DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.145.162219

Mediation as an alternative method of public legal disputes solving

І. А. Нестерова, Н. Шелевер

Abstract


The article deals with the problems of mediation in administrative legal proceedings. It is alleged that it is an effective alternative way of disputes settling. The authors pay attention on the problems that arise in mediation applying. The authors analyze the positive foreign experience on this issue. Proposals for improving domestic legislation are provided there.


Keywords


mediation; mediator; judge; public legal disputes; court proceedings

Full Text:

PDF

References


Adamantys, E. (2011). Medyatsyya v Ukrayne: «za» y «protyv». Yuryst i Zakon, 42. URL: http://search.ligazakon.ua/I_doc2.nsf/link1/EA002546.html [in Ukrainian].

Kokhan, H. (2014). Chy potribna mediatsiya Ukrayini? URL: http://yurradnik.com.ua/stati/d1-87-d0-b8-d0-bf-d0-be-d1-82-d1-80-d1-96-d0-b1-d0-bd-d0-b0-d0-bc-d0-b5-d0-b4-d1-96-d0-b0-d1-86-d1-96-d1-8f-d1-83-d0-ba-d1-80-d0-b0-d1-97-d0-bd-d1-96/ [in Ukrainian].

Mazaraki, N. (2016). Mediatsiya v Ukrayini: problemy teoriyi ta praktyky. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, parvo, 1, 92–100 [in Ukrainian].

Podkovenko, T. (2017). Mediatsiya yak sposib alternatyvnoho rozvyazannya konfliktiv: geneza ta instytutsiyni zasady. Aktualni problemy pravoznavstva, 1 (9), 17–22 [in Ukrain-ian].

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: vid 06.07.2005 r. № 2747-IV. Legis-lation of Ukraine: Database/Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 [in Ukrainian].

Yer’omenko, H., Zayichenko, A. (2014). Podatkova mediatsiya: dosvid i perspektyvy vprovadzhennya. Yuryst & zakon, 25 (27.06–03.07) [in Ukrainian].

Memel, F.-Y. (2007). Mediatsiya v administratyvnomu sudochynstvi Ukrayiny. URL: http://www.voas.gov.ua/upload/337_mediac2.pdf [in Ukrainian].

Kalisz, A., Zienkiewicz, A. (2014). Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykladu. Warszawa: Wolters Klumer Polska [in Polish].

Pasenyuk, O. Administratyvnyy sud Ukrayiny (zbirnyk naukovykh prats). URL: http://www.info-library.com.ua/books-book-183.html [in Ukrainian].

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny: Naukovo-praktychnyy komentar (2018). M. M. Yasynko (Ed.). Kyiv: Alerta [in Ukrainian].


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2019 І. А. Нестерова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281