Liability for Violation of the Obligation of Care in the Criminal Code of the Republic of Poland

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21564/2414-990X.164.292538

Keywords:

criminal law, criminal liability, guardianship, composition of the crime, Republic of Poland

Abstract

The problem of non-fulfilment or improper fulfillment by parents (persons who replace them) of childcare responsibilities exists in all countries, regardless of the form of government, state system, and income level of the population. Ukraine has been in the process of integration with the European Union for a long time, so it is useful to study the foreign legislative approach to the regulation of responsibility for the violation of these obligations. The purpose of the article is to study the Polish experience of establishing criminal liability for non-fulfilment of child care obligations. In the research dogmatic, systemic-structural, statistical, historical-legal, formal-legal methods were used. Attention is paid to the legislation of the Republic of Poland, which provides for the right and duty of parents to care for and raise children. The genesis of the criminal law regarding responsibility for violation of these duties in the Criminal Code of 1932, 1969, and 1997 is given. Statistical data on the number of criminal proceedings and persons convicted of this criminal offense (2009–2020) are summarized. The peculiarities of the structure of the crime composition provided for in Art. 210 of the Criminal Code of the Republic of Poland were studied; objective and subjective signs. The analysis was carried out on the basis of the doctrine of Polish criminal law and the practice of courts of general jurisdiction, in particular the Supreme Court of the Republic of Poland. The practice of the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland was used. Based on the results of the research, conclusions were formulated regarding objects of criminal law protection; objective and subjective side and subject composition. The differentiation of criminal liability in case of causing death to the victim was noted. The legislator also provided in cases of this crime the possibility of notifying the competent family court about the expediency of deprivation or limitation of parental or guardian rights in case of committing a crime to the detriment of a minor or in complicity with him. The separation of an independent structural section (subsection) in the Criminal Code of Ukraine, which includes criminal offenses against the family, as well as the improvement of criminal legal measures against persons who have committed such crimes, is supported.

Author Biography

Kateryna Pavshuk, Yaroslav Mudryi National Law University

Kateryna O. Pavshuk

PhD in Law, Assistant Professor, Assistant Professor of the Department of Constitutional Law of Ukraine

References

Zaytsev, O.V., & Pavshuk, K.O. (2023). Liability for Violation of the Duty of Care and Upbringing in the Criminal Code of the Federal Republic of Germany. Problems of Legality, 161, 215-229. https: //doi.org/10.21564/2414-990X.161.276942.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.Retrieved from https://www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 18/02. Retrieved from https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030830772

Marzena Zieziula. (2020). Naduzywanie władzy rodzicielskiej w swietle prawa. Konteksty Społeczne. Social Contexts, Tom 8, 1 (15), 124-138. http://doi.org/10.17951/ks.2020.8.1.124-138

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Retrieved from https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640090059

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Retrieved from https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20111490887

Szydlik Adrian, Gajewski Piotr. (2018). Ochrona rodziny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne, 21, 61-81DOI: 10.26361/ZNTDSP.09.2018.21.04

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny. Retrieved from https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19320600571

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny. Retrieved from

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16787601

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Retrieved from https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970880553

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.Kodeks karny. Wersja od: 1 października 2023 r. do: 13 marca 2024 r. Retrieved from https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683

Postępowania wszczęte i przestępstwa stwierdzone z art. 210 KK za lata 1999 – 2020. Retrieved from https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-7/63510,Porzucenie-maloletniego-albo-osoby-nieporadnej-art-210.html

Ministerstwo Sprawiedliwości. Skazania prawomocne z oskarżenia publicznego - dorośli - w latach 2002-2020. Retrieved from

https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,2853,43.html

Katarzyna Osiak-Krynicka. (2019). Porzucenie jako forma zaniedbania - wybrane zagadnienia karnomaterialne i karnoprocesowe. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. Vol. 18, 1, 131-152. Retrieved from http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/issue/view/68

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2001 r. V KKN 94/99. Retrieved from https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/v-kkn-94-99-wyrok-sadu-najwyzszego-520143141

Wyrok Sądu Okręgowy w Olsztynie. Sygn. akt: I C 154/13. Dnia 15 stycznia 2014 r. Retrieved from http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/150515000000503_I_C_000154_2013_Uz_2014-01-30_001

Wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 24.10.2018 I C 2224/17 Retrieved from https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155020000000503_I_C_002224_2017_Uz_2018-10-24_002

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I ACa 206/14 z 11 lipca 2014 r. Retrieved from

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-aca-206-14-porzucenie-w-rozumieniu-art-210-k-k-wyrok-521600350

Uzasadnienie Sąd Okręgowy w Częstochowie z 30.12.2016 II K 96/15. Retrieved from https://orzeczenia.czestochowa.so.gov.pl/content/Porzucenie/151510000001006_II_K_000096_2015_Uz_2016-12-30_001

Kilińska-Pękacz Agnieszka. (2016). Przestępstwo porzucenia dziecka. Prokuratura i Prawo, 4, 22-34 Retrieved from https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/przestepstwo-porzucenia-dziecka-151287785

WyrokSądu Okręgowy w Płocku z 25 listopada 2021 r. II K 77/21. Retrieved from https://orzeczenia.plock.so.gov.pl/content/$N/152525000001006_II_K_000077_2021_Uz_2021-11-25_002

Uchwała Sądu Najwyższego z 5 lutego 1966 r., sygn. VI KZP 57/65, OSNKW 1966, nr 4, poz. 48. Retrieved from https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/vi-kzp-57-65-uchwala-sadu-najwyzszego-520214365

Odpowiedź na interpelację nr 34861 w sprawie braku odpowiednich regulacji prawnych w zakresie powstawania i prowadzenia tzw. okien życia, odpowiedzialności rodziców oraz adopcji dziecka porzuconego za pośrednictwem tzw. okien życia. Ministerstwо Sprawiedliwości 12.11.2015. Retrieved from https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=61411ED6

TrochaOlga. (2012). Przestępstwa wobec małych dzieci. Małe dzieci w Polsce, (38) Vol 11, 1, 107-115 (107) Retrieved from https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/522/389

Majchrzak, K. (2020). Porzucenie małoletniego poniżej 15 lat lub osoby nieporadnej w świetle przepisów kodeku karnego. Studia Prawnoustrojowe, (49), 183-200. https://doi.org/10.31648/sp.5861

Published

2024-05-10

How to Cite

Zaytsev, O., & Pavshuk, K. (2024). Liability for Violation of the Obligation of Care in the Criminal Code of the Republic of Poland. Problems of Legality, (164), 199–213. https://doi.org/10.21564/2414-990X.164.292538

Issue

Section

Articles