DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.148.193603

The «ecosystemization» of the objects of environmental law in the context of the implementation and realization of the ecosystem approach

Євгеній Павлович Суєтнов

Abstract


The issue of determining the objects of environmental law ofUkrainefrom the very beginning of the formation of this branch of law doesn’t lose its relevance. Numerous monographs, scientific articles, abstracts and other publications appear that study the scientific and methodological aspects of the development of the doctrine of objects of environmental law, analyze the theoretical approaches to their understanding, substantiate the position about the need to highlight new objects of environmental legal regulation etc.

Supporting the position expressed by many environmental lawyers about the need to rethink traditional ideas about environmental law and taking into account the latest trends in the development of international environmental law, primarily related to the implementation of the concept of sustainable development and the ecosystem approach, the author believes that the study of environmental law in Ukraine from just that angle view deserves special attention. Given this, the purpose of the article is to analyze the legislative and scientific foundations of understanding the objects of environmental law ofUkrainein the context of the implementation and realization of the ecosystem approach.

The ecosystem approach, which is being actively developed under the Convention on Biological Diversity, is defined as a strategy for the integrated management of land, water and living resources that ensures their conservation and sustainable use on an equitable basis. By analogy with the ecologization of law and legislation, which in general terms represents the process of implementation environmental legal principles and norms into all branches of law and the relevant legislation regulating human activities related to environmental impact, the process of implementation the ecosystem approach into the legal regulation of environmental relations it is proposed to call the «ecosystemization» of environmental law and legislation.

In the author’s opinion, the necessary condition for the implementation and realization of the ecosystem approach in environmental law and legislation of Ukraine is not so much recognition of the ecosystem as a separate object on an equal basis with others, but understanding of all objects of environmental and legal regulation and the environment as a whole in the ecosystem context. Indeed, it is obvious that the use of natural resources, as a certain useful property of natural objects, on the basis of the ecosystem approach, can be discussed only if the natural objects themselves are «ecosystemized». That is, when designating natural objects in environmental legislation and their study in the environmental legal doctrine, their ecosystem characteristics must be taken into account.

Based on a thorough analysis of regulatory legal acts and the views of scientists, a tendency to gradual «ecosystemization» of objects of environmental law of Ukraine was identified and it was assumed that this tendency will continue and intensify, and in the distant, but foreseeable future, all natural objects and the environment as a whole will be studied by scientists and determined in environmental legislation precisely in the ecosystem context. According to the author, this approach will allow to overcome the fragmentation of environmental law ofUkraineand create a holistic legal basis for the qualitative regulation of social environmental relations.


Keywords


environmental law; environmental legislation; objects of environmental law; natural objects; ecosystem; ecosystem approach

References


Krasnova, M. (2013). Stan ta perspektyvy rozvytku vchennia pro ob’iekty ekolohichnoho prava: naukovo-metodolohichni aspekty. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Yurydychni nauky – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Law, issue 2, 8–12 [in Ukrainian].

Getman, A.P., Zuiev, V.A. (2016). Formuvannia ekoloho-pravovoi nauky: resursnyi aspekt ta problemy yoho intehratsii. Problemy zakonnosti – Problems of Legality, issue 132, 104–123 [in Ukrainian].

Anisimova, A.V. (2019). Teoretychni zasady rozvytku ekolohichnoho zakonodavstva v konteksti pryrodno-pravovoi doktryny. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Suietnov, Ye.P. (2019). Do pytannia pro «ekosystemizatsiiu» ob’iektiv ekolohichnoho prava Ukrainy. Ob’iekty ekolohichnoho i sumizhnykh haluzei prava: teoretychni ta praktychni aspekty v umovakh staloho rozvytku: materialy Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 29 lystop. 2019 r.). – Objects of Environmental and Related Branches of Law: theoretical and practical aspects of sustainable development: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. Kyiv: NAS of Ukraine. Institute of Economic and Legal Research, 110–117 [in Ukrainian].

Konventsiia pro okhoronu biolohichnoho riznomanittia vid 05.06.1992 r. Data onovlennia: 29.10.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_030.

Doklad o rabote pjatogo soveshhanija Konferencii Storon Konvencii o biologicheskom raznoobrazii (Najrobi, 15–26.05.2000; UNEP/CBD/COP/5/23, 22.06.2000). URL: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-05/official/cop-05-23-ru.pdf [in Russian].

