DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.129.52038

The right of the member to withdraw from limited liability company

Г. О. Уразова

Abstract


Recent research and publications analysis. In civil law single questions of the right to withdraw from limited liability company were analyzed by such scientists, as: E. Avilov [4], N. A. Belousov [5], V. M. Kravchuk [6], I.V. Spasibo-Fateeva [7], E.O. Sukhanov [8], etc. However some of them still remain debatable, in particular, the legal nature withdraw of the member from limited liability company, its differentiations from other adjacent concepts, the mechanism and legal consequences of implementation of the right to withdraw.

Paper objective. The purpose of article is consideration of the right of the member to withdraw from limited liability company through a prism of above-mentioned questions with illumination of positions of the highest judicial authorities and, as a result, the solution of the problems arising in law-enforcement activity.

Paper main body. The right of the member to withdraw from limited liability company is characterized by that it: a) unconditional, that is the bases of an exit of the member from company have no legal value; b) is not limited (except a duty beforehand to notify company about withdrawal); c) independent, that is doesn't demand consent of other members; d) the member can carry out it at any time at own will or never use it. We consider that the withdraw the member from limited liability company by submission of the corresponding statement is the unilateral transaction as a result of which, first, the corporate rights and duties between the member and company stop, secondly, as a rule, there are obligations legal relationship on implementation of calculations with such member. In case to withdraw from limited liability company the member has to: 1) beforehand in writing to notify company; 2) to submit the corresponding application addressed to company. The moment withdraw the member from company is date of submission of the statement to withdraw by it to the corresponding official of company or or delivery of the statement to these persons bodies of communication. By the general rule the member of limited liability company in case to withdraw from it has the right to cost of part of property, proportional to its share in the authorized capital of company and to payment of the part of profit received by company in the corresponding year until its withdraw.

Conclusions of the research. Summing up, it should be noted that the member can carry out the right to withdraw from limited liability company at any time, with observance of the mechanism determined by the law and statute, by making unilateral transaction that does not require the consent of the general meeting. In turn, a limited liability company must make payments to such member.


Keywords


right of the member to withdraw from limited liability company; unilateral transaction; notice of withdrawal; payment

References


Cyvil'nyj kodeks Ukrai'ny: Zakon Ukrai'ny vid 16.01.2003. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Pro gospodars'ki tovarystva: Zakon Ukrai'ny vid 19.09.1991. № 1576-XII. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1576-12

Gospodars'kyj kodeks Ukrai'ny: Zakon Ukrai'ny vid 16.01.2003. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Avilov, G. E. (1998). Hozjajstvennye tovarishhestva i obshhestva v Grazhdanskom kodekse Rossii. Grazhdanskij kodeks Rossii. Problemy. Teorija. Praktika: sb. pamjati S. A. Hohlova. Issledovatel'skij centr chastnogo prava. Moscow: Mezhdunarodnyj centr finansovo-jekonomicheskogo razvitija, 176–202.

Bjelousov, M. O. (2014). Vyhid uchasnyka z tovarystva: jurydychnyj ta buhgalters'kyj aspekt. Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, 3 (18), 27–35.

Kravchuk, V. (2002). Vyhid uchasnyka z tovarystva z obmezhenoju vidpovidal'nistju: problemni pytannja. Pidpryjemnyctvo, gospodarstvo i pravo, 1, 11–14.

Spasybo-Fatjejeva, I. V. (2012). Kategorija vidmovy v cyvil'nomu pravi Ukrai'ny. Cyvilistyka: na shljahu formuvannja doktryn. Kharkiv: Zoloti storinky, 426–439.

Suhanov, E. (1998). Zakon ob obshhestvah s ogranichennoj otvetstvennost'ju. Hozjajstvo i pravo, 5, 38–48

Pro praktyku rozgljadu sudamy korporatyvnyh sporiv: postanova Plenumu VSU vid 24.10.2008. № 13. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-08

Rishennja Gospodars'kogo sudu Zaporiz'koi' oblasti vid 14.04 2008 po spravi № 11/178/08. Jedynyj derzhavnyj rejestr sudovyh rishen'. Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2059674; Rishennja gospodars'kogo sudu Harkivs'koi' oblasti vid 23 lystopada 2011 po spravi № 5023/8919/11. Jedynyj derzhavnyj rejestr sudovyh rishen'. Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/19903162

Kravchuk, V. M. (2007). Pravova sutnist' vyhodu z tovarystva. Pidpryjemnyctvo, gospodarstvo i pravo, 1, 3–4.

