DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.141.131531

General-theoretical analysis of legal consciousness as a catalyst for the development of Ukraine's legal system

Ольга Олександрівна Сидоренко

Abstract


The content of the concept of legal consciousness from the point of view of modern scientific developments on this issue is considered. The article is devoted to the analysis of the interrelations of the legal consciousness and the legal system in the context of the European integration processes in Ukraine. The conclusion is argued: the processes that occur in society inevitably affect the legal consciousness and the development of new branches of law. Further development of the legal system of Ukraine and its acquisition of qualitatively new properties that would contribute to the development of civil society in the state and the establishment of the rule of law are possible only in the context of the development of legal consciousness. The development of the legal system of Ukraine has traditionally been a priority area of modern science research in the theory of state and law. The system of law is the regulatory core of the emerging legal system, based on the legal ideology of a particular state and at the same time serving as the normative basis of behavior in the field of law. The dialectic of the components of legal reality is due to their reflection in human consciousness and the embodiment of this process in other legal phenomena. But at the same time, one should not abstract from the generative role of legal consciousness. A significant factor that raises the theoretical relevance of this topic is that the emphasis on the theoretical level was mostly given to the normative component of the legal system, which somewhat artificially pushed issues related to the development of justice into the background. However, the practice of law-making processes in Ukraine proved the need for special legal research on the relationship between the dynamics of legal consciousness and the development of the legal system as a whole.
Realization of legal norms and increase of efficiency of legal regulation necessitate study of all factors that promote normal development of legal life of society and legal relations. One of them is the legal consciousness, since just as the functioning of the legal system is impossible without the subjects of law, and the existence of the subjects themselves can’t be presented separately from the legal consciousness. Quite often, ineffectiveness and ineffectiveness of legal regulation are explained not only by the low level of legal acts in force, but also by the factor in rejecting the legal consciousness of the society of these legal norms or entire legal institutions. Legal consciousness is directly formed in the person himself and in fact with the person himself. She goes along with her path of development; in this context one can draw an analogy with the formation of the individual. And moreover, the person as the basis of the natural and social world, its development, forms the ideas of the legal field, that is, reflects through its legal consciousness the foundations of legal reality around them.


Keywords


legal consciousness, legal system, civil society, the system of law, the structure of the system of law, the subject of legal regulation, the method of legal regulation

References


Hrytsanov, A.A. (1998). Noveishyi fylosofskyi slovar. Mynsk: Yzd-vo V. M. Skakun.

Stepanov, O.M. (2006). Psykholohichna entsyklopediia. Kyiv: Akademvydav.

Spyrkyn, A.H. (1972). Soznanye y samosoznanye. Moscow: Polytyzdat.

Farber, Y.E. (1963). Pravosoznanye kak forma obshchestvennoho soznanyia. Moscow: Yuryd. lyt.

Lukasheva, E.A. (1973). Sotsyalystycheskoe pravosoznanye y zakonnost. Moscow: Yuryd. lyt.

Skakun, O.F. (2013). Teoriia prava i derzhavy. Kyiv: Alerta.

Belskyi, K.T. (1982). Formyrovanye y razvytye sotsyalystycheskoho pravosoznanyia: monohrafyia. Moscow: Vыsshaia shkola.

Zhydovtseva, O.A. (2012). Struktura ta funktsii profesiinoi pravosvidomosti. Forum prava, № 1, 307–312. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_1_48.pdf.

Tymoshenko, V.I. (2008). Vyznachalni faktory pravovoi svidomosti. Pravo Ukrainy, № 6, 41–46.

Averyn, A.V. (2008). Pravoponymanye y konkretyzatsyia zakonodatelstva. /Konkretyzatsyia zakonodatelstva kak tekhnyko-iurydycheskyi pryem normotvorcheskoi, ynterpretatsyonnoi, pravoprymenytelnoi praktyky. Nyzhnyi Novhorod: Nyzhehorodskaia akademyia MVD Rossyy, S. 363–374.

Dudnik, R.M. (2015). Do problemy vyokremlennia systemoutvoriuiuchykh chynnykiv, shcho vplyvaiut na protses formuvannia novykh haluzei ukrainskoho prava. Pravo i suspilstvo, № 4, 8–12.

Holovyna, A.A. (2011). K voprosu o poniatyy kryteryev otrasleobrazovanyia v systeme rossyiskoho prava, ykh teoretycheskom y praktycheskom znachenyy. Pravo y hosudarstvo: teoryia y praktyka, № 6, 1214.

Belыkh, V.S. (2011). Poniatye bankovskoho prava y eho mesto v systeme prava Rossyy. Hosudarstvo y pravo, № 4, 5–13.

Skakun, O. (2013). Pravosoznanye v pravovoi systeme Ukraynы: эvoliutsyonnыe osobennosty, professyonalnoe y rehyonalnoe yzmerenye. Pravo Ukraynы, № 1, 93–116.

Dudnik, R.M. Oznaky haluzei ukrainskoho prava. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. 2015. Vyp. 2. T. 1. S. 29–32.

Strohovych, M.S. (1957). Uholovno-protsessualnoe pravo v systeme sovetskoho prava. Sovetskoe hosudarstvo y pravo, № 4.