Doklad o rabote shestogo soveshhanija Konferencii Storon Konvencii o biologicheskom raznoobrazii (Gaaga, 07–19.04.2002; UNEP/CBD/COP/6/20*, 23.09.2002). URL: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-06/official/cop-06-20-ru.pdf [in Russian].

Doklad o rabote sed’mogo soveshhanija Konferencii Storon Konvencii o biologicheskom raznoobrazii (Kuala-Lumpur, 09–20 i 27.02.2004; UNEP/CBD/COP/7/21, 13.04.2004). Reshenija, prinjatye sed’mym soveshhaniem Konferencii Storon Konvencii o biologicheskom raznoobrazii. URL: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-07/official/cop-07-21-part2-ru.pdf [in Russian].

Pro ratyfikatsiiu Konventsii pro okhoronu biolohichnoho riznomanittia: Zakon Ukrainy vid 29.11.1994 r. № 257/94-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257/94-вр/conv.

Spektor, O. (2018). Mizhnarodne upravlinnia povodzhennia z zhyvymy pryrodnymy resursamy. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo – Entrepreneurship, economy and law, 9, 274–278 [in Ukrainian].

Vasil’eva, M. (2008). O vozmozhnostjah pravovogo regulirovanija pol’zovanija jekosistemnymi uslugami. Strategija Rossii – The strategy of Russia, 10. URL: http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php?subaction=showfull&id=1225438354&archive=1226044849&start_from=&ucat=14& [in Russian].

Brinchuk, M.M. (2008). Jekosistemnyj podhod v prave. Jekologicheskoe pravo – Environmental law, 1, 6–14. URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/34637-ehkosistemnyj-podkhod-prave [in Russian].

Brinchuk, M.M. (2013). Principy jekologicheskogo prava. Moscow: Jurlitinform [in Russian].

Malysheva, N.R. (2018). Pryntsypy ekolohichnoho prava. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia – The Great Ukrainian Legal Encyclopedia (Vols. 1–20; Vol. 14. Ekolohichne pravo). Yu.S. Shemshuchenko, A.P. Getman et al. (Eds.). Kharkіv: Pravo, 626–630 [in Ukrainian].

Kotenov, O.H. (2016). Pryntsypy prava pryrodokorystuvannia. Candidate’s thesis. Kharkіv [in Ukrainian].

Pozniak, E. (2013). Pryntsyp ekosystemnosti v ekolohichnomu pravi: poniattia ta zmist. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Yurydychni nauky – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Law, issue 4, 39–42 [in Ukrainian].

Deineha, M.A. (2018). Ekosystemnyi pidkhid do vykorystannia pryrodnykh resursiv: pravovyi aspekt. Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava – Scientific Bulletin of Public and Private Law, issue 2, 131–135 [in Ukrainian].

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: Zakon Ukrainy vid 25.06.1991 r. № 1264-XII. Data onovlennia: 18.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

Pro zatverdzhennia Zahalnoderzhavnoi prohramy okhorony ta vidtvorennia dovkillia Azovskoho i Chornoho moriv: Zakon Ukrainy vid 22.03.2001 r. № 2333-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2333-14.

Andreitsev, V.I. (1996). Ekolohichne pravo. Kyiv: Venturi [in Ukrainian].

Getman, A.P., Shulha, M.V. (Eds.). (2009). Ekolohichne pravo Ukrainy. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Getman, A.P. (Ed.). (2013). Ekolohichne pravo. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Getman, A.P., Anisimova, A.V., Sokolova, A.K. et al. (2019). Ekolohichne pravo. A.P. Getman (Ed.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Karakash, I.I. (Ed.). (2012). Ekolohichne pravo Ukrainy. Odesa: Feniks [in Ukrainian].

Pro okhoronu zemel: Zakon Ukrainy vid 19.06.2003 r. № 962-IV. Data onovlennia: 18.12.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15.

Chepak, A. (2018). Pravova pryroda vykorystannia zemelnykh dilianok pid vodnymy ob’iektamy dlia ryborozvedennia. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i parvo – Entrepreneurship, economy and law, 9, 109–114 [in Ukrainian].

Vodnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06.06.1995 r. № 213/95-VR. Data onovlennia: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vprovadzhennia intehrovanykh pidkhodiv v upravlinni vodnymy resursamy za baseinovym pryntsypom: Zakon Ukrainy vid 04.10.2016 r. № 1641-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1641-19.

Dyrektyva 2000/60/IeS Yevropeiskoho Parlamentu i Rady «Pro vstanovlennia ramok diialnosti Spivtovarystva v haluzi vodnoi polityky» vid 23.10.2000 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_962.

Suietnov, Ye.P. (2017). Ekosystemnyi pidkhid yak osnova upravlinnia vodnymy resursamy zghidno z Vodnoiu Ramkovoiu Dyrektyvoiu YeS. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku ekolohichnoho, zemelnoho y ahrarnoho prava v umovakh yevrointehratsii: mater. «kruhloho stolu» (Kharkiv, 8 hrudnia 2017 r.) – The current state and prospects of the development of environmental, land and agrarian law in the context of European integration: Proceedings of roundtable discussion. Kharkiv: Pravo, 217–222 [in Ukrainian].

Pro akvakulturu: Zakon Ukrainy vid 18.09.2012 r. № 5293-VI. Data onovlennia: 18.12.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5293-17.

Pro rybne hospodarstvo, promyslove rybalstvo ta okhoronu vodnykh bioresursiv: Zakon Ukrainy vid 08.07.2011 r. № 3677-VI. Data onovlennia: 04.10.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3677-17.

Klymenko, S.V., Pleskach, M.V. (2013). Vody (vodni resursy) yak ob’iekt pravovidnosyn. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo – Foreign Trade: Economics, Finance, Law, 4 (69), 136–142 [in Ukrainian].

Muravska, M.L. (2013). Poniattia shtuchnoho vodnoho ob’iektu yak ob’iektu pravovykh vidnosyn. Chasopys Kyivskoho universytetu prava – Journal of the Kyiv University of Law, 2, 277–281 [in Ukrainian].

Pro roslynnyi svit: Zakon Ukrainy vid 09.04.1999 r. № 591-XIV. Data onovlennia: 04.10.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-14.

Sokolova, A.K. (2009). Florystychne pravo Ukrainy: problemy formuvannia ta rozvytku. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Lisovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21.01.1994 r. № 3852-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12/ed19940121.

Pro vnesennia zmin do Lisovoho kodeksu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 08.02.2006 r. № 3404-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3404-15.

Suietnov, Ye.P. (2015). Realizatsiia ekosystemnoho pidkhodu v pryrodoresursnomu zakonodavstvi Ukrainy. Pryrodoresursne pravo v systemi prava Ukrainy: istoriia, sohodennia, perspektyvy: zb. materialiv kruhloho stolu (Kharkiv, 30–31 zhovt. 2015 r.) – Natural Resources Law in the Law System of Ukraine: History, Present, Prospects: Proceedings of roundtable discussion. Kharkiv: TOV «Oberih», 187–189 [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo okhorony pralisiv zghidno z Ramkovoiu konventsiieiu pro okhoronu ta stalyi rozvytok Karpat: Zakon Ukrainy vid 23.05.2017 r. № 2063-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2063-19.

Suietnov, Ye.P. (2017). Ekosystemnyi pidkhid u Ramkovii konventsii pro okhoronu ta stalyi rozvytok Karpat. Aktualni problemy yurydychnoi nauky: zb. tez mizh-nar. nauk. konf. «Shistnadtsiati osinni yurydychni chytannia» (Khmelnytskyi, 20–21 zhovt. 2017 r.): (Parts 1–2; Part 1) – Actual problems of legal science: Proceedings of the International Scientific Conference «Sixteen Autumn Legal Readings». Khmelnytskyi: Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava, 54–55 [in Ukrainian].

Suietnov, Ye.P. (2017). Ramkova konventsiia pro okhoronu ta stalyi rozvytok Karpat i Protokoly do nei v konteksti rozroblennia ekosystemnoho pidkhodu. Yurydychna osin 2017 roku: zb. tez dop. ta nauk. povidoml. uchasn. vseukr. nauk. konf. molodykh vchenykh ta studentiv (Kharkiv, 15 lystop. 2017 r.) – Legal Autumn 2017: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Conference of Young Scientists and Students. Kharkiv: Nats. yuryd. un-t imeni Yaroslava Mudroho, 103–107 [in Ukrainian].

