DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.150.208013

The problematic issues of legal aid in cases considered in civil proceedings

Максим Володимирович Шпак

Abstract


The scientific article studies the issue of providing legal aid in cases which are considered in civil proceedings. The author pays attention to the existing scientific points of viewof legal assistance in civil cases. Attention is drawn to the existing projects of law which areregistered on the official website of the Verkhovna Rada of Ukraine, which propose significant changes to national legislation governing the institution of legal aid in cases pending in civil proceedings. The author draws attention to the functioning of the institute of free legal aid. The scientific article draws attention to the exemplary practice with the participation of free lawyers as professional representatives in the case. The author's proposals on the possible update of the national civil procedural legislation are formulated which regulates the issue of providing legal aid in cases considered in civil proceedings.


Keywords


Legal aid; Civil process; Civil proceedings; Civil cases; Lawyer; Representation; COVID-19

Full Text:

PDF

References


Danylevska, Yu.O., Pavlyk, L.V., Petrovych, Z.Z., Tsmots, U.O. (2018). Pravo osoby na bezoplatnu pravovu dopomohu. Lviv: LvDUVS. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/dorobku_partneriv/Pravo%20osoby%20na%20bezoplatnu%20pravovu%20dopomohu.pdf [in Ukrainian].

Koziakov, I., Hovorukha, O. (2018). Aktualni pytannia realizatsii pryntsypiv nadannia bezoplatnoi pravovoi dopomohy. Naukovyi chasopys Natsionalni akademii prokuratury Ukrainy – Scientific journal of the National Academy of the Prosecutor's Office of Ukraine, 1, 107–116. URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/1-2018/koziakov_govoruha.pdf [in Ukrainian].

Prut, Yu. (2016). Instytut pravovoi dopomohy v tsyvilnomu sudochynstvi: tsyvilno-protsesualni osoblyvosti realizatsii. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo – Entrepreneurship, Economy and Law, 3, 54–58. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/03/10.pdf [in Ukrainian].

Isakova, V.M. (2012). Pravo na pravovu dopomohu yak element pryntsypu dostupnosti pravosuddia. Forum prava – Law forum, 4, 404–410. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/2055/1/ISakova.pdf [in Ukrainian].

Isakova, V.M. (2016). Pravo na pravovu dopomohu: do pytannia pro vyznachennia mistsia v systemi prav liudyny. Aktualni problemy derzhavnoho budivnytstva ta mistsevoho samovriaduvannia v konteksti konstytutsiinoi modernizatsii: zb. nauk. st. za materialamy nauk.-prakt. seminaru, m. Kharkiv, 14 zhovtn. 2016 r. – Current issues of state building and local self-government in the context of constitutional modernization: Proceedings of the Scientific and Practical Conference. 56–61. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11505/1/Isakova.pdf [in Ukrainian].

Shramko, Yu.T. (2016). Konstytutsiine pravo na pravovu dopomohu v Ukraini: aktualni pytannia zakonodavchoho rehuliuvannia. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. URL: http://idpnan.org.ua/files/shramko-yu.t.-konstitutsiyne-pravo-na-pravovu-dopomogu-v-ukrayini-_aktualni-pitannya-zakonodavchogo-regulyuvannya_.pdf [in Ukrainian].

Lychko, V.S. (2012). Pravova dopomoha ta yii osoblyvosti v tsyvilnykh spravakh. Aktualni problemy derzhavy i prava – Current issues of state and law, 63, 527–534. URL: http://www.apdp.in.ua/v63/80.pdf [in Ukrainian].

Overchuk, S.V. (2016). Umovy nadannia bezoplatnoi pravovoi dopomohy v konteksti pretsedentnoi praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Chasopys Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Pravo» – Journal of the National University "Ostroh Academy". Law Series, 1, 1–43. URL: https://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n1/16osvzpl.pdf [in Ukrainian].

Gusarov, K.V. (2013). Osoblyvosti okremoi ukhvaly u tsyvilnomu sudochynstvi. Porivnialno-analitychne pravo – Comparative and analytical law, 2, 139–141. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/9614/1/Gusarov_139_141.pdf [in Ukrainian].

Gusarov, K.V. (2017). Vstupitel’nyj ocherk k knige M. M. Mihajlova «Izbrannye proizvedeniya» [Introductory Review to the M. М. Mikhailov’s Book «Selected Works»]. Herald of Civil Procedure, 3, 116–131. doi: https://doi.org/10.24031/2226-0781-2017-7-3-116-131 [in Russian].

Gusarov, K.V. (2000). Problemi hrazhdanskoi protsessualnoi pravosubjektnosty. Candidate’s thesis. Kharkiv [in Russian].

Gusarov, K.V. (2011). Instantsiinyi perehliad sudovykh rishen u tsyvilnomu sudochynstvi. Doctor’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Gusarov, K.V. (2010). Perehliad sudovykh rishen v apeliatsiinomu ta kasatsiinomu poriadkakh. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Systema bezoplatnoi pravovoi dopomohy v Ukraini. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/sistema-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogi-v-ukrayini [in Ukrainian].

