Education of legal human as way to the construction of law governed society in contemporary Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21564/2414-990x.128.52102

Keywords:

legal education, legal reality, legal human, autonomy of personality, legal ideal, law-governed society, legal consciousness, legal culture

Abstract

The article is devoted to the study of the process of legal education of the individual, the impact on the formation of legal consciousness. Analyzed understanding of the educational process and its possibilities in the concept of philosophy of education S.I. Hessen. Defined the main directions of education legal human in Ukrainian society.

Author Biography

В. О. Сліпенчук, Yaroslav Mudryi National Law University

Applicant

References

Volkova, N. P. (2001). Pedagogika: posibnik. Kyiv: Akademija, 528.

Kopejchykov V. V. (2006). Pravoznavstvo. Kharkiv: Jurinkom Inter, 915.

Maksymov, S. I. (2008). Kantivs'kyj proekt pravovogo suspil'stva i novi demokratii'. Problemy filosofii' prava, IV-V, 17−23.

Maksimov, S. I. (2002). Pravovaja real'nost': opyt filosofskogo osmyslenija: monografija. Kharkiv: Pravo, 328.

Maksymov, S. I. (2010). Metodologichni osnovy pravovogo vyhovannja. Visnyk Natcionalnoi jurydichnoi akademii Ukrai'ny im. Jaroslava Mudrogo. Serija: Filosofija, filosofija prava, politologija, sociologija, 6, 53−62.

Ogorodnyk, L. (2001). Stanovlennja systemy gromadjans'kogo vyhovannja v umovah rozvytku ukrai'ns'koi' derzhavnosti. Problemy osvity, 26, 62−67.

Get'man, A. P., Gerasina, L. M., Danyl'jan, O. G., Dz'oban', O. P. et. al.; Tac', V. Ja., Get'man, A. P., Danyl'jan, O. G. (Eds.) (2010). Pravove vyhovannja v suchasnij Ukrai'ni: monografija. Kharkiv: Pravo, 368.

Published

2015-03-31

How to Cite

Сліпенчук, В. О. (2015). Education of legal human as way to the construction of law governed society in contemporary Ukraine. Problems of Legality, (128), 118–124. https://doi.org/10.21564/2414-990x.128.52102

Issue

Section

Theory and history of state and law