Legal basis for the implementation of the ecosystem approach in the state environmental policy of Ukraine

Authors

  • Yevgeniy Suietnov National Law University named after Yaroslav the Wise, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2414-990X.152.224701

Keywords:

environmental law, environmental legislation, environmental policy, ecosystem, ecosystem approach

Abstract

The article is devoted to the study of the legal basis for the implementation of the ecosystem approach, which is a strategy for the integrated management of land, water and living resources that promotes conservation and sustainable use in an equitable way, in the state environmental policy of Ukraine.

Based on the analysis of the provisions of the main political and legal acts of environmental direction, both general, first of all – the Law of Ukraine «On the Basic principles (strategy) of state environmental policy of Ukraine for the period up to 2030», and focused on the protection and use of certain natural resources, objects and complexes, as well as policy documents from other spheres of public life, it was concluded that all of them directly or indirectly touch on the issues of conservation and restoration of natural ecosystems and implementation of the ecosystem approach, which gives reason to speak of a certain tendency towards «ecosystemization» of the state environmental policy of Ukraine, which, according to the author, should be continued and strengthened.

In addition, it is obvious that despite the successes in the legislative consolidation of these issues, it is extremely important to create the conditions for their implementation, and therefore, it is hoped that these documents would not remain declarative, but would be quickly realized in practice.

Author Biography

Yevgeniy Suietnov, National Law University named after Yaroslav the Wise

PhD in Law, Assistant Professor, Senior Lecturer of the Department of Environmental Law

References

Konventsiia pro okhoronu biolohichnoho riznomanittia vid 05.06.1992 r. Data onovlennia: 29.10.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_030#Text.

Doklad pervogo soveshhanija Konferencii Storon Konvencii o biologicheskom raznoobrazii (Nassau, 28.11–09.12.1994; UNEP/CBD/COP/1/17, 28.02.1995). URL: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-01/official/cop-01-17-ru.pdf [in Russian].

Doklad vtorogo soveshhanija Konferencii Storon Konvencii o biologicheskom raznoobrazii (Dzhakarta, 06–17.11.1995; UNEP/CBD/COP/2/19, 30.11.1995). URL: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-02/official/cop-02-19-ru.pdf [in Russian].

Doklad o rabote pjatogo soveshhanija Konferencii Storon Konvencii o biologicheskom raznoobrazii (Najrobi, 15–26.05.2000; UNEP/CBD/COP/5/23, 22.06.2000). URL: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-05/official/cop-05-23-ru.pdf [in Russian].

Doklad o rabote shestogo soveshhanija Konferencii Storon Konvencii o biologicheskom raznoobrazii (Gaaga, 07–19.04.2002; UNEP/CBD/COP/6/20*, 23.09.2002). URL: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-06/official/cop-06-20-ru.pdf [in Russian].

Doklad o rabote sed’mogo soveshhanija Konferencii Storon Konvencii o biologicheskom raznoobrazii (Kuala-Lumpur, 09–20 и 27.02.2004; UNEP/CBD/COP/7/21, 13.04.2004). URL: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-07/official/cop-07-21-part2-ru.pdf [in Russian].

Pro ratyfikatsiiu Konventsii pro okhoronu biolohichnoho riznomanittia: Zakon Ukrainy vid 29.11.1994 r. № 257/94-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257/94-вр#Text.

Suietnov, Ye.P. (2015). Zberezhennia pryrodnykh ekosystem yak meta natsionalnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy. Pravove zabezpechennia ekonomichnoho rozvytku ta ekolohichnoi bezpeky suspilstva: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 50-ii richnytsi stvorennia Donetskoho natsionalnoho universytetu ta 30-ii richnytsi stvorennia kafedry hospodarskoho prava Donetskoho natsionalnoho universytetu (Vinnytsia, 14–15 travnia 2015 r.) – Legal support of economic development and ecological security of society: Proceedings of the Conference Title. Vinnytsia: DonNU, 302–304 [in Ukrainian].

Suietnov, Ye.P. (2018). Ekosystemnyi pidkhid v aspekti stratehichnykh tsilei natsionalnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy. Yurydychna osin 2018 roku: zb. tez dop. ta nauk. povidoml. uchasn. vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh ta studentiv (Kharkiv, 14 lystopada 2018 r.) – Legal autumn 2018: Proceedings of the Conference Title. Kharkiv: Nats. yuryd. un-t imeni Yaroslava Mudroho: Madryd, 345–349 [in Ukrainian].