Pro bezoplatnu pravovu dopomohu: Zakon Ukrainy vid 02.06.2011 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text [in Ukrainian].

Pro advokaturu ta advokatsku diialnist: Zakon Ukrainy vid 08.07.2012 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text [in Ukrainian].

Pro ratyfikatsiiu Dohovoru mizh Ukrainoiu ta Federatyvnoiu Respublikoiu Brazyliia pro vzaiemnu pravovu dopomohu ta pravovi vidnosyny u tsyvilnykh spravakh: Zakon Ukrainy vid 14.01.2020 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/452-20#Text [in Ukrainian].

Pro ratyfikatsiiu Dohovoru mizh Ukrainoiu ta Korolivstvom Marokko pro pravovu dopomohu u tsyvilnykh i komertsiinykh spravakh: proekt Zakonu № 0042 vid 16.06.2020 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69150 [in Ukrainian].

Pro ratyfikatsiiu Dohovoru mizh Ukrainoiu ta Yordanskym Khashymitskym Korolivstvom pro vzaiemnu pravovu dopomohu u tsyvilnykh spravakh: proekt Zakonu № 0047 vid 16.06.2020 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69155 [in Ukrainian].

Pro vnesennia dopovnennia do statti 14 Zakonu Ukrainy «Pro bezoplatnu pravovu dopomohu» (shchodo meshkantsiv tymchasovo okupovanykh terytorii): proekt Zakonu № 2015 vid 03.09.2019 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66626 [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro bezoplatnu pravovu dopomohu» shchodo zabezpechennia prava osib, yaki nezakonno pozbavleni osobystoi svobody, na bezoplatnu vtorynnu pravovu dopomohu: proekt Zakonu № 2056 vid 04.09.2019 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66678 [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo sproshchennia dostupu do bezoplatnoi pravovoi dopomohy ditei ta osib z invalidnistiu ta pidvyshchennia yakosti yii nadannia: proekt Zakonu № 2704 vid 28.12.2019 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67829 [in Ukrainian].

Pro provedennia konkursu z vidboru advokativ, yaki zaluchaiutsia dlia nadannia bezoplatnoi vtorynnoi pravovoi dopomohy: nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy № 128/7 vid 17.01.2020 r. URL: https://legalaid.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/nakaz-konkurs-2020-1.pdf [in Ukrainian].

Dyrektor Poltavskoho yurydychnoho instytutu O. M. Lemeshko pryiniav uchast u provedenni druhoho etapu XII konkursu z vidboru advokativ do systemy bezoplatnoi pravovoi dopomohy. URL: http://pli.nlu.edu.ua/?p=14992 [in Ukrainian].

Riady bezoplatnykh advokativ popovnyly 799 yurystiv. URL: https://zib.com.ua/ua/143338-ryadi_bezoplatnih_advokativ_popovnili_799_yuristiv.html?fbclid=IwAR27IpXus78VjGxp4qZl5W7Ee53IoAciUpw9mGJCxBBNupjPt56Cga1Lxig [in Ukrainian].

Advokaty zakhystyly simiu vid vyselennia z zhytla. 11.05.2020 r. URL: https://denzadnem.com.ua/aktualno/56598 [in Ukrainian].

Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 18.03.2004 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text [in Ukrainian].

Pro vnesennia zminy do statti 5 Zakonu Ukrainy «Pro sudovyi zbir» shchodo zvilnennia vid splaty sudovoho zboru za podannia pozoviv za vymohamy, shcho vynykaiut iz trudovykh pravovidnosyn: proekt Zakonu № 3647 vid 12.06.2020 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69124 [in Ukrainian].

Pro sudovyi zbir: Zakon Ukrainy vid 08.07.2011 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17#Text [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].


