Yakoviyk, I. V., & Turenko, A. Y. (2021). Ekonomichna bezpeka Ukrainy yak peredumova zabezpechennia yii suverenitetu. Problems of Legality, (154), 8–36. https://doi.org/10.21564/2414-990X.154.238747