' Radjans'koi' Socialistychnoi' Respubliky vid 20 kvitnja 1978 (1978). Vidomosti Verhovnoj Rady URSR, 18, article 268.

Ob utverzhdenii lesnogo zakonodatel'stva SSSR i sojuznyh respublik : Zakon SSSR ot 17 ijunja 1977 (1977). Vedomosti Verhovnogo Soveta SSSR, 25, article 388.

Pro zatverdzhennja Lisovogo kodeksu Ukrai'ns'koi' RSR : Zakon Ukrai'ns'koi' RSR vid 13 grudnja 1979 (1979). Vidomosti Verhovnoj Rady URSR, 52, article 673.

Pro pryjnjattja i ogoloshennja Konstytucii' (Osnovnogo Zakonu) Ukrai'ns'koi' Radjans'koi' Socialistychnoi' Respubliky: Deklaracija Verhovnoi' Rady Ukrai'ns'koi' RSR vid 20 kvitnja 1978 (1978). Vidomosti Verhovnoj Rady URSR, 18, article 267.

O lychnyyh podsobnyyh hozjajstvah kolhoznykov, rabochyh, sluzhashhyh y drugyh grazhdan y kollektyvnom sadovodstve y ogorodnychestve : Postanovlenye CK KPSS y Soveta Mynystrov SSSR ot 14 sentjabrja 1977 (1979). Reshenyja partyy y pravytel'stva po hozjajstvennyym voprosam: sbornik dokladov. Vol. 12. Moscow: Izdatelstvo polyticheskoi literatury.

O dal'nejshem razvytyy vyysshej shkolyy y povyyshenye kachestva podgotovky specyalystov: Postanovlenye CK KPSS y Soveta Mynystrov SSSR ot 29 yjunja 1979 (1981). Reshenyja partyy y pravytel'stva po hozjajstvennyym voprosam: sbornik dokladov. Vol. 13. Moscow: Izdatelstvo polyticheskoi literatury.

Ob utverzhdenyy polozhenyja o Gosudarstvennom planovom komytete SSSR (Gosplan SSSR): postanovlenye Soveta Mynystrov SSSR ot 17 yjunja 1982, № 544 (1982). SP SSSR, 20, rticle 102.

Ob utverzhdenyy polozhenyja ob upolnomochennom Gosplana SSSR po ekonomycheskym rajonam SSSR: Postanovlenyja Soveta Mynystrov SSSR ot 29 sentjabrja 1982, № 900 (1982). SP SSSR, 28, article 145.

Pro zatverdzhennja polozhennja pro derzhavnyj planovyj komitet Ukrai'ns'koi' RSR (Derzhplan URSR): postanova Rady Ministriv Ukrai'ns'koi' RSR vid 16 lystopada 1982, № 552 (1982). ZP URSR, 11, article 95.

O mestnyh nalogah i sborah: Ukaz Prezidiuma Verhovnogo Soveta Sojuza SSR ot 26 janvarja 1981 (1981). Vedomosti Verhovnogo Soveta Sojuza SSR, 5, article 121.

Kukushkin, Ju. S., Chistjakov, O. I. (1987). Ocherk istorii Sovetskoj Konstitucii. 2nd edition. Moscow: Politizdat.

Kul'chyc'kyj, S. V. (1996). Znyshhennja totalitaryzmu – golovnyj pidsumok gorbachovs'koi' perebudovy. Perebudova: zadum i rezul'taty v Ukrai'ni (do 10-richchja progoloshennja kursu na reformy): materialy naukovo-teoretychnogo seminaru. Kyiv: Instytut istorii' Ukrai'ny NAN Ukrai'ny.

Lazarev, B. M. (1988). Gosudarstvennoe upravlenie na jetape perestrojki. Moscow.

Myronenko, O. M. (1997). Istorija Konstytucii' Ukrai'ny. Kyiv: In Jure, 60.

Shemshuchenko, Ju. S. (1999). Ukrai'ns'kyj parlamentaryzm: mynule i suchasne : monografija. Kyiv: Parlaments'ke vydavnytctvo, 304.