Suietnov, Ye.P. (2017). Shchodo vprovadzhennia ekosystemnoho pidkhodu v lisove zakonodavstvo Ukrainy v umovakh mizhnarodnykh intehratsiinykh protsesiv. Aktualni problemy rozvytku prava i derzhavy v umovakh mizhnarodnykh intehratsiinykh protsesiv: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Dnipro, 24 lystop. 2017 r.). – Actual problems of development of law and state in the conditions of international integration processes: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Dnipro: Universytet mytnoi spravy, 148–149 [in Ukrainian].

Smoliarchuk, R.F. (2018). Pravove poniattia lisu yak ob’iekta okhorony y vykorystannia v yurydychnii doktryni ta zakonodavstvi. Porivnialno-analitychne pravo – Comparative analytical law, 4, 219–223 [in Ukrainian].

Chopyk, O. (2010). Poniattia lisu yak ob’iekta pravovoho rehuliuvannia. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna – Bulletin of the University of Lviv. Legal series, issue 50, 224–229 [in Ukrainian].

Shershun, S.M. (2005). Ekoloho-pravove rehuliuvannia lisokorystuvannia v Ukraini. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Nepyivoda, V.P. (2006). Pravove rehuliuvannia suspilnykh vidnosyn shchodo lisiv u konteksti staloho rozvytku. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Yehorova, T.P. (2015). Okhorona lisiv za zakonodavstvom Ukrainy ta krain SND: porivnialno-pravovyi analiz. Candidate’s thesis. Kharkіv [in Ukrainian].

Pro tvarynnyi svit: Zakon Ukrainy vid 13.12.2001 r. № 2894-III. Data onovlennia: 04.10.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14.

Horodetska, I.A. (2014). Do rozuminnia ta vyznachennia poniattia «tvarynnyi svit». Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Yurysprudentsiia – Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Jurisprudence, 9-2, vol. 2, 40–42 [in Ukrainian].

Horodetska, I.A. (2019). Administratyvno-pravove rehuliuvannia okhorony, vykorystannia i vidtvorennia tvarynnoho svitu Ukrainy. Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Pro ekolohichnu merezhu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 24.06.2004 r. № 1864-IV. Data onovlennia: 19.04.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1864-15.

Stativka, O.O. (2017). Natsionalna ekolohichna merezha yak ob’iekt ekoloho-pravovoho rehuliuvannia: teoretyko-pravove rozuminnia. Problemy zakonnosti – Problems of Legality, issue 136, 133–143 [in Ukrainian].

Kodeks Ukrainy pro nadra: Zakon Ukrainy vid 27.07.1994 r. № 132/94-VR. Data onovlennia: 29.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр.

Scientists identify vast underground ecosystem containing billions of micro-organisms. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/science/2018/dec/10/tread-softly-because-you-tread-on-23bn-tonnes-of-micro-organisms.

Deep Carbon Observatory: A Decade of Discovery: decadal report. URL: https://deepcarbon.net/deep-carbon-observatory-decade-discovery.

Erofeev, B.V. (1996). Jekologicheskoe pravo Rossii. Moscow: «Jurist» [in Russian].

Ekolohichne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs. Yu.S. Shemshuchenko (Ed.). (2008). Kyiv: TOV «Vydavnytstvo «Iurydychna dumka» [in Ukrainian].