GOST Style Citations


 1. Право особи на безоплатну правову допомогу / Ю. О. Данилевська, Л. В. Павлик, З. З. Петрович, У. О. Цмоць. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 136 с. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/dorobku_partneriv/Pravo%20osoby%20na%20bezoplatnu%20pravovu%20dopomohu.pdf (дата звернення: 11.07.2020).
 2. Козьяков І., Говоруха О. Актуальні питання реалізації принципів надання безоплатної правової допомоги. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2018. № 1. С. 107–116. URL; http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/1-2018/koziakov_govoruha.pdf (дата звернення: 11.07.2020).
 3. Прут Ю. Інститут правової допомоги в цивільному судочинстві: цивільно-процесуальні особливості реалізації. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 3. С. 54–58. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/03/10.pdf (дата звернення: 11.07.2020).
 4. Ісакова В. М. Право на правову допомогу як елемент принципу доступності правосуддя. Форум права. 2012. № 4. С. 404–410. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/2055/1/ISakova.pdf (дата звернення: 11.07.2020).
 5. Ісакова В. М. Право на правову допомогу: до питання про визначення місця в системі прав людини. Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування в контексті конституційної модернізації : зб. наук. ст. за матеріалами наук.-практ. семінару, м. Харків, 14 жовтн. 2016 р. С. 56–61. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11505/1/Isakova.pdf (дата звернення: 11.07.2020).
 6. Шрамко Ю. Т. Конституційне право на правову допомогу в Україні: актуальні питання законодавчого регулювання : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 2016. Київ. 19 с. URL: http://idpnan.org.ua/files/shramko-yu.t.-konstitutsiyne-pravo-na-pravovu-dopomogu-v-ukrayini-_aktualni-pitannya-zakonodavchogo-regulyuvannya_.pdf (дата звернення: 11.07.2020).
 7. Личко В. С. Правова допомога та її особливості в цивільних справах. Актуальні проблеми держави і права. 2012. № 63. С. 527–534. URL: http://www.apdp.in.ua/v63/80.pdf (дата звернення: 11.07.2020).
 8. Оверчук С. В. Умови надання безоплатної правової допомоги в контексті прецедентної практики Європейського суду з прав людини. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2016. № 1. С. 1–43. URL: https://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n1/16osvzpl.pdf (дата звернення: 11.07.2020).
 9. Гусаров К. В. Особливості окремої ухвали у цивільному судочинстві. Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 2. С. 139–141. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/9614/1/Gusarov_139_141.pdf (дата звернення 11.07.2020).
 10. Гусаров К. В. Вступительный очерк к книге М. М. Михайлова «Избранные произведения». Вестник гражданского процесса. 2017. № 3. С. 116–131. doi: https://doi.org/10.24031/2226-0781-2017-7-3-116-131.
 11. Гусаров К. В. Проблемы гражданской процессуальной правосубъектности : дис. … канд. юрид. наук. Харків. 2000. 201 с.
 12. Гусаров К. В. Інстанційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві : дис. … д-ра. юрид. наук. Харків, 2011. 431 с.
 13. Гусаров К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках : монографія. Харків : Право, 2010. 352 с.
 14. Система безоплатної правової допомоги в Україні. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/sistema-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogi-v-ukrayini (дата звернення: 11.07.2020).
 15. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02.06.2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text (дата звернення: 11.07.2020).
 16. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 08.07.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text (дата звернення: 11.07.2020).
 17. Про ратифікацію Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про взаємну правову допомогу та правові відносини у цивільних справах : Закон України від 14.01.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/452-20#Text (дата звернення: 11.07.2020).
 18. Про ратифікацію Договору між Україною та Королівством Марокко про правову допомогу у цивільних і комерційних справах : проєкт Закону від 16.06.2020 р. № 0042. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69150 (дата звернення: 11.07.2020).
 19. Про ратифікацію Договору між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством про взаємну правову допомогу у цивільних справах : проєкт Закону від 16.06.2020 р. № 0047. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69155 (дата звернення: 11.07.2020).
 20. Про внесення доповнення до статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (щодо мешканців тимчасово окупованих територій) : проєкт Закону від 03.09.2019 р. № 2015. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66626 (дата звернення: 11.07.2020).
 21. Про внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» щодо забезпечення права осіб, які незаконно позбавлені особистої свободи, на безоплатну вторинну правову допомогу : проєкт Закону від 04.09.2019 р. № 2056. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66678 (дата звернення: 11.07.2020).
 22. Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги дітей та осіб з інвалідністю та підвищення якості її надання : проєкт Закону від 28.12.2019 р. № 2704. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67829 (дата звернення: 11.07.2020).
 23. Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги : наказ Міністерства юстиції України від 17.01.2020 р. № 128/7. URL: https://legalaid.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/nakaz-konkurs-2020-1.pdf (дата звернення: 11.07.2020).
 24. Директор Полтавського юридичного інституту О. М. Лемешко прийняв участь у проведенні другого етапу ХІІ конкурсу з відбору адвокатів до системи безоплатної правової допомоги. URL: http://pli.nlu.edu.ua/?p=14992 (дата звернення: 11.07.2020).
 25. Ряди безоплатних адвокатів поповнили 799 юристів. URL: https://zib.com.ua/ua/143338-ryadi_bezoplatnih_advokativ_popovnili_799_yuristiv.html?fbclid=IwAR27IpXus78VjGxp4qZl5W7Ee53IoAciUpw9mGJCxBBNupjPt56Cga1Lxig (дата звернення: 11.07.2020).
 26. Адвокати захистили сім’ю від виселення з житла. 11.05.2020 р. URL: https://denzadnem.com.ua/aktualno/56598 (дата звернення: 11.07.2020). 
 27. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (дата звернення: 11.07.2020).
 28. Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про судовий збір» щодо звільнення від сплати судового збору за подання позовів за вимогами, що виникають із трудових правовідносин : проєкт Закону від 12.06.2020 р. № 3647. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69124 (дата звернення: 11.07.2020).
 29. Про судовий збір : Закон України від 08.07.2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17#Text (дата звернення: 11.07.2020).
 30. Конституція України від 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 11.07.2020).


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2020 Максим Володимирович Шпак

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281