Assessment of road traffic accidents and the severity of its consequences in Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21564/2414-990X.156.252879

Keywords:

road accident, traffic, safety, accident, mortality, injuries

Abstract

In Ukraine, the situation with road traffic accidents, mortality and injuries remains generally difficult. Relatively positive trends in traffic provision in the first half of the last decade are rapidly giving way to negative trends at the end of 2020. Ambitious of United Nations reduction target during 2011-2020 years 50% of road traffic mortality and serious injuries by UN Member States partially completed. Ukraine is no exception. According to the Patrol Police of Ukraine, during this period, the total number of deaths consequently of traffic accidents decreased by 26.7%, and those seriously injured by 15.5%. However, according to the World Health Organization, only the member states of the European Union have achieved the greatest progress in reducing deaths and serious injuries from road traffic accidents by one fourth, while in the post-soviet countries a decrease of only one tenth fixed. Based on official data, in Ukraine there are on average 8-8.5 deaths consequently of traffic accidents per 100,000 people. However, according to experts from the World Health Organization, the death rate from road traffic accidents is more than 13 people per 100 thousand of the population, which is 150% more than the European average (5 people per 100 thousand). A difference has been established in the data of state bodies regarding the level of mortality consequently of road traffic accidents. The conclusion is made about the shortcomings of the system of registration and accounting of road accidents used to hide the real number of deaths consequently of road accidents. The underestimation of mortality rates is carried out by not taking into account in the statistics those who died a month after the accidents, as well as by assigning those who died consequently of road traffic accidents to the total number of people who died as a result of traffic accidents.

Author Biography

B. M. Holovkin, Yaroslav Mudryi National Law University

Doctor of Law, Full Professor, Head of the Department of Criminology and Criminal-executive Law

References

Resolution adopted by the General Assembly United Nations 70/1 on 25 September 2015 «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development». URL: https://undocs.org/en/A/RES/70/1.

Doklad o sosotoyanii bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya v Yevropeiskom regione VOZ 2019. Kopengagen: Yevropeiskoye regionalnoye byuro VOZ, 2020. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/333758 [in Russian].

Resolution adopted by the General Assembly United Nations 74/299 «Improving global road safety». URL: https://undocs.org/en/A/RES/74/299.

Natsionalna dopovid «Tsili stalogo rozvutky: Ukraina zavdannya ta indukatoru». Ministerstvo ekonomichnogo rozvutky i torgivli Ukrainu, 2017. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina [in Ukrainian].

Dobrovilnui natsionalnui oglyad shchodo Tsilei stalogo rozvutky v Ukraini, 2019 r. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=938d9df1-5e8d-48cc-a007-be5bc60123b8&tag=TSiliStalogoRozvitku [in Ukrainian].

Dodatok 3 do Derzhavnoyi programu pidvushchennya rivnya bezpeku dorozhnyogo ryhy v Ukraini na period do 2020 roky: zatverdzheno postanovoyu Kabinety Ministriv Ukrainu vid 25 kvitnya 2018 r. № 435. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-2018-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Dodatok 3 do Derzhavnoyi programu pidvushchennya rivnya bezpeku dorozhnyogo ryhy v Ukraini na period do 2023 roky: zatverdzheno postanovoyu Kabinety Ministriv Ukrainu vid 21 grudnya 2020 r. № 1287. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1287-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Novikov, О.V. (2021). Kruminologichnui analiz pokaznukiv vumiryuvannya kruminalnuh pravoporushen protu bezpeku ryhy ta eksplyatatsii transporty. Naukovi pratsi aviatsyinogo yniversutety. Seriya: Yuruduchnui visnuk «Povitryane ta kosmichne pravo», 3 (60), 31–37. Kyiv: NAY [in Ukrainian].

Novikov, О.V. (2021). Geografiya kruminalnuh pravoporushen y sferi bezpeku ryhy ta eksplyatatsii transporty v Ukraini. Zhurnal shidnoyevropeiskogo prava, 94, 102–109. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/novikov_94.pdf [in Ukrainian].

Babenko, A.M. (2018). Regionalni osobluvosti zlochunnosti y mistah ta silskuh rayonah Zaporizkoyi, Dnipropetrovskoyi ta Kharkivskoyi oblastei. Putannya borotbu zi zlochunnistyu, issue 36, 42–60. URL: https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2019/09/36_2018.pdf [in Ukrainian].

Kolodyazhnui, M.G. (2021). Sustema mizhnarodno-pravovogo zabezpechennya bezpeku dorozhnyogo ryhy. Visnuk Asotsiatsiyi kruminalnogo prava Ukrainu, 2(16), 279–293. URL: http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/243742 [in Ukrainian].

Golina, V.V. (2021). Kultura i zakon y zapobiganni pravoporyshennyam y sferi bezpeku dorozhnyogo ryhy. Putannya borotbu zi zlochunnistyu, issue 41, 56–62. URL: http://pbz.nlu.edu.ua/article/view/240197 [in Ukrainian].

Kushchyun, V.А. (2021). Avariynist na dorogah Ukrainu: ochikyvannya, shcho nespravdulusya. Suchasni tehnologii v mashunobydyvanni ta transporti, vol. 1, 16, 66–73. URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/issue/view/103 [in Ukrainian].

Kopotun, I., Rudyk, M. (2022). Genesis of normative and legal provision of road safety: domestic and foreing experience. Social and human sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 01 (33). URL: https://issn2391-4165.webnode.com.ua/.