Tash’jan, R. I. (2010). Odnostoronni pravochyny u cyvil'nomu pravi. Kharkiv: Pravo, 200.

Urazova, G. O. (2013). Kategorija vidmovy u rechovyh ta zobov’jazal'nyh pravovidnosynah: pravova pryroda, mehanizm zastosuvannja. Juryst Ukrai'ny, 4 (25), 85–91.

Postanova Vyshhogo Gospodars'kogo sudu Ukrai'ny vid 14 kvitnja 2010 r. po spravi № K39/163-09. Jedynyj derzhavnyj rejestr sudovyh rishen'. Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9059252; Postanova Odes'kogo apeljacijnogo gospodars'kogo sudu vid 5 ljutogo 2013 po spravi № 5016/2288/2012(3/104). Jedynyj derzhavnyj rejestr sudovyh rishen'. Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29142569; Postanova Harkivs'kogo apeljacijnogo gospodars'kogo sudu vid 23 zhovtnja 2007 po spravi № 2-2561/06. Jedynyj derzhavnyj rejestr sudovyh rishen'. Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1103543

Rishennja gospodars'kogo sudu Sums'koi' oblasti vid 04.04.11 r. po spravi № 5021/407/2011. Jedynyj derzhavnyj rejestr sudovyh rishen'. Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14758233

Rekomendacii' prezydii' Vyshhogo gospodars'kogo sudu Ukrai'ny vid 18.06.2009 po spravi № 04-06/83. Pro vnesennja zmin i dopovnen' do rekomendacij prezydii' Vyshhogo gospodars'kogo sudu Ukrai'ny vid 28.12.2007 r. № 04-5/14 «Pro praktyku zastosuvannja zakonodavstva u rozgljadi sprav, shho vynykajut' z korporatyvnyh vidnosyn». Oficijnyj sajt Vyshhogo gospodars'kogo sudu Ukrai'ny. Available at: http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/753

Suhanov, E. A. (1997). Akcionernye obshhestva i drugie juridicheskie lica v novom grazhdanskom zakonodatel'stve. Hozjajstvo i pravo, 1, 90–100.

Filippova, S. Ju. (2009). Korporativnyj konflikt: vozmozhnosti pravovogo vozdejstvija. Moscow: Rossijskaja akademija pravosudija, 308.

Rekomendacii' prezydii' Vyshhogo gospodars'kogo sudu Ukrai'ny vid 28.12.2007 r. № 04-5/14 «Pro praktyku zastosuvannja zakonodavstva u rozgljadi sprav, shho vynykajut' z korporatyvnyh vidnosyn». Oficijnyj sajt Vyshhogo gospodars'kogo sudu Ukrai'ny. Available at: http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/245

Postanova Vyshhogo gospodars'kogo sudu Ukrai'ny vid 14 kvitnja 2014 r. po spravi № 902/1147/13. Jedynyj derzhavnyj rejestr sudovyh rishen'. Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38311592

Pro derzhavnu rejestraciju jurydychnyh osib ta fizychnyh osib – pidpryjemciv: Zakon Ukrai'ny vid 15.05.2003 № 755-IV. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15

Porjadok vchynennja notarial'nyh dij notariusamy Ukrai'ny: nakaz Ministerstva justycii' Ukrai'ny vid 22.02.2012 № 296/5. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12

Vysnovky Verhovnogo Sudu Ukrai'ny, vykladeni u rishennjah, pryjnjatyh za rezul'tatamy rozgljadu zajav pro peregljad sudovogo rishennja z pidstavy, peredbachenoi' p. 1 ch. 1 st. 111¹6 GPK Ukrai'ny, za 2010–2011. Oficijnyj sajt Verhovnogo Sudu Ukrai'ny. Available at: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/F3F8CADB54AB19CFC2257B7B004C2B66

