DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.149.201725

Aspects of hazardous waste management legislation in lithuania

Daiva Bereikienė

Abstract


The article analyzes the legal regulation of hazardous waste management in Lithuania and its compliance with regional waste management strategies and legislation. Noteworthy, that in Lithuania, the hazardous waste management policy is based on the EU waste management hierarchy. We can assume that the system of administrative measures applied for the management of hazardous waste: licensing, permits, is appropriate and presupposes the reduction of the negative impact of the generation and management of hazardous waste on human health and the environment. For companies, which operates with hazardous waste management the legislation imposes an obligation to operate in accordance with the general EU environmental principles of precaution and sustainability, technical feasibility and economic viability, protection of resources, and the overall impact on the environment, public health, the economy and the social environment.

Keywords


hazardous waste management; licensing of waste management; pollution permits; Lithuania

Full Text:

PDF

References


Bakas, A. (2006). Komunalinių atliekų tvarkymo valdymas darnaus vystymosi kontekste. Darnaus vystymosi strategija ir praktika: mokslo darbai. Vilnius (in Lithuanian).

Bereikienė, D. (2012). Pakuočių pakartotinio naudojimo valstybinio reguliavimo aspektai. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7): mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (7). Kaunas: MRU VSF. 7, 51–63. URL: <https://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/ Leidiniai/MRU_VSVT__7__2012-06-25.pdf> (in Lithuanian).

Bereikienė, D., Štareikė, E. (2013). Atliekų rūšiavimo teisinio reguliavimo aspektai. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9). Kaunas: MRU VSF, Vol. 9, 45–60. URL: http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai /fakultetas/Leidiniai/MRU_VSVT_%289%29_2013-06-20.pdf (in Lithuanian).

Bereikienė, D., Štareikė, E. (2012). Pavojingų atliekų teisinio reguliavimo raidos aspektai. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8): mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (8). Kaunas: MRU VSF, Vol. 8, 45–63. URL: <http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/ fakultetas/Leidiniai/MRU_VSVT_(8)_2012-12-05.pdf> (in Lithuanian).

Bereikienė, D., Vašcova, Ž. (2012). Netinkamų eksploatuoti transporto priemonių tvarkymo aspektai saugaus atliekų tvarkymo kontekste. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8): mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (8). Kaunas: MRU VSF, Vol. 8, 64–77. URL: <http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU_VSVT_(8)_2012-12-05.pdf> (in Lithuanian).

Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on waste. (2018). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851&from=LT&lang3=choose&lang2=choose&lang1=EN.

Europos Sąjungos sutartis. (2010). C 83/15 (in Lithuanian).

The 8th Environment Action Programme – Turning the Trends Together – Council conclusions. (2019). URL: https://www.consilium.europa.eu/media/40927/st12795-2019.pdf.

Europos Bendrijų veiksmų programa dėl aplinkos apsaugos. (1973). OL C 112, 3 (in Lithuanian).

Kaza, Silpa, Yao, Lisa C., Bhada-Tata, Perinaz, Van Woerden, Frank. (2018). What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Urban Development. Washington, DC: World Bank. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317 License: CC BY 3.0 IGO file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/9781464813290.pdf.

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (su pakeitimais). URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.59267/asr (in Lithuanian).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 722 «Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo». (2004). Valstybės žinios, Nr. 68-2381.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 625 «Dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo”. URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.157518/asr.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 710 «Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo». URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.229976/asr.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m.gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 684 «Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo». URL: https://www.e tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B3844E0BF0BD/asr.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-528 «Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo». URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.453692/asr.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. D1-259 «Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo. URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/71f2efb0aa5711 e3840c893be7eb3526/asr.

m. gruodžio 18 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurios direktyvas III priedas. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1357.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 937 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarimo Nr. 750 redakcija) «Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo». URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.430866/asr.

Minalga, R. (2010). Atliekų šalinimo logistika. Vilnius: Justitia (in Lithuanian).

Monkevičius, E. (2012). Žmogaus teisių į saugią aplinką užtikrinimas globalizacijos sąlygomis. Vilnius: Mykolas Romeris University. [2012-11-07]. URL: <https://aleph.library.lt/F/1DKLNJ1YT493QUTMN8BGQQQBE4CJPILSADXCEQ61F6JMQPXTQD-17430?func=find-b&request=Monkevi%C4%8Dius&find_code=WRD&adjacent=N&local_base=&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3=&filter_code_4=WFM&filter_request_4=&filter_code_5=WSF&filter_request_5=&x=0&y=0> (in Lithuanian).

Tarybos 1975 m. birželio 16 d. direktyva 75/439/EEB dėl naudotų alyvų šalinimo. (1975). OL L 194, 23–25.

Tarybos 1978 m. kovo 20 d. direktyva 78/319/EEB dėl toksinių ir pavojingų medžiagų. (1978). OL L 84, 43.

Tarybos Direktyva 1991 m. gruodžio 12 d. 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų. (1991). OL L 377, 0020–0027.

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0098.

m. birželio 8 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/997, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB III priedo nuostatos dėl pavojingos savybės HP 14 «ekotoksiškumas». URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0997&from=IT.

Vasiliauskas, M. (2010). Atliekų sampratos teisės doktrinoje: ar nepakeičiamas esamas atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas? Teisė, 74, 118–135 (in Lithuanian).


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2020 Daiva Daiva Bereikienė

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281