Peculiarities of activities of public administration subjects in the public finance

Authors

  • Світлана Миколаївна Клімова Department of KRI NAPA, Doctoral student of Administrative Law and Administrative Activity Department, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5106-6873

DOI:

https://doi.org/10.21564/2414-990x.139.115345

Keywords:

public administration, forms of public administration, methods of public administration, management of public finances

Abstract

A comprehensive reform of public administration and public finances conducted in Ukraine to implement the Association Agreement between Ukraine and the EU requires a thorough research.

Problems related to the functioning of public administration, investigated by V. Averyanov, M. Benio, T.Belozerskaya, S. Vitvitsky, D. Vlasenko, S. Gaiduchenko, N. Hnidyuk, O. Jafarova, A. Zelentsov, T. Karabin, T. Kolomoets.

The subject of the study is public administration in the field of public finance.

T. Karabin investigated the basic theory of public administration and singled out the following: 1) classical theory; 2) the theory of new public management; 3) the theory of public service.

The wording of the "broad" and "narrow" understanding of public administration should be made taking into account that today the public administration in Ukraine in the narrow sense consists of: 1) the bodies of state executive power (the Cabinet of Ministers of Ukraine, central executive authorities, their territorial offices, local state administrations, etc.); 2) specialized public authorities (for example, the Accounting Chamber, the National Bank of Ukraine); 3) subjects of local self-government (village, settlement, city council, village, settlement, city mayor, executive bodies of village, settlement, city council, head of state, rayon and regional councils, representing common interests of territorial communities of villages, settlements, cities; organs of self-organization of the population) ).

In the broad sense, non-state actors (both collective and individual) should be included in the circle of subjects of the public administration of Ukraine, which delegates power and administrative powers, which are in continuous interaction with public authorities, performing the functions assigned to them. The complexity of public administration in our country is due to the variability of all elements of the system, the links between them and the environment in which the administration operates.

Public administration (in the sense of activity) has certain forms, functions and methods.

A number of peculiarities of public administration in the sphere of public finances are formulated using the viewpoints of T.M. Kravtsova, A.V. Solonar, I. Richter and G.F. Shupperta, S.S. Vitvitsky: 1) it is a certain coordinated and organized system of organs; 2) the entity acts as a state represented by bodies of state executive power and executive bodies of local self-government; 3) the constituent elements of the system are also state institutions, organizations, institutions; 4) public administration is based on authority, performs administrative and managerial functions; 5) the activity of public administration extends to the whole society, as well as to separate territories of the state - the regions, as well as certain spheres (branches) of public life, one of which is the sphere of public finances functioning; 6) in the structure of the public administration activity in the field of public finances should be allocated "two components: a) organizational, including public service; b) control "; 7) the purpose of public administration in the field of public finances is a combination of interests of the state, interests of regions, individual collective formations and interests, human and civil rights and freedoms; 8) the forms and methods of public administration in the field of public finances are determined primarily by the nature of the security functions of public administration, and secondary importance in this case have the following management functions as: law enforcement; human rights; regulating; norm-setting; jurisdictional; 9) the main forms of public administration include: a) law-making (regulations, statutes, administrative requirements); b) administrative acts; c) public-law contracts; d) simple administrative actions; e) private law administrative activity; 10) to ensure the necessary level of legality in the field of public finance management, a complex of legal, political, economic methods and means (regulation, agreement, persuasion, incentive, etc.) is used, and coercion is applied. The advantage of this is provided by regulatory and incentive factors (anti-corruption activities, responsibility, struggle against dirty money).

Taking into account the specifics of managerial (positive) and jurisdictional (negative) activity of public administration in the field of public finances allows the researcher to determine the structural and functional system of public administration in a particular field, to indicate the peculiarities of the forms and methods of public administration in this field and to clarify the guarantees of the legality of public administration activities in the investigated sphere.

 

Author Biography

Світлана Миколаївна Клімова, Department of KRI NAPA, Doctoral student of Administrative Law and Administrative Activity Department, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv

PhD in Public Administration,  Associate Professor, Associate Professor of Law and European Integration

References

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony vid 27.06.2014 r. (2014). Ofitsijnyj visnyk UkrainyOfficial Gazette of Ukraine, 75, Vol. 1, 83.

Karabin, T.O. (2017). Rozpodil povnovazhen publichnoi administratsii (doktrynalnyi administratyvno-pravovyi analiz). Extended abstract of Doctor’s thesis. Zaporizhzhia [in Ukrainian]

Hnydiuk, N. (2016). Vyznachennia poniattia publichnoi administratsii v ACQUIS COMMUNAUTAIRE. Zakonodavstvo Ukrainy. Naukovo-praktychni komentari, 10, 74–77 [in Ukrainian].

