Yakoviyk, I. V., and A. Yu. Turenko. 2021. “Ekonomichna Bezpeka Ukrainy Yak Peredumova Zabezpechennia Yii Suverenitetu”. Problems of Legality, no. 154 (December):8-36. https://doi.org/10.21564/2414-990X.154.238747.