GOST Style Citations


1. Декларация об образовании СССР / Советское содружество народов: Объединительное движение и образование СССР : Сб. док. 1917-1922 гг. / ред. кол. : Л. С. Гапоненко, др. и. – М. : Политиздат, 1972. – 336 с.

2. Договор об образовании СССР / Советское содружество народов: Объединительное движение и образование СССР : Сб. док. 1917-1922 гг. / ред. кол. : Л. С. Гапоненко, др. и. – М. : Политиздат, 1972.

3. Основной Закон (Конституция) Союза Советских Социалистических Республик / Конституции и конституционные акты Союза ССР (1922-1936) гг. : Сб. док. / под ред. акад. И. П. Трайнина. – М. : Изд-во «Ведомости Верховного Совета РСФСР», 1940.

4. Конституція УСРР 1929 р. / Збірників законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України. – 1929. − № 14. − Ст. 100.

5. Конституция СССР 1936 г. / Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. Конституции (основные законы) Советских Социалистических Республик. – М. : Юрид. лит., 1956.

6. Конституция УССР 1937 г. / Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. Конституции (основные законы) Советских Социалистических Республик. – М. : Юрид. лит., 1956.

7. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик от 7 октября 1977 г. // Ведом. Верх. Совета СССР. – 1977. − № 41. − Cт. 617.

8. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 р. // Відом. Верх. Ради УРСР. – 1978. − № 18. − Ст. 268.

9. Об утверждении лесного законодательства СССР и союзных республик : Закон СССР от 17 июня 1977 г. // Ведом. Верх. Совета СССР. − 1977. − № 25. − Ст. 388.

10. Про затвердження Лісового кодексу Української РСР : Закон Української РСР від 13 грудня 1979 р. // Відом. Верх. Ради УРСР. − 1979. − № 52. − Ст. 673.

11. Про прийняття і оголошення Конституції (Основного Закону) Української Радянської Соціалістичної Республіки : Декларація Верховної Ради Української РСР від 20 квітня 1978 р. // Відом. Верх. Ради УРСР. − 1978. − № 18. − Ст. 267.

12. О личных подсобных хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и других граждан и коллективном садоводстве и огородничестве : Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 сентября 1977 г. // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам : сб. док. – М. : Изд-во полит. лит. ; 1979. − Т. 12 : июль 1977 − март 1979 г.

13. О дальнейшем развитии высшей школы и повышение качества подготовки специалистов : Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29 июня 1979 г. // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам : сб. док. – М. : Изд-во полит. лит. ; 1981. − Т. 13 : апрель 1979 − март 1981 г.

14. Об утверждении положения о Государственном плановом комитете СССР (Госплан СССР) : постановление Совета Министров СССР от 17 июня 1982 г., № 544 // СП СССР. – 1982. − № 20. − Ст. 102.

15. Об утверждении положения об уполномоченном Госплана СССР по экономическим районам СССР : Постановления Совета Министров СССР от 29 сентября 1982 г., № 900 // СП СССР. − 1982. − № 28. − Ст. 145.

16. Про затвердження положення про державний плановий комітет Української РСР (Держплан УРСР) : постанова Ради Міністрів Української РСР від 16 листопада 1982 р., № 552 // ЗП УРСР. − 1982. − № 11. − Ст. 95.

17. О местных налогах и сборах : Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26 января 1981 г. // Ведом. Верх. Совета Союза ССР. − 1981. − № 5. − Ст. 121.

18. Кукушкин Ю. С. Очерк истории Советской Конституции / Ю. С. Кукушкин, О. И. Чистяков. – 2-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1987.

19. Кульчицький С. В. Знищення тоталітаризму – головний підсумок горбачовської перебудови / С. В. Кульчицький // Перебудова : задум і результати в Україні (до 10-річчя проголошення курсу на реформи) : мат. наук.-теорет. семінару. – К. : Інститут історії України НАН України, 1996.

20. Лазарев Б. М. Государственное управление на этапе перестройки / Б. М. Лазарев. – М. , 1988.

21. Мироненко О. М. Історія Конституції України. – К. : Ін Юре, 1997. – 60 с.

22. Український парламентаризм: минуле і сучасне : монографія / за ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Парлам. вид-во, 1999. – 304 с.Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2015 А. А. Омарова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281