Topical problems of legislative regulation of defense mandatory participation in criminal proceeding

Authors

  • Tetyana Korcheva Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2414-990X.152.224398

Keywords:

defensesuspect, accused, defense mandatory participation, defense party, advocate, counsel of defense

Abstract

For a certain category of persons in particular cases legislator provides for a special procedure of criminal proceedings as well as mandatory participation of a defender (Article 52, The Code of Criminal Procedure) to create additional person defense guarantees in criminal proceedings. The article is devoted to study of problem aspects of legislative regulation of defense mandatory participation in criminal proceedings. The importance of defense mandatory participation is emphasized as rendering legal aid to a person in criminal proceedings.

This article is devoted to study the importance of the mandatory participation of a defender in criminal proceedings and on the basis of obtained data, with due consideration of international standards of human rights protection in criminal proceedings, to submit substantiated authors proposals as regards the expansion of the circle of grounds for the mandatory participation of a defender in Ukrainian criminal proceedings.

Within the topic of study we analyzed criminal procedural legislation in force, research works in this area, decisions of European Court oh Human Rights, aiming to reveal deficiencies in law and submit author’s proposals as regards their elimination.

 According to normative sense of Article 52, The Code of Criminal Procedure of Ukraine, the article gives classification of the grounds for mandatory participation of a defender depending on: 1) consideration of severity of a crime; 2) consideration of personal data of a defendant held criminally liable; 3) peculiarities of criminal proceedings.

 Proposals are presented aimed to improve legislative regulation of Ukrainian criminal procedural law. It is proposed to add one more reason connected to the circumstance that the defendant denies suspicion against him/her and/or denies his/her guilt in commission of criminal offense. The proposal consists in addition to Article 52, Part 2, The Code of Criminal Procedure of Ukraine of new Item 10 postulating the mandatory participation of a defender in criminal proceedings against persons who deny a suspicion as specified in Suspicion Notice on deny pleading guilty at court session.

Author Biography

Tetyana Korcheva , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидатка  юридичних  наук,

асистентка  кафедри  кримінального процесу

References

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 r. № 4651-VI (2012). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 9–10, 11–12, 13, art. 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: mizhnarodnyi dokument vid 04.11.1950 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Rohatynska, N.Z. (2015). Vypadky oboviazkovoi uchasti zakhysnyka u kryminalnomu provadzhenni. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Yurydychni nauky, issue 1(4), 112–116. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_1%284%29__23 [in Ukrainian].

Motoryhina, M.H. (2018). Storona zakhystu v sudovomu provadzhenni u pershii instantsii. Kharkiv: Oberih [in Ukrainian].

Salov proty Ukrainy: Judgment of European Court of Human Right of 6 September 2005 r. No. 65518/01. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_428#Text [in Ukrainian].

Hurepka proty Ukrainy (№ 2): Judgment of European Court of Human Right of 8 April 2010 r. (Final 08.07.2010р. No. 38789/04). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_437#Text [in Ukrainian].

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam hromadianyna Troiana Antona Pavlovycha shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen statti 24 Konstytutsii Ukrainy (sprava pro rivnist storin sudovoho protsesu) vid 12.04.2012 r. № 9-rp/2012/. (2012). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12#Text [in Ukrainian].

Kaplina, O.V. (2015). Problemy vdoskonalennia normatyvnoho rehuliuvannia provedennia slidchykh (rozshukovykh) dii. Visnyk kryminalnoho sudochynstva, 1, 40–48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkc_2015_1_6 [in Ukrainian].

Omelchuk, L.V. (2015). Taktyka provedennia dopytu pidozriuvanoho pid chas kryminalnoho provadzhennia shchodo nenalezhnoho vykonannia profesiinykh oboviazkiv medychnymy pratsivnykamy. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 3, 301–304. URL: http://kul.kiev.ua/gurnal-chasopis-kup-/chasopis-kijivskogo-universitetu-prava.html [in Ukrainian].

Matsola, A.A. (2015). Taktyka dopytu pidozriuvanoho v kryminalnykh provadzhenniakh pro pereshkodzhannia zakonnii profesiinii diialnosti zhurnalistiv. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Yurydychni nauky, issue 2 (3), 95–99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_2%283%29__20 [in Ukrainian].

Klymchuk, M.P., Furman, Ya.V. (2017). Taktychni osoblyvosti dopytu pidozriuvanykh-chleniv orhanizovanykh zlochynnykh uhrupovan. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2017/45.pdf [in Ukrainian].

Myroshnychenko, T.M. (2005). Problemy realizatsii normatyvnoho zmistu pryntsypiv kryminalnoho sudochynstva u khodi dokazuvannia. Universytetski naukovi zapysky, 4, 256–261. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_4_45 [in Ukrainian].

Bespalko, I.L. (2011). Systema pryntsypiv kryminalnoho protsesu ta problema yikh klasyfikatsii. Kharkiv: Vyd-vo «FINN» [in Ukrainian].

Hroshevoi, Yu.M. (1994). Problemy normatyvnoho rehuliuvannia diialnosti orhaniv poperednoho rozsliduvannia u novomu KPK Ukrainy. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy, 2, 138–147. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3983 [in Ukrainian].

Vapniarchuk, V.V. (2017). Teoriia i praktyka kryminalnoho protsesualnoho dokazuvannia. Kharkiv: Yurait [in Ukrainian].

Published

2022-05-17

How to Cite

Korcheva , T. (2022). Topical problems of legislative regulation of defense mandatory participation in criminal proceeding. Problems of Legality, (152), 124–134. https://doi.org/10.21564/2414-990X.152.224398

Issue

Section

CRIMINAL PROCEDURE AND СRIMINALISTICS