Informacijnyj lyst VGSU vid 27.02.2012 r. № 01-06/224/2012 «Pro dopovnennja do Informacijnogo lysta VGSU vid 15.03.2011 № 01-06/249 «Pro postanovy Verhovnogo Sudu Ukrai'ny, pryjnjati za rezul'tatamy peregljadu sudovyh rishen' gospodars'kyh sudiv». Oficijnyj sajt Vyshhogo gospodars'kogo sudu Ukrai'ny. Available at: http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/971


GOST Style Citations


1. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 16.01.2003 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

2. Про господарські товариства [Електронний ресурс] : Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-XII. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1576-12

3. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 16.01.2003 р. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15

4. Авилов Г. Е. Хозяйственные товарищества и общества в Гражданском кодексе России / Г. Е. Авилов // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика : сб. памяти С. А. Хохлова / отв. ред. А. Л. Маковский ; Исследовательский центр частного права. − М. : Международный центр финансово-экономического развития, 1998. – С. 176–202.

5. Бєлоусов М. О. Вихід учасника з товариства: юридичний та бухгалтерський аспект / М. О. Бєлоусов // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2014. – № 3 (18). – С. 27–35.

6. Кравчук В. Вихід учасника з товариства з обмеженою відповідальністю: проблемні питання / В. Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 1. – С. 11–14.

7. Спасибо-Фатєєва І. В. Категорія відмови в цивільному праві України. Цивілістика: на шляху формування доктрин: вибр. наук. пр. / І. В. Спасибо-Фатєєва. – Х. : Золоті сторінки, 2012. – С. 426–439.

8. Суханов Е. Закон об обществах с ограниченной ответственностью / Е. Суханов // Хозяйство и право. – 1998. – № 5. – С. 38–48

9. Про практику розгляду судами корпоративних спорів [Електронний ресурс] : постанова Пленуму ВСУ від 24.10.2008 р. № 13. − Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-08

10. Рішення Господарського суду Запорізької області від 14.04 2008 по справі № 11/178/08 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2059674; Рішення господарського суду Харківської області від 23 листопада 2011 р. по справі № 5023/8919/11 [Електроний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/19903162

11. Кравчук В. М. Правова сутність виходу з товариства / В. М. Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 1. – С. 3–4.

12. Таш’ян Р. І. Односторонні правочини у цивільному праві : моногр. / Р. І. Таш’ян. – Х. : Право, 2010. – 200 с.

13. Уразова Г. О. Категорія відмови у речових та зобов’язальних правовідносинах: правова природа, механізм застосування / Г. О. Уразова // Юрист України. – 2013. – № 4 (25). – С. 85–91.

14. Постанова Вищого Господарського суду України від 14 квітня 2010 р. по справі № К39/163-09 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9059252; Постанова Одеського апеляційного господарського суду від 5 лютого 2013 р. по справі № 5016/2288/2012(3/104) [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29142569; Постанова Харківського апеляційного господарського суду від 23 жовтня 2007 р по справі № 2-2561/06 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1103543

15. Рішення господарського суду Сумської області від 04.04.11 р. по справі № 5021/407/2011 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14758233

16. Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 18.06.2009 р. по справі № 04-06/83. Про внесення змін і доповнень до рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 28.12.2007 р. № 04-5/14 «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Вищого господарського суду України. – Режим доступу : http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/753

17. Суханов Е. А. Акционерные общества и другие юридические лица в новом гражданском законодательстве / Е. А. Суханов // Хозяйство и право. – 1997. – № 1. – С. 90–100.

18. Филиппова С. Ю. Корпоративный конфликт: возможности правового воздействия : моногр. / С. Ю. Филиппова. – М. : Российская академия правосудия, 2009. – 308 с.

19. Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 28.12.2007 р. № 04-5/14 «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Вищого господарського суду України. – Режим доступу : // http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/245

20.  Постанова Вищого господарського суду України від 14 квітня 2014 р. по справі № 902/1147/13 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38311592

21. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців [Електронний ресурс] : Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15

22. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України [Електронний ресурс] : наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12

23. Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 111¹6 ГПК України, за 2010-2011 рр. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховного Суду України. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/F3F8CADB54AB19CFC2257B7B004C2B66

24. Інформаційний лист ВГСУ від 27.02.2012 р. № 01-06/224/2012 «Про доповнення до Інформаційного листа ВГСУ від 15.03.2011 р. № 01-06/249 «Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів»[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Вищого господарського суду України. – Режим доступу : http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/971Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2015 Г. О. Уразова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281