Alekseev, S S. (1957). O teoretycheskykh osobennostiakh klassyfykatsyy otraslei sovetskoho prava. Sovetskoe hosudarstvo y pravo, № 7.

Babenko, A.N. (2009). Aksyolohycheskye prychynы pravotvorcheskykh oshybok. Pravotvorcheskye oshybky: poniatye, vydы, praktyka y tekhnyka ustranenyia v postsovetskykh hosudarstvakh : materyalы Mezhd. nauch.-prakt. kruhloho stola (Moskva, 29-30 maia 2008 h.). Moscow: Prospekt.

Zamorska, L.I. (2009). Vidnosno vyznacheni normy prava: poniattia, struktura, funktsii : avtoref. dys. ... kand. yuryd nauk. Odesa.

Varych, O.H. (2006). Ekonomichni funktsii suchasnoi derzhavy: pryroda, zmist, tendentsii rozvytku v Ukraini : avtoref. dys. ... kand. yuryd nauk. Kyiv.

Sydorenko, O.O. (2014). Protsesualni normy prava: poniattia, osoblyvosti, riznovydy: monohrafiia. Kharkiv: Pravo.

Tsvietkov, V.V., Horbatenko, V.P. (2001). Demokratiia – Upravlinnia – Biurokratiia: v konteksti modernizatsii ukrainskoho suspilstva: monohrafiia. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy.

Tsvietkov, V.V., Selivanov, V.M., Skrypniuk, O.V. (2006). Derzhavne upravlinnia i polityka: monohrafiia. Kyiv: Vyd-vo «Abrys».

Pohrebniak, S. (2008). Znachennia osnovopolozhnykh pryntsypiv prava dlia formuvannia i rozvytku pravovoi derzhavnosti. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy, № 3 (54), 9293.


GOST Style Citations


 1. Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. Минск : Изд-во В. М. Скакун, 1998. 896 c.
 2. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О. М. Степанов. Київ : Академвидав, 2006. 424 c.
 3. Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. Москва : Политиздат, 1972. 276с.
 4. Фарбер И. Е. Правосознание как форма общественного сознания. Москва : Юрид. лит., 1963. 205 с.
 5. Лукашева Е. А. Социалистическое правосознание и законность. Москва : Юрид. лит., 1973. 343 с.
 6. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник. /О. Ф. Скакун – 4-те вид., допов. і перероб. Київ : Алерта, 2013. 524 с.
 7. Бельский К. Т. Формирование и развитие социалистического правосознания: монография. Москва : Высшая школа, 1982. 183 с.
 8. Жидовцева О. А. Структура та функції професійної правосвідомості Форум права. 2012. № 1. С. 307–312. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_1_48.pdf.
 9. Тимошенко В. І. Визначальні фактори правової свідомості. Право України. 2008. № 6. С. 41–46.
 10. Аверин А. В. Правопонимание и конкретизация законодательства. /Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики. Нижний Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2008. С. 363–374.
 11. Дуднік Р. М. До проблеми виокремлення системоутворюючих чинників, що впливають на процес формування нових галузей українського права. Право і суспільство. 2015. № 4. С. 8–12.
 12. Головина А. А. К вопросу о понятии критериев отраслеобразования в системе российского права, их теоретическом и практическом значении. Право и государство: теория и практика. 2011. № 6. С. 12-14.
 13. Белых В. С. Понятие банковского права и его место в системе права России. Государство и право. 2011. № 4. С. 5-13.
 14. Скакун О. Правосознание в правовой системе Украины: эволюционные особенности, профессиональное и региональное измерение. Право Украины. 2013. № 1. С. 93-116.
 15. Дуднік Р. М. Ознаки галузей українського права. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 2. Т. 1. С. 29–32.
 16. Строгович М. С. Уголовно-процессуальное право в системе советского права. Советское государство и право. 1957. № 4.
 17. Алексеев С. С. О теоретических особенностях классификации отраслей советского права. Советское государство и право. 1957. № 7.
 18. Бабенко А. Н. Аксиологические причины правотворческих ошибок. Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах : материалы Межд. науч.-практ. круглого стола (Москва, 29-30 мая 2008 г.). Москва : Проспект, 2009. С. 304–326.
 19. Заморська Л. І. Відносно визначені норми права: поняття, структура, функції : автореф. дис. ... канд. юрид наук. Одеса, 2009. 24 с.
 20. Варич О. Г. Економічні функції сучасної держави: природа, зміст, тенденції розвитку в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид наук. Київ, 2006. 22 с.
 21. Сидоренко О. О. Процесуальні норми права: поняття, особливості, різновиди: монографія. Харків : Право. 2014. 192 с.
 22. Цвєтков В. В., Горбатенко В. П. Демократія – Управління – Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: монографія. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2001. С. 177-270.
 23. Цвєтков В. В., Селіванов В. М., Скрипнюк О. В. Державне управління і політика: монографія. Київ : Вид-во «Абрис». 2006. С. 83-98.
 24. Погребняк С. Значення основоположних принципів права для формування і розвитку правової державності. Вісник Академії правових наук України. 2008. № 3 (54). С. 92-93.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2018 Ольга Олександрівна Сидоренко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281