Lytsenko, Yu.V. (2019). Ponyattya, sustema ta klasufikatsiya vudiv bezpeku v konteksti mizhnarodnogo pravoporyadky. Sotsialno-pravovi stydii, issue 4 (6), 31–39. URL: http://www.sls.lvduvs.edu.ua [in Ukrainian].

Mozol, S.А. (2020). Viktumologichni aspektu nezakonnogo zavolodinnya transportnumu zasobamu. Yuruduchna nayka, 3, 188–200 [in Ukrainian].

Dzhyzha, О.М., Tuchuna, D.М. (2019). Pobydova sunergetuchnoyi modeli sotsiologo-pravovogo pidhody v teoriyi viktumiologichnogo modelyuvannya. Pravovui chasopus Donbasy, 2(67), 109–116. URL: https://ljd.dli.donetsk.ua/ljd-archive/category/73-activities-science-ljd-archive-2019-2s [in Ukrainian].

Obolentsev, V.F. (2016). Bazovi zasadu sustemnogo analizy zlochunnosti ta viktimizatsiyi v Ukraini. Kharkiv: Yurait [in Ukrainian].

Kamenskui, D.V. (2020). Metodologichni osobluvosti porivnyalnuh kruminalno-pravovuh doslidzhen: zdobytku ukrayinskoyi ta amerukanskoyi doktrunu. Naykovui visnuk Mizhnarodnogo gymanitarnogo yniversutety, 44, 108–112. URL: https://doi.org/10.32841/2307-1745.2020.44.23 [in Ukrainian].

Global status report on road safety 2018. Geneva: World Health Organization, 2018. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684.

Natsionalna transportna strategiya Ukrainu na period do 2030 r.: shvalena rozporyadzhennyam Kabinety Ministriv Ukrainu vid 30.05.2018 r. № 430-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Pro dorozhnyi ryh: Zakon Ukrainu vid 30.06.1993 r. № 3353-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12#Text [in Ukrainian].

Pro Natsionalny politsiyu: Zakon Ukrainu vid 02.07.2015 r. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text[in Ukrainian].

Polozhennya pro Departament patrylnoyi politsiyi, zatverdzhene nakazom Natsionalnoyi politsiyi Ukrainu vid 06.11.2015 r. № 72 (y redaktsiyi nakazy Natsionalnoyi politsiyi Ukrainu vid 01.04.2020 r. № 272). URL:http://patrol.police.gov.ua/wp-сontent/uploads/2016/03/Polozhennya_pro_DPP_zi_zminamy_vid_01_04_2020_compressed.pdf [in Ukrainian].

Pravula vedennya obliky dorozhnyo-transportnuh prugod: zatverdzheno postanovoyu Kabinety Ministriv Ukrainu від 22.05.2019 r. № 424. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/424-2019-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Instruktsiya z formuvannya ta vedennya informatsyinoyi pidsustemu «Dorozhnyo-transportna prugoda» informatsyino-telekomynikatsyini sustemu «Informatsyinui portal Natsionalnoyi politsiyi Ukrainu»: zatverdzhena nakazom Ministerstva vnutrishnih sprav Ukrainu vid 15.07.2020 r. № 533. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0726-20#n14 [in Ukrainian].

Polozhennya pro yeduny informatsyiny sustemy Ministerstva vnutrishnih sprav Ukrainu: zatverdzhene postanovoyu Kabinety Ministriv Ukrainu vid 14.11.2018 r. № 1024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2018-%D0%BF#n13 [in Ukrainian].

Instruktsiya z oformlennya politseiskuh materialiv pro administratuvni pravoporushennya v sferi zabezpechennya bezpeku dorozhnyogo ryhy, zafiksovani ne v avtomatuchnomy rezhumi: zatverdzhena nakazom Ministerstva vnutrishnih sprav Ukrainu vid 07.11.2015 r. № 1395. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1408-15#Text [in Ukrainian].

Pravula dorozhnyogo ryhy: zatverdzheni postanovoyu Kabinety Ministriv Ukrainu від 10.10.2001 r. № 1306. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12#Text[in Ukrainian].

Strategiya pidvushchennya rivnya bezpeku dorozhnyogo ryhy v Ukraini na period do 2024 roky: shvalena rozporyadzhennyam Kabinety Ministriv Ukrainu Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 r. № 1360-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1360-2020-%D1%80#Text[in Ukrainian].

Stan sprav avaryinosti na transporti v Ukraini za 2019 r. Kuyiv: Ministerstvo infrastryktyru Ukrainu, 2020. URL: https://mtu.gov.ua/files/bezpeka [in Ukrainian].

Mizhnarodnui klasufikator hvorob МКХ-10-АМ. URL: http://kod.poltavalk.com.ua/mkkh-10-am [in Ukrainian].

Tavolzhanskyi, О.V. (2017). Osnovu derzhavnoyi kiberpolituku Ukrainu: formuvannya ta realizatsiya. Naykovo-informatsyinui visnuk Ivano-Frankivskogo yniversutety prava imeni Korolya Danula Galutskogo: Seriya Pravo, 4(16), 158–164 [in Ukrainian].

Published

2022-04-22

How to Cite

Holovkin, B. M. (2022). Assessment of road traffic accidents and the severity of its consequences in Ukraine. Problems of Legality, (156), 52–75. https://doi.org/10.21564/2414-990X.156.252879

Issue

Section

CRIMINAL LAW AND СRIMINOLOGY