GOST Style Citations


 1. Краснова М. Стан та перспективи розвитку вчення про об’єкти екологічного права: науково-методологічні аспекти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. 2013. Вип. 2. С. 8–12.
 2. Гетьман А. П., Зуєв В. А. Формування еколого-правової науки: ресурсний аспект та проблеми його інтеграції. Проблеми законності. 2016. Вип. 132. С. 104–123.
 3. Анісімова Г. В. Теоретичні засади розвитку екологічного законодавства в контексті природно-правової доктрини : монографія. Харків : Право, 2019. 672 с.
 4. Суєтнов Є. П. До питання про «екосистемізацію» об’єктів екологічного права України. Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 29 листопада 2019 р.). Київ : НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень, 2019. С. 110–117.
 5. Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 05.06.1992 р. Дата оновлення: 29.10.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_030 (дата звернення: 27.01.2020).
 6. Доклад о работе пятого совещания Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии (Найроби, 15–26.05.2000; UNEP/CBD/COP/5/23, 22.06.2000). URL: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-05/official/cop-05-23-ru.pdf (дата звернення: 27.01.2020).
 7. Доклад о работе шестого совещания Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии (Гаага, 07–19.04.2002; UNEP/CBD/COP/6/20*, 23.09.2002). URL: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-06/official/cop-06-20-ru.pdf (дата звернення: 27.01.2020).
 8. Доклад о работе седьмого совещания Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии (Куала-Лумпур, 09–20 и 27.02.2004; UNEP/CBD/COP/7/21, 13.04.2004). Решения, принятые седьмым совещанием Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии. URL: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-07/official/cop-07-21-part2-ru.pdf (дата звернення: 27.01.2020).
 9. Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття : Закон України від 29.11.1994 р. № 257/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257/94-вр/conv (дата звернення: 27.01.2020).
 10. Спектор О. Міжнародне управління поводження з живими природними ресурсами. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 9. С. 274–278.
 11. Васильева М. О возможностях правового регулирования пользования экосистемными услугами. Стратегия России. 2008. № 10. URL: http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php?subaction=showfull&id=1225438354&archive=1226044849&start_from=&ucat=14& (дата звернення: 27.01.2020).
 12. Бринчук М. М. Экосистемный подход в праве. Экологическое право. 2008. № 1. С. 6–14. URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/34637-ehkosistemnyj-podkhod-prave (дата звернення: 27.01.2020).
 13. Бринчук М. М. Принципы экологического права : монография. Москва : Юрлитинформ, 2013. 208 с.
 14. Малишева Н. Р. Принципи екологічного права. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2018. С. 626–630.
 15. Котеньов О. Г. Принципи права природокористування : дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2016. 228 с.
 16. Позняк Е. Принцип екосистемності в екологічному праві: поняття та зміст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. 2013. Вип. 4. С. 39–42.
 17. Дейнега М. А. Екосистемний підхід до використання природних ресурсів: правовий аспект. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип. 2. С. 131–135.
 18. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 р. № 1264-XII. Дата оновлення: 18.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (дата звернення: 27.01.2020).
 19. Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів : Закон України від 22.03.2001 р. № 2333-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2333-14 (дата звернення: 27.01.2020).
 20. Андрейцев В. І. Екологічне право : навч. посібник для юрид. фак. вузів. Київ : Вентурi, 1996. 207 с.
 21. Екологічне право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків : Право, 2009. 328 с.
 22. Екологічне право : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / за ред. А. П. Гетьмана. Харків : Право, 2013. 432 с.
 23. Екологічне право : підручник / А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова, А. К. Соколова та ін. ; за ред. А. П. Гетьмана. Харків : Право, 2019. 552 с.
 24. Екологічне право України : підруч. для студ. вищих навч. закладів / за ред. І. І. Каракаша. Одеса : Фенікс, 2012. 788 с.
 25. Про охорону земель : Закон України від 19.06.2003 р. № 962-IV. Дата оновлення: 18.12.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15 (дата звернення: 27.01.2020).
 26. Чепак А. Правова природа використання земельних ділянок під водними об’єктами для риборозведення. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 9. С. 109–114.
 27. Водний кодекс України : Закон України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр (дата звернення: 27.01.2020).
 28. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом : Закон України від 04.10.2016 р. № 1641-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1641-19 (дата звернення: 27.01.2020).
 29. Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики» від 23.10.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_962 (дата звернення: 27.01.2020).
 30. Суєтнов Є. П. Екосистемний підхід як основа управління водними ресурсами згідно з Водною Рамковою Директивою ЄС. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 8 грудня 2017 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2017. С. 217–222.
