Restrictive measures of a criminal law nature in the system of legal regulation of prevention and to combat domestic violence

Authors

  • А. Ye. Oliinychenko Міністерство соціальної політики України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2414-990X.154.239109

Keywords:

special measures to combat domestic violence, restrictive measures of a criminal law nature, restrictive measures of a criminal procedure nature, restrictive prescription, temporary prohibition injunction

Abstract

The article is devoted to the study of the system of state measures applied to persons, who are suspected, accused of committing or having committed domestic violence, as well as determining the place of restrictive measures of a criminal law nature in the proposed system.

For this purpose, it is necessary to conduct an analysis of the legislative regulation of state measures applicable to persons suspected of committing or having committed domestic violence at all levels of №rmative legal regulation; to delimitate the terms “restrictive measure”, “precautionary measure”, “restrictive prescription” and “temporary prohibition injunction” and to analyse the expediency of the new term “security measures” proposed by the draft of the new Criminal Code of Ukraine.

The result of the conducted study is an analysis of the existing state measures to combat domestic violence in order to form a system of special measures to combat domestic violence, as well as examination of the issue concerning the place of restrictive measures of a criminal law nature  applicable to persons having committed domestic violence. So, today, the system of special measures to combat domestic violence consists of types of measures to temporarily restrict the rights and obligations of the perpetrator who committed domestic violence, as well as to a person suspected, accused or committed a criminal offense related to domestic violence. The types of such measures are taking the offender into preventive registration and carrying out preventive work with him; referral of the offender to the offender program; a temporary injunction; a restrictive prescription of a civil nature a restrictive measure of a criminal procedure nature applicable to persons suspected or accused of committing domestic violence; and  a restrictive measure of a criminal nature nature applicable to persons who have committed domestic violence having different preconditions, grounds , subjects and the term of appointment, but have the sole intention of protecting persons suffering from domestic violence.

References

Levchenko, K.B., Pavlichenko, K.V., Chernjei, V.V. (Eds.). (2020). Naukovo-praktychnyj komentar Zakonu Ukrainy «Pro zapobigannja ta protydiju domashnomu nasylstvu». Kyiv: MVS Ukrainy; Nac. akad. vnutr. sprav [in Ukrainian].

Dudorov, O.O., Havronjuk, M.I. (2019). Vidpovidalnist za domashnie nasylstvo i nasylstvo za oznakoiu stati (naukovo-praktychnyi komentar novel Kryminalnoho kodeksu Ukrainy). Kyiv, Vaite. URL: https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/F№ON_Kommentar_A5.pdf?fbclid=IwAR0KjsA6kJGskRU26piONKtHjvRvVocsCwDuCeoWxY4tndNPLF-Kh9xGVNw [in Ukrainian].

Borysov, V.I., Jevtjejeva, D.P. (2020). Shchodo tlumachennia poniattia «zlochyn, pov’iazanyi z domashnim nasylstvom». Zasady funktsionuvannia kryminalnoi yustytsii: zbirnyk tez Vseukr. zaochnoi nauk.-prakt. konf. (m. Khmelnytskyi, 15 trav. 2020 r.). – Principles of functioning of criminal justicel: Proceedings of the Scientific and Practical Conference. URL: http://old.univer.km.ua/doc/zbirniki/zbirka_20200515.pdf [in Ukrainian].

Oliinychenko, A.Ye. (2020). Domashnie nasylstvo yak peredumova zastosuvannia obmezhuvalnykh zakhodiv za Kryminalnym kodeksom Ukrainy. Issues of Crime Privention, 40, 117-125. Kharkiv: Pravo. URL: https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zb_Pytannja-borot'by_№40_2020_pv4.pdf [in Ukrainian].

Oliinychenko, A.Ye. (2021). Shchodo zmistu poniat “domashnie nasylstvo” ta “zlochyn, poviazanyi z domashnim nasylstvom” st. 91-1 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. Aktualni problemy kryminalnoho prava, protsesu, kryminalistyky ta operatyvno-rozshukovoi diialnosti: materialy IV Vseukr. nauk.-prakt. konf. (m. Khmelnytskyi, 26 liut. 2021 r.). – Actual problems of criminal law, process, crimi№logy and operative-search activity: Proceedings of the Scientific and Practical Conference [in Ukrainian].

Dokumenty, prinjatye Assambleej. SESSIJa 2002 g. (chetvertaja chast'). (23-27 sentjabrja 2002 g.). URL: https://rm.coe.int/16806415c5 [in Russian].

Konventsiia Rady Yevropy pro zapobihannia nasylstvu stosovno zhinok i domashnomu nasylstvu ta borotbu z tsymy yavyshchamy (Stambulska Konventsiia). Dovidnyk dlia chleniv parlamentu. Rada Yevropy. Onovlena redaktsiia. (2013). URL: https://rm.coe.int/1680096e45.

Konventsiia Rady Yevropy pro zapobihannia nasylstvu stosovno zhinok i domashnomu nasylstvu ta borotbu z tsymy yavyshchamy vid 11.05.2011. URL: https://rm.coe.int/1680093d9e.

Proiekt Postanovy pro Plan zakonoproiektnoi roboty Verkhovnoi Rady Ukrainy na 2021 rik. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70974.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo sproshchennia dosudovoho rozsliduvannia okremykh katehoriy̆ kryminalnykh pravoporushen: Zakon Ukrainy vid 22 lystopada 2018 r. № 2617-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19/conv#n127.

Pro zapobigannja ta protydiju domashnomu nasylstvu: Zakon Ukrainy vid 1 sichnja 2020 r. №2229-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text. [in Ukrainian].

Pro poperedzhennia nasylstva v sim’i: Zakon Ukrainy vid 15.11.2001 r. № 2789-III (vtrata chynnosti vid 07.01.2018 na pidstavi – 2229-VIII). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2789-14#Text.

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennja: Zakon Ukrainy vid 27 travnja 2021 r. № 8073-H. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.

Cyvilnyj procesualnyj kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 18 bereznja 2004 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text.

Pro zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv: Zakon Ukrainy vid 08.09.2005 r. № 2866-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text.

Pro zatverdzhennia Poriadku vynesennia upovnovazhenymy pidrozdilamy orhaniv Natsionalnoi politsii Ukrainy terminovoho zaboronnoho prypysu stosovno kryvdnyka: nakaz MVS vid 01.08.2018 r. № 654. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0965-18#Text.

Poriadok vziattia na profilaktychnyi oblik, provedennia profilaktychnoi roboty ta zniattia z profilaktychnoho obliku kryvdnyka upovnovazhenym pidrozdilom orhanu Natsionalnoi politsii Ukrainy: zatv. nakazom MVS Ukrainy vid 25.02.2019 r. № 124. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0270-19#Text.

Typova programa dlja kryvdnykiv: nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy vid 01.01.2018 r. № 1434. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1222-18#Text.

Proiekt novoho Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. Kontrolnyi tekst stanom na 31.05.2021 r. URL: https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2021/06/01/1-kontrolnyj-tekst-proektu-kk-31-05-2021.pdf.

Published

2021-10-25

How to Cite

Oliinychenko А. Y. (2021). Restrictive measures of a criminal law nature in the system of legal regulation of prevention and to combat domestic violence . Problems of Legality, (154). https://doi.org/10.21564/2414-990X.154.239109

Issue

Section

CRIMINAL LAW AND СRIMINOLOGY. CRIMINAL PROCEDURE