Suietnov, Ye.P. (2019). Polityko-pravovi zasady vprovadzhennia ekosystemnoho pidkhodu v Ukraini. Zabezpechennia prav v ahrarnykh, zemelnykh, ekolohichnykh ta pryrodoresursnykh vidnosynakh: zb. materialiv Chetvertoho zibrannia fakhivtsiv sporidnenykh kafedr (Odesa, 6–9 chervnia 2019 r.) – Ensuring rights in agricultural, land, environmental and natural resource relations: Proceedings of the Conference Title. Odesa: Helvetyka, 181–184 [in Ukrainian].

Andreitsev, V.I. (2011). Ekolohichne pravo i zakonodavstvo suverennoi Ukrainy: problemy realizatsii derzhavnoi ekolohichnoi polityky. Dnipro: Natsionalnyi hirnychyi Universytet [in Ukrainian].

Zarzhytskyi, O.S. (2012). Aktualni problemy pravovoho zabezpechennia ekolohichnoi polityky Ukrainy (teoretychni aspekty). Dnipro: Natsionalnyi hirnychyi universytet [in Ukrainian].

Anisimova, A.V. (2019). Teoretychni zasady rozvytku ekolohichnoho zakonodavstva v konteksti pryrodno-pravovoi doktryny. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Getman, A.P. (2018). Ekolohichna polityka Ukrainy. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia – The Great Ukrainian Legal Encyclopedia (Vols. 1–20; Vol. 14. Ekolohichne pravo). Yu.S. Shemshuchenko, A.P. Getman et al. (Eds.). Kharkіv: Pravo, 275–276 [in Ukrainian].

Pro Osnovni napriamy derzhavnoi polityky Ukrainy u haluzi okhorony dovkillia, vykorystannia pryrodnykh resursiv ta zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky: postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 05.03.1998 r. № 188/98-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188/98-вр#Text.

Pro skhvalennia Kontseptsii natsionalnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2020 roku: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.10.2007 r. № 880-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/880-2007-р#Text.

Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2020 roku: Zakon Ukrainy vid 21.12.2010 r. № 2818-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17#Text.

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho planu dii z okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha na 2011-2015 roky: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25.05.2011 r. № 577-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/577-2011-р#Text.

Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku: Zakon Ukrainy vid 28.02.2019 r. № 2697-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text.

rokiv na poriatunok dovkillia: v Ukraini pryiniato Zakon shchodo novoi ekolohichnoi polityky. URL: https://frankivsk.name/uk/news/1065-10-rokiv-na-poryatunok-dovkillya-v-ukraini-priynyato-zakon-schodo-novoi-ekologichnoi.

Getman, A.P., Anisimova, A.V., Sokolova, A.K. et al. (2019). Ekolohichne pravo. A.P. Getman (Ed.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Nosik, V.V. (2019). Problemy pravovoho zabezpechennia realizatsii tsilei staloho rozvytku u sferi zberezhennia, vidnovlennia ta ratsionalnoho vykorystannia ekosystem v Ukraini. Osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia ekolohichnykh, zemelnykh, ahrarnykh, pryrodoresursnykh vidnosyn v umovakh hlobalizatsii : zb. materialiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Ivano-Frankivsk – Yaremche, 20–22 veresnia 2019 r.) – Features of legal regulation of ecological, land, agrarian, natural resource relations in the conditions of globalization: Proceedings of the Conference Title. Ivano-Frankivsk, 23–26 [in Ukrainian].

Baliuk, H.I. (2017). Pravovi zasady derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy: suchasni problemy. Ekolohichne pravo Ukrainy – Environmental law of Ukraine, issue 3-4, 8–15 [in Ukrainian].

Pro Rekomendatsii parlamentskykh slukhan na temu: «Priorytety ekolohichnoi polityky Verkhovnoi Rady Ukrainy na nastupni p’iat rokiv»: postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 14.01.2020 r. № 457-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/457-20#Text.

Peretvorennia nashoho svitu: Poriadok dennyi u sferi staloho rozvytku do 2030 roku: Rezoliutsiia, pryiniata Heneralnoiu Asambleieiu OON 25.09.2015 r. URL: http://sdg.org.ua/ua/resources-2/344-2030-2015.

Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30.09.2019 r. № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text.

Pro skhvalennia Kontseptsii borotby z dehradatsiieiu zemel ta opusteliuvanniam: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22.10.2014 r. № 1024-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2014-р#Text.

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho planu dii shchodo borotby z dehradatsiieiu zemel ta opusteliuvanniam: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.03.2016 r. № 271-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/271-2016-р#Text.

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na 2021-2027 roky: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.08.2020 r. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-п#Text.