Vitvitskyi, S.S. (2016). Kontrol yak harantiia zakonnosti diialnosti publichnoi administratsii. Doctor’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Vlasenko, D.O. (2017). Oskarzhennia rishen, dii chy bezdiialnosti orhaniv publichnoi administratsii z nadannia administratyvnykh posluh. Extended abstract of candidate’s thesis. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Kolomoiets, T.O., Yatsun, O.V. (2011). Osoblyvosti provadzhennia po zemelnym sporam za uchastiu subiektiv publichnoi administratsii v poriadku administratyvnoho sudochynstva. Zaporizhzhia: Zaporiz. nats. un-t [in Ukrainian]

Chukhlebov, I.O. (2017). Pravove rehuliuvannia zabezpechennia kadrovoi polityky orhanu publichnoi administratsii v Ukraini. Extended abstract of candidate’s thesis. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Lazur, Ya.V. (2011). Zabezpechennia prav i svobod hromadian Ukrainy u sferi publichnoho upravlinnia. Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian]

Komashko, M.V. (2001). Deiaki problemni pytannia delehuvannia povnovazhen u sferi zdiisnennia mistsevoho samovriaduvannia. Derzhava ta rehiony. Ser.: Pravo, 2, 27–31 [in Ukrainian]

Bilozerska, T.O. (2007). Reformuvannia publichnoi administratsii v Ukraini yak krok do yevropeiskoi intehratsii [Reforming of public administration in Ukraine as a step to the European integration]. Forum prava, 2, 11–19. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-2/07btodei.pdf [in Ukrainian].

Pukhtetska, A. (2006). «Ievropeiskyi administratyvnyi prostir» yak novela ukrainskoi administratyvno-pravovoi nauky: poniatiino-terminolohichna kharakterystyka. Yurydychna Ukraina, 8, 41–45 [in Ukrainian]

Beno, M. (2006). Vplyv teorii publichnoi administratsii na rozvytok administratyvnoho prava (pryklad Polshchi). Zakonodavstvo Ukrainy. Naukovo-praktychni komentari, 7, 812 [in Ukrainian]

Zelentsov, A.B. (2015). Administrativnaya yustitsiya. Obschaya chast. Teoriya sudebnogo administrativnogo prava. Moscow: Yuniti-Dana [in Russian].

Chernov, S.I., Haiduchenko, S.O. (2014). Tekst lektsii z dystsypliny «Publichne administruvannia». Kharkiv: KhNUMH [in Ukrainian]

Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 r. № 1702-VII. (2014). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 5051, art. 2057.

Konstytutsiia Ukrainy: Pryiniata na p’iatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 r. (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30, art. 141.

Ponkin, I.V. (2017). Teoriya publichnogo upravleniya. Moscow: Buki Vedi [in Russian].

Averianov, V.B. (2003). Reformuvannia ukrainskoho administratyvnoho prava: neobkhidnist pereosmyslennia teoretychnykh postulativ. Aktualni problemy derzhavy i prava, 19, 8–12 [in Ukrainian]

Kolpakov, V.K. et al. (2012). Kurs administratyvnoho prava Ukrainy. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian]

Dzhafarova, O.V. (2015). Dozvilna diialnist orhaniv publichnoi administratsii v Ukraini: pytannia teorii ta praktyky. Kharkiv: Dysa plius [in Ukrainian]

Hrytsenko, I.S. et al. (2015). Zahalne administratyvne pravo. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian]

Pavelkin, S.R. (2013). Administratyvno-pravovyi status orhaniv publichnoi administratsii u sferi zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Pro Rakhunkovu palatu: Zakon Ukrainy vid 02.07.2015 r. № 576-VIII. (2015). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 36, art. 360.

Pro Natsionalnyi bank Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 20.05.1999 r. № 679-XIV. (1999). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 29, art. 238.

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 21.05.1997 r. № 280/97-VR. (1997). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 24, art. 170.

Lipowicz, Istota administracji [w:] Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2007, 20–22.

Rihter, I., Shuppert, G.F. (2000). Sudebnaya praktika po administrativnomu pravu. Moscow: Yurist [in Russian].

Niewiadomski, Pojçcie administracji publicznej [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wrobel, System Prawa Administracyjnego, t. 1, Instytucje prawa administracyjnego, C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010, 18.

Kravtsova, T.M., Solonar, A.V. (2010). Poniattia ta pryntsypy diialnosti publichnoi administratsii [Concept and Principles of Activity of Public Administration]. Forum prava, 4, 522–525. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journa1s/FP/2010-4/10ktmdpa.pdf [in Ukrainian].

Published

2017-12-08

How to Cite

Клімова, С. М. (2017). Peculiarities of activities of public administration subjects in the public finance. Problems of Legality, (139), 199–210. https://doi.org/10.21564/2414-990x.139.115345

Issue

Section

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE

Most read articles by the same author(s)