Revisiting the legal terminology of objects of fauna which have a negative impact on the environment

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21564/2414-990x.148.193303

Keywords:

objects of fauna, harmful animals, harmful organisms, invasive alien species

Abstract

The article analyzes the peculiarities of the legal terminology of objects of fauna, which negatively affect the environment. The categories of animals that can exert such a negative influence are considered. The meaning of the terms "harmful organisms", "pests", "harmful animals" and their correlation in national legislation have been determined. The article analyzes the scientific approaches to the application of the division of animals into useful and harmful.

The author investigated that faunistic legislation contains rules governing the number of objects of fauna, first of all, it concerns harmful hunting animals. At the same time, there are animals that are classified as harmful organisms and directly to pests of animal origin, as well as alien species, which may have certain invasive properties and pose a threat to the environment. Taking into consideration the spread and increase of species diversity of invasive alien species of animals throughout Ukraine, the issue of legal regulation of these processes was investigated. International legislation in this field has been investigated as well as the peculiarities of the use of the term "invasive alien species".

It is noted that national legislation has relevant rules governing relations in this field, but the concepts differ, which are used to refer to fauna that affect or may adversely affect the environment. That is why the article discusses in more detail some of the main types of such objects, as well as their legal support. In this connection, the author suggested some directions of improvement of the current faunistic legislation.

Author Biography

Ельбіс Євгенівна Туліна, Yaroslav Mudryi National Law University

PhD in Law, Teaching Assistant of Department of Environmental Law

References

Anisimov, A.P., Kopyilov, D.E., Mohov, A.A. (2007). Pravovoy rezhim zhivotnyih kak ob'ekta grazhdanskih i inyih pravootnosheniy. Sovremennoe pravo, 4, 93–98 [in Russian].

Bolshaya meditsinskaya entsiklopediya. (Vols. 1–30). A.M. Prohorov (Ed.). (1969–1978). Moscow: Sovetskaya entsiklopediya. (onlayn versiya). URL: http://bigmeden.ru [in Russian].

Boreyko, V.E. (2008). Etika i praktika ohranyi bioraznoobraziya. Kiev: Kiev. ekologo-kulturn. tsentr, Mezhdunarodn. Sots.-ekologich. soyuz [in Russian].

Hryhorieva, T.V. (2004). Pravove rehuliuvannia vykorystannia ta okhorony vodnykh zhyvykh resursiv. Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Dmytrenko, I.M. (2017). Shchodo pytannia spivvidnoshennia poniat biobezpeka ta veterynarna bezpeka v systemi prava Ukrainy. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 3, 230–233 [in Ukrainian].

Klimkina, I.I. (2014). Analiz novykh biolohichnykh zahroz u konteksti vdoskonalennia systemy biobezpeky Ukrainy. Forum hirnykiv: materialy mizhnar. konf. (Dnipropetrovsk, 1–4 zhovt. 2014 r.). Dnipropetrovsk. Vol. 1, 233–238 [in Ukrainian].

Konventsiia pro okhoronu biolohichnoho riznomanittia: mizhnarodnyi doku-ment vid 05.06.1992 r. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_030.31.

Kurzova, V.V. (2011). Poniattia ta chynnyky biozahroz u konteksti zab-ezpechennia biolohichnoi bezpeky Ukrainy. Pravo i bezpeka – Law and Safety, 1, 35–38 [in Ukrainian].

Natsionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukraini u 2015 r. (2017). Kyiv: Ministerstvo ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy, FOP Hrin D. S. [in Ukrainian].

Nechyporuk, L.D. (2009). Ekoloho-pravove rehuliuvannia ratsionalnoho vy-korystannia obiektiv tvarynnoho svitu. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Ovdiienko, V.V. (2014). Pravove rehuliuvannia myslyvstva v Ukraini. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Perelik rehulovanykh shkidlyvykh orhanizmiv: nakaz Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva vid 04.08.2010 r. № 467. Data onovlennia: 03.09.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0720-10.

Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo rehuliuvannia vidnosyn, yaki stosuiutsia pidhotovky sobak do poliuvannia» vid 10.04.2018 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=63837&pf35401=452415.

Pro akvakulturu: Zakon Ukrainy vid 18.09.2012 r. № 5293-VI. Data onovlennia: 18.12.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5293-17.

Poriadok provedennia zakhodiv, neobkhidnykh dlia skorochennia chyselnosti tvaryn, yaki stanovliat nebezpeku: nakaz Ministerstva okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha Ukrainy vid 28.09.2010 r. № 425. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1247-10.

Pro zakhyst roslyn: Zakon Ukrainy vid 14.10.1998 r. № 180-XIV. Data on-ovlennia: 05.04.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-14.

Pro karantyn roslyn: Zakon Ukrainy vid 19.01.2006 r. № 3369-IV. Data on-ovlennia: 02.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3348-12.

Pro myslyvske hospodarstvo ta poliuvannia: Zakon Ukrainy vid 22.02.2000 r. № 1478-III. Data onovlennia: 10.03.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14.

Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2020 roku: Zakon Ukrainy vid 21.12.2010 r. № 2818-VI. (2011). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 26, art. 218.

Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku: Zakon Ukrainy vid 28.02.2019 r. № 2697-VIII. Data onovlennia: 28.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19.

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: Zakon Ukrainy vid 25.06.1991 r. № 1264-XII. Data onovlennia: 18.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

Pro tvarynnyi svit: Zakon Ukrainy vid 13.12.2001 № 2894-III. Data onovlennia: 04.10.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14.

Proekt rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Natsionalnoi stratehii shchodo povodzhennia z invaziinymy chuzhoridnymy vydamy flory i fauny v Ukraini na period do 2030 roku»: Ofitsiinyi sait Ministerstva ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy. URL: https://menr.gov.ua/news/33368.html.

Protokol pro zberezhennia i stale vykorystannia biolohichnoho ta landshaft-noho riznomanittia do Ramkovoi konventsii pro okhoronu ta stalyi rozvytok Karpat: mizhnarodnyi dokument vid 03.02.2010 r. № 998_366. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_366/ed20100428/find?text=%B2%ED%E2%E0%E7%E8%E2%ED%B3+%F7%F3%E6%EE%F0%B3%E4%ED%B3+%E2%E8%E4%E8.

Semenchenko, V.P. (2006). Problema chuzherodnyih vidov v faune i flore Belarusi. Nauka i innovatsii – The Science and Innovations, 10, 15–20 [in Russian].

Tykhyi, P.V. (2000). Ekoloho-pravove rehuliuvannia spetsialnoho vykorystannia dykoi fauny. Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Shekhovtsov, V.V. (2010). Pravove rehuliuvannia prava pryvatnoi vlasnosti na obiekty tvarynnoho svitu v Ukraini. A.P. Hetman (Ed.). Kharkiv: FINN [in Ukrainian].

Schekolodkin, A.N. (2006). Pravovyie problemyi ohranyi i ispolzovaniya ob'ektov zhivotnogo i rastitelnogo mira na osobo ohranyaemyih prirodnyih territoriyah. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow [in Russian].

Published

2020-03-12

How to Cite

Туліна, Е. Є. (2020). Revisiting the legal terminology of objects of fauna which have a negative impact on the environment. Problems of Legality, (148), 152–161. https://doi.org/10.21564/2414-990x.148.193303

Issue

Section

ENVIRONMENTAL LAW. LAND LAWE