 31. Про аквакультуру : Закон України від 18.09.2012 р. № 5293-VI. Дата оновлення: 18.12.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5293-17 (дата звернення: 27.01.2020).
 32. Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів : Закон України від 08.07.2011 р. № 3677-VI. Дата оновлення: 04.10.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3677-17 (дата звернення: 27.01.2020).
 33. Клименко С. В., Плескач М. В. Води (водні ресурси) як об’єкт правовідносин. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2013. № 4 (69). С. 136–142.
 34. Муравська М. Л. Поняття штучного водного об’єкту як об’єкту правових відносин. Часопис Київського університету права. 2013. № 2. С. 277–281.
 35. Про рослинний світ : Закон України від 09.04.1999 р. № 591-XIV. Дата оновлення: 04.10.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-14 (дата звернення: 27.01.2020).
 36. Соколова А. К. Флористичне право України: проблеми формування та розвитку : монографія. Харків : Право, 2009. 288 с.
 37. Лісовий кодекс України : Закон України від 21.01.1994 р. № 3852-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12/ed19940121 (дата звернення: 27.01.2020).
 38. Про внесення змін до Лісового кодексу України : Закон України від 08.02.2006 р. № 3404-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3404-15 (дата звернення: 27.01.2020).
 39. Суєтнов Є. П. Реалізація екосистемного підходу в природоресурсному законодавстві України. Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу (м. Харків, 30–31 жовтня 2015 р.) / за заг. ред. М. В. Шульги. Харків : Вид-во ТОВ «Оберіг», 2015. С. 187–189.
 40. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат : Закон України від 23.05.2017 р. № 2063-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2063-19 (дата звернення: 27.01.2020).
 41. Суєтнов Є. П. Екосистемний підхід у Рамковій конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. «Шістнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 20–21 жовтня 2017 р.) : у 2–х ч. Ч. 2. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. С. 54–55.
 42. Суєтнов Є. П. Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат і Протоколи до неї в контексті розроблення екосистемного підходу. Юридична осінь 2017 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів (м. Харків, 15 листопада 2017 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2017. С. 103–107.
 43. Суєтнов Є. П. Щодо впровадження екосистемного підходу в лісове законодавство України в умовах міжнародних інтеграційних процесів. Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 24 листопада 2017 р.). Дніпро : Університет митної справи, 2017. С. 148–149.
 44. Смолярчук Р. Ф. Правове поняття лісу як об’єкта охорони й використання в юридичній доктрині та законодавстві. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 4. С. 219–223.
 45. Чопик О. Поняття лісу як об’єкта правового регулювання. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2010. Вип. 50. С. 224–229.
 46. Шершун С. М. Еколого-правове регулювання лісокористування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2005. 203 с.
 47. Непийвода В. П. Правове регулювання суспільних відносин щодо лісів у контексті сталого розвитку : дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2006. 223 с.
 48. Єгорова Т. П. Охорона лісів за законодавством України та країн СНД: порівняльно-правовий аналіз : дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2015. 226 с.
 49. Про тваринний світ : Закон України від 13.12.2001 р. № 2894-III. Дата оновлення: 04.10.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14 (дата звернення: 27.01.2020).
 50. Городецька І. А. До розуміння та визначення поняття «тваринний світ». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2014. № 9-2. Т. 2. С. 40–42.
 51. Городецька І. А. Адміністративно-правове регулювання охорони, використання і відтворення тваринного світу України : дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2019. 445 с.
 52. Про екологічну мережу України : Закон України від 24.06.2004 р. № 1864-IV. Дата оновлення: 19.04.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1864-15 (дата звернення: 27.01.2020).
 53. Статівка О. О. Національна екологічна мережа як об’єкт еколого-правового регулювання: теоретико-правове розуміння. Проблеми законності. 2017. Вип. 136. С. 133–143.
 54. Кодекс України про надра : Закон України від 27.07.1994 р. № 132/94-ВР. Дата оновлення: 29.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр (дата звернення: 27.01.2020).
 55. Scientists identify vast underground ecosystem containing billions of micro-organisms. The Guardian: веб-сайт. URL: https://www.theguardian.com/science/2018/dec/10/tread-softly-because-you-tread-on-23bn-tonnes-of-micro-organisms (дата звернення: 27.01.2020).
 56. Deep Carbon Observatory: A Decade of Discovery: decadal report. URL: https://deepcarbon.net/deep-carbon-observatory-decade-discovery (дата звернення: 27.01.2020).
 57. Ерофеев Б. В. Экологическое право России : учебник. Изд. второе, переработанное и дополненное. Москва : Юрист, 1996. 624 с.
 58. Екологічне право України. Академічний курс : підручник / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Київ : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. 720 с.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2020 Євгеній Павлович Суєтнов

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281