Yakoviyk, I. V., and A. Y. Turenko. “Ekonomichna Bezpeka Ukrainy Yak Peredumova Zabezpechennia Yii Suverenitetu”. Problems of Legality, no. 154, Dec. 2021, pp. 8-36, doi:10.21564/2414-990X.154.238747.