Pro zatverdzhennia Kontseptsii okhorony ta vidtvorennia navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha Azovskoho i Chornoho moriv: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10.07.1998 r. № 1057. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-98-п#Text.

Pro zatverdzhennia Zahalnoderzhavnoi prohramy okhorony ta vidtvorennia dovkillia Azovskoho i Chornoho moriv: Zakon Ukrainy vid 22.03.2011 r. № 2333-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2333-14#Text.

Pro zatverdzhennia Morskoi doktryny Ukrainy na period do 2035 roku: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07.10.2009 r. № 1307. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-п#Text.

Pro Kontseptsiiu rozvytku rybnoho hospodarstva Ukrainy: postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 13.07.2000 r. № 1885-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1885-14#Text.

Pro Zahalnoderzhavnu prohramu rozvytku rybnoho hospodarstva Ukrainy na period do 2010 roku: Zakon Ukrainy vid 19.02.2004 r. № 1516-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1516-IV#Text.

Pro skhvalennia Kontseptsii ekolohichnoho ozdorovlennia baseinu r. Siverskyi Donets: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.04.2003 r. № 224-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/224-2003-р#Text.

Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia ta rozvytku lisovoho hospodarstva: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.04.2006 r. № 208-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208-2006-р#Text.

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi prohramy «Lisy Ukrainy» na 2010-2015 roky: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.09.2009 r. № 977. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/977-2009-п#Text.

Povidomlennia pro opryliudnennia proiektu Derzhavnoi stratehii upravlinnia lisamy Ukrainy do 2035 roku. URL: https://mepr.gov.ua/news/36108.html.

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi prohramy rozvytku rehionu ukrainskykh Karpat na 2020-2022 roky: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.10.2019 r. № 880. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/880-2019-п#Text.

Pro Kontseptsiiu zberezhennia biolohichnoho riznomanittia Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12.05.1997 r. № 439. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-97-п#Text.

Pro skhvalennia Kontseptsii Zahalnoderzhavnoi prohramy zberezhennia bioriznomanittia na 2005-2025 roky: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22.09.2004 r. № 675-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-2004-р#Text.

Pro skhvalennia Kontseptsii Zahalnoderzhavnoi prohramy rozvytku zapovidnoi spravy na period do 2020 roku: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 08.02.2006 r. № 70-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/70-2006-р#Text.

Pro Zahalnoderzhavnu prohramu formuvannia natsionalnoi ekolohichnoi merezhi Ukrainy na 2000-2015 roky: Zakon Ukrainy vid 21.09.2000 r. № 1989-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1989-14#Text.

Zakliuchnyi zvit pro rezultaty vykonannia «Zahalnoderzhavnoi prohramy formuvannia natsionalnoi ekolohichnoi merezhi Ukrainy na 2000–2015 roky». URL: https://mepr.gov.ua/news/32903.html.

Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi zminy klimatu na period do 2030 roku: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07.12.2016 r. №932-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2016-р#n8.

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2020 roku: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.10.2013 r. № 806-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-р#Text.

Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi prohramy rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2021 roku: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.12.2015 r. №1437-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1437-2015-р#Text.

Pro vnesennia zmin do rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 hrudnia 2015 r. № 1437: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14.02.2018 r. № 102-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-2018-р#n2.

Pro vnesennia zmin do rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 hrudnia 2015 r. № 1437: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.04.2019 r. № 254-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254-2019-р#n2.

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi prohramy rozvytku vnutrishnoho vyrobnytstva: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12.09.2011 r. №1130. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1130-2011-п#Text.

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.01.2018 r. № 67-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#Text.

Pro skhvalennia Stratehii podolannia bidnosti: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.03.2016 r. № 161-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-2016-р#Text.

Pro skhvalennia Natsionalnoi transportnoi stratehii Ukrainy na period do 2030 roku: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.05.2018 r. № 430-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р#Text.

Pro skhvalennia Enerhetychnoi stratehii Ukrainy na period do 2035 roku «Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist»: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.08.2017 r. № 605-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-р#Text.

Kontseptsiia «zelenoho» enerhetychnoho perekhodu Ukrainy do 2050 roku. URL: https://mepr.gov.ua/news/34424.html.

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 6 travnia 2015 roku «Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy»: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26.05.2015 r. № 287/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#Text.

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku «Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy»: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14.09.2020 r. № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text.

Published

2022-05-17

How to Cite

Suietnov, Y. (2022). Legal basis for the implementation of the ecosystem approach in the state environmental policy of Ukraine. Problems of Legality, (152), 46–68. https://doi.org/10.21564/2414-990X.152.224701

Issue

Section

ENVIRONMENTAL LAW