Normalization as a means of legal regulation in the field of ambient protection

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21564/2414-990x.128.52110

Keywords:

normalization, legal regulation, protection, ambient air

Abstract

The paper studies legal normative grounds for normalization in the field of ambient air protection and analyses its place in the system of legal regulation means in the field under question. Analysis of legislation in force revealed certain drawbacks in conceptual instruments of normalization institute, and ways of theirs elimination are proposed on the basis of scientific research provisions.

Author Biography

Є. М. Копиця, Yaroslav Mudryi National Law University

Graduate student

References

Analitychna dopovid' derzhavnoi' sluzhby statystyky «Dovkillja Ukrai'ny u 2013.». Publikacija dokumentiv Derzhavnoi' sluzhby statystyky Ukrai'ny. Available at: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/ns_rik/analit/arhiv.htm

Kostyc'kyj, V. V. (2003). Ekologija perehidnogo periodu: pravo, derzhava ekonomika (ekonomiko-pravovyj mehanizm ohorony navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha). Kyiv: Institut zakonodavchyh peredbachen' i pravovoi' ekspertyzy : USP MSB «Eusmeu», 772.

Barbashova, N. V. (1999). Pravove zabezpechennja ekologichnoi' bezpeky v procesi gospodarchoi' dijal'nosti. Kyiv, 18.

Brinchuk, M. M. (2002). Jekologicheskoe pravo (pravo okruzhajushhej sredy): uchebnik. Moscow: Jurist', 688.

Rybachek, V. K. (2010). Pravova ohorona atmosfernogo povitrja za zakonodavstvom Ukrai'ny. Kyiv, 20.

Pro ohoronu navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha: Zakon Ukrai'ny № 1264-HII vid 25.06.1991 (1991). Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrai'ny, 41, article 546.

Andrejcev, V. I. (1999). Problemy prava ekologichnoi' bezpeky (Konceptual'ni zasady). Kyiv: Kyi'vs'kyj universitet, 34.

Severyn, L. I., Petruk, V. G., Bezvozjuk, I. I., Vasyl'kivs'kyj, I. V. (2010). Pryrodoohoronni tehnologii'. Part 1: Zahyst atmosfery: navchalniy posibnik. Vinnycja: VNTU, 363.

Pro ohoronu atmosfernogo povitrja: Zakon Ukrai'ny (1992). Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrai'ny, 50, article 678.

Porjadok rozroblennja ta zatverdzhennja normatyviv granychno dopustymyh vykydiv zabrudnjujuchyh rechovyn iz stacionarnyh dzherel. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 28.12.2001, № 1780 (2002). Ofitciiniy visnik Ukrainy, 1, article 9.

Baljuk, G. I., Grycenko, I. S., Koval'chuk, T. G. et. al.; Baljuk, G. I. (Ed.) (2011). Naukovo-praktychnyj komentar Zakonu Ukrai'ny «Pro ohoronu atmosfernogo povitrja». Kyiv: Jurinkom, 286.

Novikova, E. V. (1999). Teoreticheskie problemy razvitija jekologicheskogo zakondatel'stva v respublike Kazahstan. Moscow, 45.

Kolbasov, O. S. (1999). Terminologicheskie bluzhdanija jekologii. Gosudarstvo i pravo, 10, 27−37.

Get'man, A. P. (2002). Problemy jurydychnoi' terminologii' v ekologichnomu zakonodavstvi Ukrai'ny. Ukrai'ns'ka derzhavnist': stanovlennja, dosvid, problemy (za materialamy XII Harkivs'kyh politologichnyh chytan'). Kharkiv: Pravo, 111−113.

Get'man, A. P. (2003). Terminologija ekologichnogo zakonodavstva: metodologichni zasady ta perspektyvy unifikacii'. Visnyk APrN Ukrai'ny, 3 (34), 580-592.

Get'man, A. P., Zdorovko, L. M. (2004). Regional'nyj ekologichnyj kontrol': teorija pravovogo reguljuvannja: monografija. Kyiv: Institut zakonodavstva peredbachen' i pravovoi' ekspertyzy, 216.

Petrov, V. V. (1981). Jekologija i pravo. Moscow: Juridicheskaya literatura, 224.

Brinchuk, M. M. (1985). Pravovaja ohrana atmosfernogo vozduha. Moscow: Nauka, 174.

Miroshnychenko, A. M., Marusenko, R. I. (2013). Naukovo-praktychnyj komentar Zemel'nogo kodeksu Ukrai'ny. 5th edition. Kyiv: Alerta, 544.

Shumil, O. M. (Ed.) (2006). Naukovo-praktychnyj komentar Zakonu Ukrai'ny «Pro ohoronu navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha». Kharkiv: Faktor, 592.

Blinova, N. K., Mohon'ko, V. I., Salomahina, S. O., Suvorin, O. V. (2009). Ekologichna standartyzacija i sertyfikacija: navchalniy posibnik. Lugansk: Vydavnitctvo SNU im. V. Dalja, 124.

Shemchushenk, Ju. S. (Ed.) (2008). Ekologichne pravo Ukrai'ny. Akademichnyj kurs: pidruchnyk. Kyiv: TOV Vydavnitctvo «Jurydychna dumka», 720.

Miroshnychenko, A. M. (2004). Normuvannja jak zasib pravovogo reguljuvannja zemel'nyh vidnosyn. Kyiv, 19.

Published

2015-03-31

How to Cite

Копиця, Є. М. (2015). Normalization as a means of legal regulation in the field of ambient protection. Problems of Legality, (128), 189–196. https://doi.org/10.21564/2414-990x.128.52110

Issue

Section

Environmental and land law