Mediator in the Polish civil trial

Authors

  • Krzysztof Khmelyazh

DOI:

https://doi.org/10.21564/2414-990X.152.226289

Keywords:

judicial mediation, settlement, civil procedure, resolving disputes, extinguishing conflicts

Abstract

The article discusses the results of research on the functioning of judicial mediation in civil cases. The effectiveness of mediation is assessed on the basis of the number of concluded settlements or discontinued proceedings as a result of approval of the settlement concluded before the mediator. In the course of the research, the reasons for too low in relation to the expected popularity of mediation were identified, both among the society and professionals related to mediation. For over a dozen years the provisions on mediation have been in force, it has provided many observations and conclusions regarding their functioning.

Author Biography

Krzysztof Khmelyazh

PhD of Social Sciences, Lawyer

References

Penc, J. (2011). Polska: Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji, Warszawa, 176.

Moczuk, E., Leśniak-Moczuk, A. (214). Polska: Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w perspektywie socjologicznej, Nr 4, Legalis.

Polska ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity z 2020 r.).

Kowalczyk, M. (2018). Polska: Mediacja w polskim postępowaniu cywilnym – fakty i mity, Nr 4, Legalis.

Bieliński, A. (2008). Polska: Uwagi wstępne na temat mediacji, J. Olszewski (Eds.), Sądy polubowne i mediacja, 39.

Rol, M. (2012). Polska: Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów na tle stosowania prawa – wybrane zagadnienia, Nr 2, Legalis.

Harris, R., Ray, L., Clarke, A., Giener, A. (1988). USA: Alternative Dispute Resolution. An ADR Primer For Judges, Washinghton: D.C, 1.

Zienkiewicz, A. (2007). Polska: Studium mediacji od teorii ku praktyce,Warszawa, 24.

Pazdan, M. (2004). Polska: O mediacji i projekcie jej normowania w Polsce, Rejent, Nr 2(154), 10.

Morek, R. (2004). Polska: ADR w sprawach gospodarczych, Warszawa, 4–5.

Kmieciak, Z. (2004). Polska: Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków, 22.

Balicki, R. (2014). Polska: Pozasądowe procedury rozwiązywania sporów między jednostkami, Wrocław, 905.

Czepik, A. (2011). Polska: Ugoda zawarta przed mediatorem, Nr 2, 35.

Cioch, P., Studzińska, J. (2012). Polska: Postępowanie cywilne, Warszawa, 179.

Rajski, J. (2005). Polska: Rola mediacji przy rozwiązaniu sporów związanych ze stosunkami w obrocie gospodarczym. Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi St. Sołtysińskiemu, Poznań, 912.

Banaszewska, A. (2011). Polska: Mediacja w sprawach cywilnych w Republice Federalnej Niemiec - charakterystyka obecnego stanu prawnego oraz projektu ustawy mediacyjnej, Nr 3(15).

Pieckowski, S. (2011). Polska: Mediacje w sprawach gospodarczych. Stan prawny na 1 września 2011 r., Warszawa, 3.

Morek, R., Gmurzyńska, E. (2009). Polska: Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa, 18.

Gójska, A. (2011). Polska: Mediacja w sprawach rodzinnych, Warszawa, 10-11.

Antkiewicz, A. (2008). Polska: Problemy w stosowaniu przepisów o mediacji w postępowaniu cywilnym, Nr 6, 6-24.

Mendelska-Stec, M. (2005). Polska: Wyniki badań. Funkcjonowanie instytucji mediacji w Polsce, Mediator Nr 34 (3).

Dane statystyczne opracowane przez Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości: Mediacje cywilne w latach 2006 - 2018 i w I półroczu 2019 r.

Raport końcowy z badań dotyczących „Diagnozy stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji” zrealizowany na zlecenie Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i Promocji Mediacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 wykonany przez Agrotec Polska sp. z o.o.

Jędrzejewska, M, Ereciński, T., Gudowski, J., Jędrzejewska, M., Weitz, K. (2007). Polska: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga. Postępowanie zabezpieczające, t. I, Warszawa, 101.

Uliaszem, M. (2006). Polska: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa, 914.

Chmielarz, P., (2020). Polska: Przeszkody na drodze ugodowego likwidowania sporów w sprawach cywilnych, Kraków, 64, 72.

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141) SLPS - system teleinformatyczny służący do losowego przydziału spraw i zadań sądu, działający w oparciu o generator liczb losowych (System Losowego Przydziału Spraw).

Gmurzyńska, E. (2014). Polska: Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, Legalis.

Myślińska, M. (2018). Polska: Mediator w polskim porządku prawnym, Warszawa, 19.

Riskin, L. (1982). USA: Mediation and Lawyers, 43 Ohio State Law Journal, Nr 29, 44.

Gmurzyńska, E. (2007).Polska: Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym – zastosowanie w Europie i w Polsce, Warszawa, 134-136.

Bieliński, A. (2010). Polska: Rola i pozycja profesjonalnego pełnomocnika w ramach procedur alternatywnego rozwiązywania sporów, Arbitraż i Mediacja, Nr 2, 7.

Strumiłło, T. (2010). Polska: Skierowanie stron do mediacji przez sąd, Nr 3, Legalis.

Polska ustawa z dnia 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469).

Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie [in Poland].

Krakowiak, M. (2019). Polska: Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 4.7.2019 r. (cz. II – Organizacja postępowania; Rozprawa), MOP, Nr 20, Legalis.

Uzasadnienie projektu zmian Polskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3137 [in Poland].

Jankowski, J. (2019). Polska: Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 4.7.2019 r. (cz. I – Przepisy ogólne; Właściwość sądu; Skład sądu, Wyłączenie sędziego; Pisma procesowe i Doręczenia; Posiedzenia sądowe; Pozew) MOP, Nr 18, Legalis.

Morawski, L. (1993). Polska: Proces sądowy a instytucje alternatywne (na przykładzie sporów cywilnych), Państwo i Prawo, nr 1, 23.

Śladkowski, M. (2009). Polska: Zawezwanie do próby ugodowej w praktyce sądowej, MoP, Nr 14, 796.

Morek, R. (2009). Polska: Mediacja w sprawach cywilnych, Warszawa, 4.

Downloads

Published

2022-05-17

How to Cite

Khmelyazh, K. (2022). Mediator in the Polish civil trial. Problems of Legality, (152), 163–175. https://doi.org/10.21564/2414-990X.152.226289

Issue

Section

International law